FLORENCE                                                                       BEZIENSWAARDIGHEDEN / HIGHLIGHTSBezienswaardigheden / tips Florence 2022
:

1) Piazza del Duomo: Bezoek de Piazza del Duomo, dit is het middelpunt van Florence. Op het plein rond de Duomo is het meestal erg druk. Gelukkig is het sinds een aantal jaren verkeersvrij en heb je de mogelijkheid om foto's te maken en in de rij te staan voor alle bezienswaardigheden die zich op het plein bevinden. 's Avonds is het hier overigens heel rustig. Er is maar weinig verlichting in de avonduren.

2)
Duomo: Op het plein Piazza del Duomo springt vooral de indrukwekkende Dom, de Santa Maria del Fiore eruit. Deze kathedraal is zo groot (drie na grootste kathedraal van Europa) dat je hem bijna nergens in z'n geheel kunt zien. Om de fresco's van dichtbij te bekijken en voor een een geweldig uitzicht over de stad klim je via 463 treden naar de top van de koepel. Het aan de kathedraal grenzende Baptisterium is gebouwd tussen de vijfde en de elfde eeuw en is het oudste gebouw van de stad.

3)
Piazza della Signoria: Op het plein Piazza della Signoria staat het Palazzo Vecchio; twee bezienswaardigheden op zich. Het dertiende-eeuwse paleis is het stadhuis van Florence en op dit mooiste plein van de stad vind je een indrukwekkende verzameling fonteinen en beelden, waaronder een kopie van Michelangelo's David.

4)
Ponte Vecchio: De Ponte Vecchio is de beroemdste brug van Florence over de Arno. Sinds de bouw in 1345 is dit de enige brug in Florence die alle oorlogen en overstromingen heeft doorstaan. In de vijftiende eeuw hadden vooral slagers, smeden en looiers hun werkplek op deze brug, maar toen zij te veel afval in de rivier dumpten, moesten ze hier weg. Nu vind je op de brug een aaneenschakeling van kleine juwelierszaakjes.  

5) Santa Croce: Deze gotische basiliek bevat de graftomben van 270 prominente Florentijnen, waaronder Machiavelli, Michelangelo en Galileo. In deze belangrijke kerk vind je ook prachtige fresco's.

6) Galleria degli Uffizi
Het Uffizi is een van de belangrijkste musea ter wereld en zelfs als je geen fanatieke museumbezoeker bent zal je onder de indruk zijn van de verzameling Renaissance-werken. Ga niet naar het Uffizi zonder van tevoren te hebben geboekt: er staan altijd hele lange rijen voor de ingang. Je kunt kaartjes online bestellen, hier zijn ook kaartjes voor andere musea in Florence te koop.

7) Markten: Een bezoekje aan de lokale markt is altijd leuk. De twee leukste markten zijn de Mercato Centrale en de Sant'Ambrogio. De eerste is de grootste overdekte levensmiddelenmarkt van Europa, de laatste is kleiner, luidruchtiger en gezelliger.

8) Beste reistijd: De gouden regel voor een bezoekje aan Florence: ga niet in juli of augustus! De stad is dan zo overladen met toeristen dat je het gevoel hebt in één lange pretpark rij te staan. Wil je op een meer ontspannen manier de stad bekijken, ga dan in de maanden april, mei, september of oktober. Niet dat er geen toeristen zijn, maar het zijn er in elk geval veel minder. Echte kunstliefhebbers kunnen Florence het best in de winter bezoeken; dat is de enige periode dat je op je gemak de musea kunt bekijken. En zelfs dan moet je kaartjes voor de belangrijkste musea van tevoren reserveren.Highlights / tips  Florence 2022:

1)
Piazza del Duomo: Visit the Piazza del Duomo this is the center of Florence. On the square around the Duomo it is usually very busy. Luckily, it is traffic-free for several years now and you can take the opportunity to take photos and to stand in line for all the sites situated on the square. In the evening it is very quiet. There is not much lighting during the evenings.

2)
Duomo: On the square of Piazza del Duomo you will find the impressive dome, the Santa Maria del Fiore that is famous. This cathedral is so big (third largest cathedral of Europe) that you can not see the whole dome it anywhere. To see the frescoes close by and you want a great view of the city, climb the 463 steps to the top of the dome. The Baptistery, located adjacent to the cathedral, was built between the fifth and eleventh centuries and is the oldest building in the city.

3)
Piazza della Signoria: On the Piazza della Signoria square you will find the Palazzo Vecchio. These are two sites alone. The thirteenth century palace is Florence's town hall and on this most beautiful square of the city you will find an impressive collection of fountains and statues, including a copy of Michelangelo's David.

4)
Ponte Vecchio: The Ponte Vecchio is Florence's most famous bridge over the Arno. Since its construction in 1345, this is the only bridge in Florence that withstand all wars and floods. In the fifteenth century, butchers, blacksmiths and tanners had their workplace on this bridge but when they dumped too much waste in the river they had to leave. Now, you can find many small Jewelers shops on the bridge.

5)
Santa Croce: This Gothic basilica contains the tombs of 270 prominent Florentines, including Machiavelli, Michelangelo and Galileo. In this important church you will also find beautiful frescoes.

6)
Galleria degli Uffizi: The Uffizi is one of the most important museums in the world and even if you are not a fanatic visitor, you will be impressed by the collection of Renaissance works. Do not go to the Uffizi without having booked in advance: there are always very long queues at the entrance. You can order tickets online, you can also buy tickets for sale for other museums in Florence here as well

7) Markets: A visit to the local market is always fun.The two nicest markets are the
Mercato Centrale and the Sant'Ambrogio. The first is Europe's largest indoor food market, the latter is smaller noisy and more cozy.

8) Best Time to visit: The golden rule for a visit to Florence: do not go in July or August! The city is so overloaded with tourists that you feel to be standing in a long queue in a theme park. Do you want a more relaxed view of the city go in the months of April, May, September or October. Not that there are no tourists but in any case there are much less. The winter is the best time to visit Florence for real art lovers; That's the only time you can easily view the museums. And even then you have to book tickets for the most important museums in advance.
De Piazza del Duomo vormt het religieuze hart van de stad. Hier staat de dom, de Santa Maria del Fiore, met zijn hoge koepel, een van de symbolen van de stad. Ernaast staan de campanile (klokkentoren) en het baptisterium, de aan Johannes de Doper gewijde doopkapel.

Piazza del Duomo is the religious heart of the city. Here is the Duomo, Santa Maria del Fiore, with its high dome, one of the symbols of the city. Next to it you will find the campanile (bell tower) and the baptistery that is dedicated to John the Baptist.

De Duomo (Santa Maria del Fiore) is de op drie na grootste kathedraal van Europa. De bouw begon in 1296 onder leiding van de architect Arnolfo di Cambio (1245-1302). De grootse opzet diende de machtige positie van de stad te weerspiegelen en de kerken in de rivaliserende steden Siena en Pisa te overtreffen. De dom werd gewijd in 1436 en bekroond met een koepel die zo groot was dat al sinds de oudheid niet was vertoond.

The Duomo (Santa Maria del Fiore) is the fourth largest cathedral in Europe. The Construction began in 1296 under the guidance of the architect Arnolfo di Cambio (1245-1302). The grand design was to reflect the powerful position of the city and to surpass the rival churches in the cities of Siena and Pisa. The cathedral was dedicated in 1436 and crowned with a dome that was so large that had not been shown since the ancient times.


Het aan Johannes de Doper gewijde baptisterium (doopkapel) is het oudste gebouw van de stad. Het staat op de fundamenten van een Romeins gebouw uit de 1e eeuw en is vermoedelijk gebouwd in de 6e of 7e eeuw, al staat de eerste verwijzing naar dit gebouw in een tekst uit 897, waarin het de oudste dom van de stad wordt genoemd. De voornaamste bezienswaardigheden van de doopkapel zijn de deuren. Als eerste werden de deuren aan de zuidkant (1328-1336) ontworpen door Andrea Pisano, een Pisaanse kunstenaar. Ze zijn gedecoreerd met 28 panelen van scènes uit het leven van Johannes de Doper, de beschermheilige van Florence, aan wie het gebouw is gewijd.

The John the Baptist dedicated baptistery is the oldest building in town. It stands on the foundations of a Roman building from the 1st century and was probably built in the 6th or 7th century, the first reference to this building is found in a text from 897, which is called the oldest cathedral in the city. The main attractions of the Baptistery are the doors. First, the doors to the south were designed (1328-1336) by Andrea Pisano, a Pisan artist. They are decorated with 28 panels depicting scenes from the life of John the Baptist, the patron saint of Florence, whom is dedicated to the building.

De campanile ofwel klokkentoren werd gebouwd vanaf 1334 onder leiding van de schilder Giotto, toentertijd de capo maestro (bouwmeester) van de stad. Bij zijn dood in 1337 waren slechts de onderste verdiepingen van de toren voltooid. Het werk werd voortgezet in twee fasen, 1337-1342 onder leiding van Andrea Pisano, ontwerper van de noordelijke deuren van het baptisterium, en 1348-1359 onder leiding van Francesco Talenti.

The campanile or bell tower was built from 1334 under the guidance of the painter Giotto, the then capo maestro (architect) of the city. When he died in 1337, the lower floors of the tower were only completed. The work was continued in two phases from 1337-1342, led by Andrea Pisano the designer of the northern doors of the Baptistry and from 1348-1359 that was led by Francesco Talenti.

Zoals de Piazza del Duomo het religieuze hart van de stad vormt, zo fungeerde het andere grote plein, de Piazza della Signoria, lange tijd als het bestuurlijke centrum. Hier staat het Palazzo Vecchio, waar zeven eeuwen lang het stadsbestuur zetelde en waar talloze schitterende sculpturen te zien zijn. Dit plein is ook een ontmoetingsplaats voor toeristen en Florentijnen.

Like Piazza del Duomo is the religious heart of the city, the other main square the Piazza della Signoria served a long time as the administrative center. Here you will find the the Palazzo Vecchio, where the city council housed for seven centuries and where visitors can see many beautiful sculptures. This square is also a meeting point for tourists and Florentines.

Palazzo Vecchio hoog uittorenend boven de
Piazza della Signoria staat het Palazzo Vecchio. De bouw van dit paleis ging van start in 1299, waarschijnlijk naar een bouwplan van de bouwmeester van de dom, Arnolfo di Cambio. Aanvankelijk diende het als huisvesting voor een priorij ofwel Signoria, de stadsraad, maar in 1540 vestigde zich hier groothertog Cosimo I de Medici. Reeds negen jaar later verruilde Cosimo deze woning voor het Palazzo Pitti; sindsdien werd zijn voormalige paleis het oude (vecchio) paleis genoemd. Tegenwoordig vergadert het stadbestuur weer in dit paleis, al is een groot deel toegankelijk voor bezoekers.

Palazzo Vecchio high towering over the
Piazza della Signoria stands the Palazzo Vecchio. In 1299, the construction of the palace began probably this was a plan of the architect of the cathedral, Arnolfo di Cambio. At first it served as housing for a priory or Signoria, the city council, but the Grand Duke Cosimo I de Medici settled here in 1540. Already nine years later, Cosimo exchanged this house for the Pitti Palace; Since then, his former palace called the old (vecchio) palace. Today, the city council will meet again in this palace although a large part is accessible to visitors.

Naast het Palazzo Vecchio zie je de Fontana del Nettuno (Neptunus fontein) van Ammanati, de eerste publieke fontein van de stad,

Next to the Palazzo Vecchio you find the Fontana del Nettuno (Neptune Fountain) of Ammanati this is the first public fountain from the city.

Daarnaast vind je de beeldengalerij Loggia dei Lanzi: een reeks beelden met als hoogtepunt de ruim 3 meter hoge bronzen Perseo van Cellini.

You can also find the image gallery Loggia dei Lanzi: a series of images, highlighted by the more than 3 meters high bronze Perseo from Cellini.

                       In Florence is genoeg
winkelaanbod. Van hele dure merken tot goedkope markt stalletjes.

                  In Florence you will find 
plenty of shops. From all the expensive brands to cheap market stalls.                                                                                                      Uitkijk op de Arno. 

                                                                                                       View on the
Arno. De
Ponte Vecchio, behangen met winkeltjes en bouwwerken, is een van de bekendste bruggen van Florence. In de loop der eeuwen heeft de brug talloze overstromingen en oorlogen overleefd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de brug behouden dankzij Hitlers persoonlijke ingrijpen: hij verbood veldmaarschalk Kesseling de brug te verwoesten toen de nazi's zich terugtrokken uit de stad.

The
Ponte Vecchio with shops and structures is one of the most famous bridges in Florence. Over the centuries the bridge has survived numerous floods and wars. During World War II the bridge was retained with Hitler's personal intervention: he forbid Marshal Kesseling to destroy the bridge when the Nazis were retreating from the city.

In de Romeinse tijd liep de Via Cassia over deze
brug, een belangrijke schakel tussen Rome en de grote steden in het noorden. Gedurende vele eeuwen zou dit de enige brug en oversteekplaats van de stad blijven. De huidige brug dateert uit 1345 en kreeg toen zijn huidige naam, Ponte Vecchio (oude brug). In de loop van de 13e eeuw verschenen de eerste winkels op de brug, vooral viswinkels en slagerijen, die hun afval gemakkelijk kwijt konden in het stromende water onder de brug. In het midden van de brug werd een opening gemaakt, zodat afval rechtstreeks in de rivier kon worden geloosd. Deze opening is nog steeds te zien. In 1593 verbood groothertog Ferdinando I alle viswinkels en slagerijen op de brug. In plaats daarvan vestigden zo'n vijftig juweliers en goudsmeden zich hier, tegen verdubbelde huur.

In Roman times the Via Cassia ran over this
bridge, this was an important link between Rome and major cities in the north. For many centuries, this bridge would remain the only crossing place in the city. The current bridge dates from 1345 and then got its present name, Ponte Vecchio (Old Bridge). During the 13th century, the first shops on the bridge were mainly fish stores and butchers, who could easily dispose their waste into the flowing water under the bridge. In the middle of the bridge was made an opening so that waste could be discharged directly into the river. This opening can still be seen. In 1593, Grand Duke Ferdinando I forbade all the fish stores and butchers on the bridge. Instead, about fifty jewelers and goldsmiths are settled here against doubled rent.De
Ponte Vecchio verbindt het drukke centrum van Florence met Oltrarno (overkant van de Arno), een rustige, groene wijk met bezienswaardigheden.

The
Ponte Vecchio connects the busy center of Florence with Oltrarno (other side of the Arno), a quiet green area with many attractions.

                                 

Oltrarno betekent 'over de Arno' en eens werd het als minderwaardig beschouwd om een huis te hebben op de zuidoever van de rivier. Hier woonden mensen die niet genoeg geld hadden om hun eigen palazzo in het centrum te bouwen. Dit stigma verdween pas toen de Medici groothertogen in 1550 naar Oltrarno verhuisden. Desondanks is de buurt betrekkelijk onontwikkeld gebleven. In dit fascinerende gedeelte krijg je een goed indruk van het echte Florence.

Oltrarno means "beyond the Arno and it was considered inferior once to have a house on the south bank of the river. People who lived here did not have enough money to build their own palazzo in the center. This stigma disappeared only when the Medici grand dukes moved to Oltrarno in 1550. Nevertheless, the neighborhood has remained relatively undeveloped. In this fascinating area you get a good idea of the real Florence.

Het Palazzo Pitti werd gebouwd voor de bankier Luca Pitti: de bouw begon in 1457. De enorme schaal van het paleis is in zijn huidige vorm ontworpen door de Medici's die het gebouw een eeuw later kochten toen de erfgenamen van Pitti de bouwkosten niet langer konden dragen. In 1550 werd het de hoofdresidentie van de Medici's en daarna woonden alle heersers van de stad er.


Pitti Palace was built for the banker Luca Pitti the construction began in 1457. The enormous scale of the palace is designed in its present form by the Medici that bought the building when the heirs of Pitti could no longer bear the building costs a century later. In 1550, it became the main residence of the Medici and all the rulers of the city attended here.

De
Bobolituinen hebben de Medici's in 1550, een jaar nadat ze het Palazzo Pitti hadden gekocht, laten aanleggen. De tuinen zijn een goed voorbeeld van gestileerde tuinaanleg in de renaissance en werden in 1766 voor het publiek geopend.

In 1550, the Medici after they had bought the Palazzo Pitti after a year had contructed the
Boboli Gardens. The gardens are a good example of stylized gardens in the Renaissance and were opened to the public in 1766.

                                               De Neptunus fontein is gebouwd in 1565 - 1568 door Stoldo Lorenzi.

                                                      The Neptune fountain, built in 1565 - 1568 by Stoldo Lorenzi.                                                          Het Porseleinmuseum is toegankelijk via de rozentuin. 

                                                    The Porcelain Museum is accessible through the rose garden.                                                                                  
Uitzicht vanaf de rozentuin.

                                                                                 
View from the Rose Garden.

                    Viottolone, aan weerszijden van de
cypressenlaan, geplant in 1612, staan klassieke beelden.

          Viottolone, you will find
classical statues on both sides on the cypress avenues that was planted in 1612.

L'Isolotto (Klein eiland) in het midden van de omgrachte tuin staat een kopie van Giambologna's Oceanus fontein (1576). Het orgineel is verplaatst naar het Bargello. 

L'Isolotto (small island) in the middle of the moated manor garden is a replica of Giambologna's Oceanus fontain (1576). The original has been moved to the Bargello.                                                                     

Vanaf het Piazzale Michelangelo heb je een schitterend uitzicht over de stad. De mooiste foto's maak je hier bij zonsopgang en zonsondergang. Het plein is opgedragen aan Michelangelo en midden op het plein staat dan ook een ode aan deze beroemde kunstenaar: een kopie van zijn bekende David en van de vier beroemde figuren die de dag, nacht, dageraad en schemering voorstellen.

From Piazzale Michelangelo you have a magnificent view of the city. You can get the best pictures at sunrise and sunset. The square is dedicated to Michelangelo and in the middle of the square is also a tribute to this famous artist: a copy of his famous David and the four famous figures representing the day, night, dawn and dusk.

 
@MK

 
eXTReMe Tracker