VERONA                                                           BEZIENSWAARDIGHEDEN / HIGHLIGHTS

Bezienswaardigheden / tips Verona 2021:

1)
Romeinse amfitheater: De Arena, Verona's Romeinse amfitheater, is het beroemdste gebouw van de stad. Hoewel het niet helemaal compleet is, is het een van de mooiste in zijn soort. Het is 152 meter lang, 123 meter breed en 30 meter hoog; in grootte wordt het alleen maar overtroffen door het Colosseum van Rome. Het theater werd in de eerste eeuw gebouwd. In de oudheid keken de toeschouwers naar typisch Romeinse spelen, waarbij menig zwaardvechter het leven liet. Later, in de Middeleeuwen, werden er duels, toernooien en andere festivals gehouden. Sinds 1913 wordt de Arena gebruikt voor de jaarlijkse opera's die wereldberoemd zijn. Buiten het opera seizoen is de arena te bezichtigen tegen een een geringe vergoeding. Tijdens het opera seizoen van juni tot augustus, is de arena niet toegankelijk voor bezoekers die enke de arena willen bezichtigen. 

2)
Opera: Als je van opera houdt is Verona the place to be. Opera liefhebbers komen hier natuurlijk speciaal voor de opera's van wereldklasse. Het is een schitterend spektakel van licht en geluid gevuld met muziek, adembenemende belichting, prachtige decors en bovenal de mooiste stemmen van de internationale opera. De magie van de Arena werkt in de voorstellingen van het Verona Opera Festival. Vanaf half juni tot eind augustus is er bijna dagelijks een opvoering van een opera in de prachtige Arena van Verona. Ticket prijs start vanaf 27,00 EURO voor een ongereserveerde zitplaats op de stenen trappen van de Arena, en vanaf 60 tot 200 euro voor gereserveerde zitplaatsen en stoelen.

3)
Casa di Giulietta (huis van Julia): Shakespeares romantische tragedie Romeo en Julia speelt in Verona en een bezoek aan Casa di Giulietta, het huis van Julia, is onvermijdelijk. Dit huis lijkt behoorlijk authentiek, compleet met balkon en het door velen aangeraakte beeld van de heldin. De rechterborst van het bronzen beeld glimt doordat die zo vaak is aangeraakt, dit zou geluk in de liefde brengen. Het huis zelf is een 13e-eeuwse herberg, vooral herkenbaar aan de menigte bezoekers op de binnenplaats en de graffiti bij de ingang.

4)
Castelvecchio: Het Castelvecchio, een romantisch kasteel aan het water, is gebouwd vanaf 1354 door Cangrande II. Hiernaast ligt een van de mooiste bruggen van de stad, de Ponte Scaligero, zorgvuldig herbouwd nadat de terugtrekkende nazi's hem in 1945 hadden opgeblazen. In 1927 werd in het kasteel een museum met 27 zalen geopend; het is een van de belangrijkste kunstcollecties van Noord-Italië, met werken van de Romeinse tijd tot en met de renaissance. 

5) VeronaCard: Koop een Verona Card. Deze kaart is 24 of 48 uur geldig en geeft vrij toegang tot het openbaar vervoer, historische gebouwen, musea en kerken. Je kunt de Verona card op diverse locaties kopen, in de museums, kerken, toeristen VVV kantoren en tabaks winkels.

6) Wandel onder de Arco della Costa tussen de Piazza delle Erbe en de Piazza della Signoria. Al ruim duizend jaar hangt daar een walvisrib die volgens de legende alleen naar beneden valt als er een rechtschapen mens door de zuilengang loopt.
Highlights / tips Verona 2021:


1)
Roman amphitheater: The Arena, Verona's Roman Amphiteater, is the city's most famous building. Although it is not quite complete, it is one of the most beautiful of its kind. It is 152 meters long, 123 meters wide and 30 meters high; in size it is only surpassed by the Colosseum of Rome. The theater was built in the first century. In ancient times the spectators looked at typical Roman games, where many sword fighters were killed. Later, in the Middle Ages, duels, tournaments and other festivals were held. Since 1913, the arena is used for the annual operas that are world famous. Outside the opera season, the arena can be visited for a small fee. During the opera season from June to August, the Arena is not accessible to visitors who want to visit the Arena only.

2)
Opera: If you like opera, Verona is the place to be. Of course, opera enthusiasts come here for the world-class opera. It is a magnificent spectacle of light and sound filled with music, breathtaking illumination, beautiful decor and above all the most beautiful voices of the international opera. The magic of the Arena works in the performances of the Verona Opera Festival. From mid June to late August there is almost a daily performance in the beautiful Arena of Verona. Tickets for an unreserved seat on the stone stairs of the Arena start from 27.00 EURO and for the reserved seats and chairs it will cost you between 60 to 200 euros.

3)
Casa di Giulietta (Juliet's House): Shakespeare's romantic tragedy Romeo and Julia plays in Verona and visiting Casa di Giulietta, the house of Julia, is unavoidable. This house seems quite authentic, complete with balcony and the many touched heroine's statue. The right breast of the bronze statue glows because it is touched so often, this would bring luck in love. The house itself is a 13th century inn, especially recognizable by the crowd of visitors in the courtyard and graffiti at the entrance.

4)
Castelvecchio: The Castelvecchio, a romantic waterfront castle was built by Cangrande II from 1354. Next door is one of the most beautiful bridges of the city, the Ponte Scaligero, carefully rebuilt after the retreating Nazi's had blown the bridge in 1945. In 1927, a museum was opened in the castle with 27 halls; It is one of the most important art collections of Northern Italy with works from Roman to Renaissance times. 

5) VeronaCard: Buy a Verona Card. This card is valid for 24 or 48 hours and gives you free access to public transport, historic buildings, museums and churches. You can buy the Verona card at various locations, in museums, churches, tourist offices and tobacco shops.

6) Walk under the Arco della Costa between Piazza delle Erbe and Piazza della Signoria. For more than a thousand years there is a whale rib which, according to legend, falls down only when a righteous man walks through the colonnade. 


Verona ligt gunstig in het dal van de Adige, wat een deel vormt van de weg Italië - Alpen. In de eerste eeuw v.c. was Verona al een Romeinse stad.

Verona is conveniently located in the Valley of the Adige, which is a part of the Italy - Alps way. In the first century BC Verona was already a Roman town.

Verona herbergt vele goed bewaarde restanten van een geschiedenis die in de Romeinse tijd is begonnen, toen Verona zo belangrijk was dat het de bijnaam klein Rome kreeg. Verona is ook voornamelijk bekend vanwege de Internationale opera.

Verona has many well-preserved remains of a history that began in Roman times, when Verona was so important that it got the nickname small Rome. Verona is also known because of the international opera.  
        
                                                        
                                                                           Het Romeinse amfitheater uit de 1e eeuw na Christus, de Arena, is het op twee na grootste amfitheater in de wereld: alleen het Colosseum in Rome en het amfitheater in Capua zijn groter.

From the 1st century AD the Roman amphitheatre the Arena is the third-largest amphitheatre in the world: only the Colosseum in Rome and the amphitheatre in Capua are larger.Het heeft een uitstekende akoestiek, die per ongeluk ontdekt werd in 1913 toen een operazanger wilde oefenen op zijn rol als Radames in Aida. Sindsdien wordt er elk jaar in de zomer het Operafestival Verona gehouden.

It has an excellent acoustics, which was discovered accidentally in 1913 when an opera singer wanted to bear on his role as Radames in Aida. Since then, in the Summer, the Opera festival is held every year in Verona.

In het begin bood de Arena plaats aan bijna de hele bevolking van Verona en bezoekers kwamen uit heel Veneto om gladiatorengevechten te zien. Later werd de Arena gebruikt voor openbare terechtstellingen, markten, stierengevechten en opera.

In the beginning, the Arena could hold almost the entire population of Verona and visitors came from all over Veneto to see the Gladiatorial fights. Later, the Arena was used for public executions, markets, bullfights and opera.                                                            Het prachtige Piazza Bra, het plein waar de arena staat.

                                                        The beautiful Piazza Bra, the square where the arena stands.                                 

                                                                                              Het winkelcentrum in Verona.

                                                                                                The shopping area in Verona.

Piazza dei Signori is een van de mooiste pleinen van het middeleeuwse Italië. Er staan mooie renaissance gebouwen. In het midden staat het standbeeld van Dante. Deze werd in de 13e eeuw ontvangen in het Palazzo del Governo door Cangrande Scaliger.

Piazza dei Signori, is one of the most beautiful squares of medieval Italy. There are beautiful renaissance buildings. In the Middle stands the statue of Dante. He was welcomed in the 13th century in the Palazzo del Governo by Cangrande Scaliger.

Aan de noordzijde zien we de Loggia del Consiglio, westelijk ligt het hoger gelegen Piazza Mazzanti met een put en balkongevels. Zuidelijk ligt Palazzo del Commune waar een toren boven uitsteekt.

On the north side, we see the Loggia del Consiglio, West lies the upper Piazza Mazzanti with a pit and balcony facades. Southern located, is Palazzo del Commune that is sticking above the tower.

                              

 Piazza delle Erbe is genoemd naar de oude kruidenmarkt. Je kunt nu bij de stalletjes bijna alles kopen, van broodjes geroosterd speenvarken tot vers fruit en heerlijke wilde paddestoelen.

 Piazza delle Erbe was named after the old spice market. Now you can buy almost anything in the stands, from roast suckling pig, sandwiches to fresh fruit and delicious wild mushrooms.

De Venetiaanse leeuw bovenop de zuil aan de noordkant van het plein, symboliseert het feit dat Verona vanaf 1405 deel uitmaakte van het Venetiaanse rijk.

 The Venetian lion on top of the pillar on the north side of the square, symbolizing the fact that Verona was part of the Venetian empire from 1405.

 

Grafmonumenten van de Scaligers, op een met een hek afgesloten binnenplaats bevinden zich twee mausolea in gotische stijl uit de 15e - 16e eeuw.

Grave monuments of the Scaligers, in a closed courtyard with a gate, are two mausoleums in Gothic style from the 15th-16th century.

Shakespeares tragedie Romeo en Julia speelt zich af in 1302. Het is de periode waarin de Welfen, waartoe de familie Montecchi behoorde, strijd voerden met de Ghibellijnen, de partij van de familie Capuleti. We zien hier op de binnenplaats de gevel met balkon van een 13e eeuws deftig huis. Hier zou de heldin gewoond hebben.

Shakespeare's tragedy Romeo and Juliet takes place in 1302. It is the period when the Guelfs,which belonged to Montecchi, struggles with the Ghibellines, the party of the Capuleti family. We see here in the courtyard the facade with the balcony of a 13th century manorial House. The hero lived here.Romeinse opgravingen die nog in tact zijn. Gelukkig halen de Italianen geen geschiedenis weg ze bouwen er gelukkig om heen.

Roman ruins are still in tact. Fortunately, the Italians respect their history and build new buildings around it.

 

Castel Vecchio ligt aan de Adige. Vlak hiervoor staat de Arco dei Gavi, triomfboog uit de eerste eeuw. Het is het kasteel van de Scaligers. Is in de 14e eeuw gebouwd tegen de stadsmuur.

Castel Vecchio is situated on the Adige. The Arco dei Gavi, the triumphal arch from the first century. It is the castle of the Scaligers. It is built against the city wall in the 14th century.

Nu zit er een museum in met veel Venetiaanse kunst. Er zijn drie delen: woongedeelte, vesting met bastions en ponte Scaligero, versterkte brug over de Adige.

Now there is a museum with many Venetian art. There are three parts: living area, fortress with bastions and ponte Scaligero, reinforced bridge over the Adige.

                                                        
@MK 

eXTReMe Tracker