EDINBURGH                                                      BEZIENSWAARDIGHEDEN / HIGHLIGHTSBezienswaardigheden / tips Edinburgh 2022:

1) De Royal Mile: De Royal Mile bestaat uit vier oude straten (van Castlehill tot en met Canongate), die de voornaamste verkeersader van het middeleeuwse Edinburgh vormden. Ze verbonden het kasteel met The Palace of Holyroodhouse. Ingesloten door de stadsmuur groeide de Oude Stad omhoog: sommige woonblokken hadden wel 20 verdiepingen. In de 66 zijstraatjes is het verleden nog zichtbaar. Binnen de Royal Mile zijn er vele monumenten en bezienswaardigheden die ik apart zal vermelden. Een wandeling over de Royal Mile geeft je het gevoel dat je in de Middeleeuwen bent.

2) Edinburgh Castle: Castle Rock is al bewoond sinds ongeveer 1000 v.C., wat gezien de strategische ligging aan de Firth of Forth niet verwonderlijk is. Het kasteel zelf herbergt het oudste bouwwerk van de stad, St Margaret's Chapel, gebouwd in de 11de eeuw. Een bezoek aan dit kasteel is zeker een must en is het hoogtepunt van alle bezienswaardigheden. De ticket prijs is 17,50 GBP (20 EURO) per volwassen. Als je de kaartjes online besteld spaar je GBP 2,00 per persoon uit.

3) John Knox House: Bezoek uit 1450 het oudste huis van de stad, dit huis werd in de jaren zestig van de 16de eeuw bewoond door de predikant John Knox (de leider van de Schotse Reformatie), die hier ook is gestorven. Nu is het een aan hem gewijd museum. De openingstijden op zondag varieëren per seizoen.

4)
Camera Obscura en World of Illusions: De benedenverdiepingen van dit gebouw zijn vroeg 17de-eeuws en waren ooit de woning van de Laird van Cockpen. In 1852 liet Maria Short de bovenverdieping, het uitkijkplatform en de Camera Obscura toevoegen. Deze laatste een grote gaatjes camera die het stadsleven van het moment laat zien is een van de populairste attracties van Edinburgh. Een ticket voor een volwassen kost GBP 18,95 (EURO 22,00).

5)
National Museum of Scotland: Het National Museum of Scotland is gevestigd in een fraai, eigentijds bouwwerk van Gordon Benson en Alan Forsyth, dat in december 1998 werd opengesteld voor het publiek. Het museum wordt beschouwd als een van de belangrijkste Schotse gebouwen uit de Tweede helft van de 20ste eeuw. Het geeft een overzicht van de geschiedenis van Schotland, te beginnen met de geologie en natuurlijke historie. Daarna komen de vroegere bewoners aan bod, de periode dat Schotland een onafhankelijk koninkrijk was en vervolgens de industriële ontwikkelingen in later tijd. Toegang tot het museum is gratis.

6)
Palace of Holyroodhouse: Vanaf Edinburgh Castle leiden de beroemde straten van de Royal Mile naar het Palace of Holyroodhouse ofwel Holyrood Palace, de officiële residentie van de Britse monarch in Schotland. Koning David I van Schotland stichtte er een klooster in 1128, maar sinds de 15e eeuw diende het als de hoofdverblijfplaats van de koningen en koninginnen van Schotland. Naast het paleis staat de ruïne van de Augustijnerabdij. Deze werd in 1126 gebouwd, op bevel van Koning David I van Schotland. De abdij werd de plaats van vele koninklijke kroningen en huwelijksplechtigheden. In de 18e eeuw stortte het dak van de abdij in en tegenwoordig resteert alleen de ruïne. Bij afwezigheid van de koninklijke familie is het paleis geopend voor het publiek. 

7) Holyrood Park en Arthur's Seat: Holyrood Park grenst aan The Palace of Holyroodhouse en omvat ruim 260 ha gevarieerd terrein, bekroond door een 250 m hoge heuvel. Deze heuvel wordt Arthur's Seat genoemd en is eigenlijk een vulkaan die al 350 miljoen jaar uitgedoofd is. Sinds de tijd van David I, die stierf in 1153, is dit een koninklijk jachtgebied geweest, en sinds de 16de eeuw een koninklijk park. Het park heeft drie kleine lochs. St Margaret's vlakbij het paleis, is het meest romantisch, met zijn zwanen en zijn ruïne van St. Anthony's Chapel. Dunsapie Loch ligt het hoogst: 112 m boven zeeniveau onder Arthur's Seat. Duddingston Loch, aan de zuidkant van het park, is buitengewoon vogelrijk. Toegang tot het park is gratis maar als je met de auto komt moet je wel parkeergeld betalen.  

8) Edinburgh Military Tattoo: De georganiseerde avondshow van de Edinburgh Militairy Tattoo, de militaire taptoe vindt plaats in augustus en is 's werelds meest spectaculaire militaire schouwspel, dat nog eens wordt vergroot door de verlichte setting op een voorplein van het kasteel. De ticket prijzen lopen op vanaf GBP 35,00 (EURO 41,00) tot GBP 640,00 (EURO 762,00).

9) Beste reistijd: Van mei tot september voor het beste weer. Van augustus tot begin september voor de grote festivals waaronder het Edingburgh Militairy Tattoo.Highlights / tips Edinburgh 2022:


1) The Royal Mile: The Royal Mile consists of four old streets (from Castlehill to Canongate), which were the main thoroughfare of medieval Edinburgh. They connected the castle with The Palace of Holyroodhouse. Enclosed by the city wall, the Old City grew up: some residential blocks had 20 floors. The past is still visible in the 66 side streets. Within the Royal Mile there are many monuments and sights that I will mention separately. A walk on the Royal Mile gives you the feeling that you are in the Middle Ages.

2) Edinburgh Castle: Castle Rock has been inhabited since around 1000 BC, which is not surprising given the strategic location on the Firth of Forth. The castle itself houses the oldest building in the city, St Margaret's Chapel, built in the 11th century. A visit to this castle is certainly a must and is the highlight of all the sights. The ticket price is GBP 17,50 (24,00 USD) per adult. If you order the tickets online you save GBP 2,00 per person.

3) John Knox House: Visit one of the oldest houses in the city, dating from 1450, this house was inhabited in the sixties of the 16th century by the pastor John Knox (the leader of the Scottish Reformation), who also died here. Now it is a museum dedicated to him. The opening times on Sundays vary per season.

4)
Camera Obscura and World of Illusions: The lower floors of this building are early 17th century and were once the home of the Laird of Cockpen. In 1852, Maria Short had the top floor added with a viewing platform and the Camera Obscura. The latter a large-hole camera is showing city life of the moment and is one of Edinburgh's most popular attractions. An adult ticket costs GBP 18.95 ($ 25.00).

5)
National Museum of Scotland: The National Museum of Scotland is housed in a fine, contemporary edifice by Gordon Benson and Alan Forsyth, which was opened to the public in December 1998. The museum is considered one of the most important Scottish buildings from the second half of the 20th century. It provides an overview of Scotland's history, starting with geology and natural history. Then come the former inhabitants covered the period that Scotland was an independent kingdom and then the industrial developments in later time. The entry to the museum is free. 

6) Palace of Holyroodhouse: From Edinburgh Castle, the famous streets of the Royal Mile lead to the Palace of Holyroodhouse or Holyrood Palace, the official residence of the British monarch in Scotland. In 1128, King David I of Scotland placed a monastery here, but since the 15th century it has served as the primary residence of the Kings and Queens of Scotland. Next to the palace lies the ruin of the Augustinian abbey. It was built in 1126 by order of King David I of Scotland. The abbey became the site of many royal coronations and wedding ceremonies. In the 18th century, the roof of the abbey collapsed and from today only the ruins remains. In the absence of the royal family, the palace is open to the public. 

7)
Holyrood Park and Arthur's Seat: Holyrood Park is adjacent to The Palace of Holyroodhouse and includes over 260 hectares of varied terrain, surmounted by a 820 feet (250 m) high hill. This hill called Arthur's Seat and is actually a volcano that has been extinct for 350 million years. Since the time of David I, who died in 1153, this has been a royal hunting ground, and a royal park since the 16th century. The park has three small lochs. St Margaret's near the palace is most romantic, with its swans and ruin of St. Anthony's Chapel. Dunsapie Loch is the highest: 367 feet (112 m) above sea level below Arthur's Seat. Duddingston Loch, on the south of the park, is exepttionally rich with birds. Entrance to the park is free but if you want to park your car you have to pay a parking fee.

8) Edinburgh Military Tattoo: Hosted in August, the Edinburgh Military Tattoo's evening show, the military tattoo is the world's most spectacular military spectacle, which is further magnified by the illiminated setting on a forecourt of the castle. Ticket prices range from GBP 35,00 ($ 47,00) to GBP 640.00 (EURO 862.00). 

9) Best time to travel: From May to September for the best weather. From August to early September for major festivals including the Edinburgh Military Tattoo.    
In Edinburgh staan overal oude gebouwen, en vlakbij de koninklijke residentie The Palace of Holyroodhouse ligt de zetel van het nieuwe Schotse parlement. De historische en culturele bezienswaardigheden trekken bezoekers van over de hele wereld.

You will find many old buildings in Edinburgh everywhere, and near the royal residence, The Palace of Holyroodhouse is the seat of the new Scottish Parliament. The historical and cultural sights attract visitors from all over the world.

In het prachtige West Princes Street Gardens komen de mensen bijeen en geniet men van het mooie weer. Ook worden hier geregeld concerten gegeven in de zomer.

In the beautiful West Princes Street Gardens people come together and enjoy the beautiful weather. Also, concerts will be given during the summer time. 
            
                                   


Castle Rock is al bewoond sinds ongeveer 1000 v. C. wat gezien de strategische ligging aan de Firth of Forth niet verwonderlijk is. Het kasteel zelf herbergt het oudste bouwwerk van de stad, St Margaret's Chapel, gebouwd in de 11de eeuw. Niet lang daarna stichtte Margarets zoon, koning David I, een mijl verder naar het oosten Holyrood Abbey. Langs de weg tussen deze twee gebouwen, die bekend staan als de Royal Mile ontwikkelde zich een stad waar koningen zich graag ophielden. Pas onder Jacobus IV (1488-1513) werd Edinburgh echter officieel de hoofdstad van Schotland.  

Castle Rock has been inhabited since about 1000 B.C. which given its strategic location on the Firth of Forth. The castle itself houses the oldest building in the city, St Margaret's Chapel, built in the 11th century. Not long after, Margaret's son, King David I, established a mile further east Holyrood Abbey. Along the way between these two buildings, which are known as the Royal Mile, a city was developed where Kings had the preference to stay here. However, Edinburgh became officially Scotland's capital  under James IV (1488-1513).

Het centrum van Edinburgh wordt in tweeën gedeeld door Princes Street, de belangrijkste winkelstraat. Ten zuiden ervan ligt de Oude Stad, die zich ontwikkelde ter weerszijden van de Royal Mile, de verbindingsroute tussen de Castle Rock in het westen en The Palace of Holyroodhouse in het oosten. Eind 18de eeuw begon men ten noorden van Princes Street met de bouw van de Nieuwe Stad, met zijn mooie gevels en brede straten een voorbeeld van Georgian stadsontwikkeling.

Edinburgh city center is divided in two by Princes Street, the main shopping streetSouth of it lies the Old City, which developed on each side of the Royal Mile, the connecting route between the Castle Rock in the West and The Palace of Holyroodhouse in the east. At the end of the 18th century, they began with the building of the New Town north of Princes Street, with its beautiful facades and wide streets it is an example of Georgian urban development.
   Aan Princes Street vind je winkels, musea, het Scott Monument en het belangrijkste spoorwegstation van de stad, Waverly Station. 

In Princes Street you will find shops, museums, the Scott Monument and the main railway station of the city, Waverly Station.

                                  


Walter Scott (1771-1832) is een van de belangrijkste figuren uit de Schotse literatuur. Hij werd in Edinburgh geboren, waar hij later werkte als jurist. Na zijn dood in 1832 werd het monument opgericht aan de zuidzijde van Princes Street, als eerbetoon aan zijn leven en werk. Deze 61 m hoge gotische toren is ontworpen door George Meikle Kemp en werd voltooid in 1840.  

Walter Scott (1771-1832) is one of the most important figures of Scottish literature. He was born in Edinburgh, where he worked as a lawyer later. After his death in 1832, the monument was erected on the south side of Princes Street as a tribute to his life and work. The 61 m high Gothic tower was designed by George Meikle Kemp and was completed in 1840.

Het deel van de Royal Mile tussen High Street en Canongate bevat twee monumenten: het huis van John Knox en de Tron Kirk. Canongate was ooit een zelfstandig district en eigendom van de kanunniken van de abdij van Holyrood.

The section of the Royal Mile between High Street and Canongate has two landmarks: the home of John Knox and the Tron Kirk. Canongate was once an autonomous district and owned by the canons of the Abbey of Holyrood.

John Knox (1513-1572) was de leider van de Schotse Reformatie en als zodanig een van de belangrijkste figuren van het 16de-eeuwse Schotland. Nadat hij in 1536 tot priester was gewijd, raakte Knox overtuigd van de noodzaak tot veranderingen in de kerk. Hij nam deel aan de bezetting van St Andrews Castle in 1547 en diende voor straf twee jaar als galeislaaf in de Franse Marine. Na zijn vrijlating zette hij zich in voor de protestantse zaak in Londen en Genève, en in 1559 keerde hij terug naar Edinburgh. Het huis aan de Royal Mile dat zijn naam draagt, stamt uit 1450 en is een van de weinige bewaard gebleven gebouwen uit die periode. Hij bracht er zijn laatste jaren door. Je wordt er geïnformeerd over het leven van Knox in de politieke en religieuze context van die tijd.

John Knox (1513-1572) was the leader of the Scottish Reformation, and one of the most important figures of 16th-century Scotland. In 1536, after he was ordained as a priest, Knox became convinced of the need for changes in the church. In 1547, he took part in the occupation of St Andrews Castle and served for two years as galley slave in the French Navy as punishment. After his release he was committed to the Protestant cause in London and Geneva and he returned to Edinburgh in 1559. The house on the Royal Mile that bears his name dates from 1450 and is one of the few preserved buildings from that period. He spent his last years here. You will be informed about the Knox life in the political and religious context of the time.                The Royal Mile gaat over in de High Street. Vanaf de Hight Street kom je bij de Edinburgh Castle.

                        The Royal Mile ends in High Street. From the High Street you can visit Edinburgh Castle.


Op de kern van een dode vulkaan staat Edinburgh Castle, een gebouwencomplex uit de 12de tot 20ste eeuw dat de wisselende functies van het kasteel weerspiegelt: die van vesting, koninklijke paleis, kazerne en gevangenis.

On the core of a dead volcano stands Edinburgh Castle a complex of buildings that reflects the changing functions of the castle: the fortress, royal palace, barracks and prison from the 12th to 20th centuries.


Hoewel de plek al in de Bronstijd bewoond was, is de eerste vesting in de 6de eeuw n.C. gebouwd door koning Edwin van Northumbria, naar wie de stad is genoemd.

Although the place was inhabited already in the bronze age, the first fortress was built by King Edwin of Northumbria, in the 6th century AD after whom the city is named.
Het kasteel was een koninklijke residentie tot de Union of the Crowns in 1603. Tegenwoordig herbergt het paleis weer de Stone of Destiny, een oeroud symbool van de Schotse koningen, dat in de 13de eeuw door de Engelsen werd veroverd en pas in 1996 naar Schotland is teruggebracht.

The castle was a royal residence until the Union of the Crowns in 1603. Today, the palace houses the Stone of Destiny again, an ancient symbol of Scottish kings which was conquered by the British in the 13th century and returned to Scotland in 1996.
                De versterkte muur biedt uitzicht op Princes Street, de Nieuwe stad, de Firth of Forth en Fife.

                       The fortified wall overlooking Princes Street, New Town, the Firth of Forth and Fife.
De Great Hall met zijn gerestaureerde balkenplafond stamt uit de 15de eeuw en was tot 1639 de vergaderzaal van het Schotse parlement.

The Great Hall with its restored beams dates back to the 15th century and was the conference room of the Scottish Parliament until 1639.
Holyrood Park en Arthur's Seat grenst aan The Palace of Holyroodhouse en omvat ruim 260 ha gevarieerd terrein, bekroond door een 250 m hogel heuvel. Deze heuvel wordt Arthur's Seat genoemd en is eigenlijk een vulkaan die al 350 miljoen jaar uitgedoofd is. Sinds de tijd van David I, die stierf in 1153, is dit een koninklijk jachtgebied geweest, en sinds de 16de eeuw een koninklijk park.  

Holyrood Park and Arthur's Seat borders at The Palace of Holyroodhouse and includes over 260 hectares of varied terrain, surmounted by a 250m high hill. This hill called Arthur's Seat and is actually a volcano that has been extinct for 350 million years. Since the time of David I, who died in 1153, this area has been a royal hunting ground and a royal park since the 16th century.
De Schotse residentie van koningin Elizabeth II, The Palace of Holyroodhouse, werd in 1498 in opdracht van Jacobus IV gebouwd op de plaats van een abdij. Later namen Jacobus V en zijn vrouw Marie de Guise er hun intrek in, en rond 1675 werd het verbouwd voor Karel II. De Royal Apartments (de troonzaal en de eetzaal) worden door de koningin gebruikt voor officiële bijeenkomsten. In een vertrek in de zogenaamde toren van Jacobus V was Mary Stuart in 1566 waarschijnlijk getuige van de moord op haar Italiaanse secretaris en vertrouweling David Rizzio, uitgevoerd in opdracht van haar jaloerse echtgenoot Lord Darnley. Ze was zes maanden zwanger toen de moord plaatsvond. Rizzio's lichaam was 56 keer doorstoken.

The Scottish residence of Queen Elizabeth II, The Palace of Holyroodhouse, was built on behalf of James IV at the site of an Abbey in 1498. Later, James V and his wife Marie de Guise moved into the Palace and around 1675 it was rebuilt for Charles II. The Royal Apartments (the Throne Hall and the dining room) are used by the Queen for official meetings. In 1566, in a room in the so-called Tower of James V, Mary Stuart probably witnessed the murder of her Italian Secretary and confidant David Rizzio commissioned by her jealous husband Lord Darnley. She was six months pregnant when the murder took place. Rizzio's body was pierced 56 times.

Holyrood Abbey is een ruïne abdij van de reguliere kanunniken in Edinburg, Schotland. De abdij werd in 1128 gesticht door koning David I. Tijdens de 15e eeuw, werd het pension abdij ontwikkeld tot een koninklijke residentie en na de Schotse Reformatie werd het Palace of Holyroodhouse verder uitgebreid. 

Holyrood Abbey is a ruined abbey of the Canons Regular in Edinburgh, Scotland. The abbey was founded in 1128 by King David I. During the 15th century, the abbey guesthouse was developed into a royal residence, and after the Scottish Reformation the Palace of Holyroodhouse was expanded further. 


                        De abdijkerk werd gebruikt als parochiekerk tot de 17e eeuw, en is verwoest sinds de 18e eeuw. De resterende muren van de abdij liggen naast het paleis, aan het oostelijke uiteinde van Edinburgh's Royal Mile. 

The abbey church was used as a parish church until the 17th century, and has been ruined since the 18th century. The remaining walls of the abbey lie adjacent to the palace, at the eastern end of Edinburgh's Royal Mile.  


                                                           De site van de abdij valt onder monument bescherming.

                                                      The site of the abbey is protected as a scheduled monument. 


@MK


 
eXTReMe Tracker