WALESAlgemene informatie: Wales (Wallis of Kymrië) maakt als constituerend land met Engeland, Noord-Ierland en Schotland deel uit van het Verenigd Koninkrijk. Wales heeft diverse symbolen. De rode draak is al eeuwenlang het symbool voor Wales. De draak staat ook afgebeeld op de vlag van Wales. Groen en wit zijn tevens de nationale kleuren van Wales. In tegenstelling tot de andere landen is de vlag van Wales niet opgenemen in de Britse vlag, maar de laatste jaren zijn hier wel voorstellen voor. Hen Wlad Fy Nhadau is het nationale volkslied van Wales. Wales telt iets meer dan drie miljoen inwoners.

Hoofdstad: Cardiff (Caerdydd). 

Staatsvorm: Wales heeft een bepaalde mate van zelfbestuur, maar deze is veel beperkter dan dat van Noord-Ierland of Schotland. Veel zaken voor Wales worden door de Britse regering en het Brits parlement bepaald. Wales heeft een eigen parlement genaamd de Nationale Vergadering van Wales. Deze bestaat uit 60 leden. 

Munteenheid: De officiële munteenheid is het Pond Sterling (GBP), onderverdeeld in 100 pennies.

Taal: Welsh is naast het Engels ook een officiële taal in Wales. Welsh is een Keltische taal die voornamelijk in Wales wordt gesproken. In principe spreekt haast iedere inwoner van Wales Engels.
 

Religie: De grootste religie in Wales is het christendom met 57%. De meeste christenen zijn aanhanger van de Anglicaanse Kerk oftewel de Kerk van Engeland. Ongeveer 32% van de bevolking in Wales is ongelovig. De overige religies zijn de islam, het hindoeïsme, het boeddhisme, het sikhisme en het jodendom. 

Ligging: Wales ligt in het westen van Groot-Brittannië en grenst in het oosten aan Engeland. 

Klimaat: Wales kent een gematigd zeeklimaat met relatief milde winters, vrij koele zomers en neerslag gedurende het hele jaar, echter met de meeste neerslag in de wintermaanden. Door de veelvuldig aanwezige westelijke aanvoer van depressies is Wales een land waar redelijk wat neerslag valt. De hoeveelheden op jaarbasis variëren van zo'n 800 tot 1000 millimeter per jaar langs de kust tot ongeveer drieduizend millimeter in natuurpark Snowdonia dat in het noordwesten ligt. Daarmee behoort dit natuurpark tot één van de natste gebieden van het Verenigd Koninkrijk en zelfs van heel Europa. 

Beste Reistijd: De beste reistijd voor Wales is van mei t/m september, waarin je een zachte of aangename temperatuur hebt en amper neerslag. 

Hoogtepunten: Snowdonia National Park, Brecon Beacons National Park, Conwy,  Portmeirion, Cardiff, Cardiff Castle, Aberglasney Garden, St. David's Kathedraal en vele kastelen.General Information: Wales (Wallis or Kymria) is part of the United Kingdom as a constituent country with England, Northern Ireland and Scotland. Wales has several symbols. The red dragon has been the symbol of Wales for centuries. The dragon is also depicted on the flag of Wales. Green and white are also the national colors of Wales. Unlike the other countries, the flag of Wales is not included in the British flag, but proposals have been made for this in recent years. Hen Wlad Fy Nhadau is the national anthem of Wales. Wales has just over three million inhabitants.

Capital: Cardiff (Caerdydd).

Form of Government: Wales has a certain degree of self-government, but it is much more limited than that of Northern Ireland or Scotland. Many matters for Wales are decided by the UK Government and Parliament. Wales has its own parliament called the National Assembly of Wales. This consists of 60 members.

Currency: The official currency is Pound Sterling (GBP), divided into 100 pennies.

Language: In addition to English, Welsh is also an official language in Wales. Welsh is a Celtic language mainly spoken in Wales. In principle, almost every resident of Wales speaks English.

Religion: The largest religion in Wales is Christianity with 57%. Most Christians are followers of the Anglican Church or the Church of England. About 32% of the population in Wales do not believe in a god. The other religions are Islam, Hinduism, Buddhism, Sikhism and Judaism.

Location: Wales is located in the west of Great Britain and borders to England in the east. 

Climate: Wales has a moderate maritime climate with relatively mild winters, fairly cool summers and precipitation all year round, but with most rainfall in the winter months. Due to the frequent western supply of depressions, Wales is a country with many rainfall. Annual amounts vary from about 800 to 1000 millimeters per year along the coast to about three thousand millimeters in the Snowdonia Nature Park in the northwest. This makes this nature park one of the wettest areas in the United Kingdom and also in Europe.

Best Time to Travel: The best time to travel to Wales is from May to September, when you have a mild or pleasant temperature and hardly any rainfall.

Highlights: Snowdonia National Park, Brecon Beacons National Park, Conwy, Portmeirion, Cardiff, Cardiff Castle, Aberglasney Garden, St David's Cathedral and many castles.@MK 
eXTReMe Tracker