GLASGOW                                                                                       
BEZIENSWAARDIGHEDEN / HIGHLIGHTS                Bezienswaardigheden / tips Glasgow 2021:

1)
Glasgow Cathedral: De Glasgow Cathedral (ook wel St Mungo's genoemd) is een dertiende-eeuwse gotische kathedraal en is een imposante bouwwerk en de enige middeleeuwse kathedraal in Schotland die al die eeuwen overreind is gebleven. Tijdens de Schotse Reformatie ontkwam Glasgow Cathedral aan de verwoesting doordat hij werd ingelijfd door de protestanten. Er valt veel over de geschiedenis van deze kathedraal te vertellen maar een bezoek aan deze kathedraal verteld je al veel over de geschiedenis. De kathedraal is tegenwoordig in gebruik als parochiekerk van de church of Scotland en is gratis te bezoeken. De openingstijden variëren per seizoen.

2)
Necropolis: Achter de Glasgow kathedraal ligt een grote Victoriaanse begraafplaats. Een bezoek aan deze begraafplaats is zeker de moeite waard. Vijftigduizend mensen zijn hier begraven maar er zijn maar 3500 monumenten waarvan de namen op de monumenten staan, hoofdzakelijk prominente Schotten. De begraafplaats werd officieel geopend in 1833. Vanaf de begraafplaats heb je een prachtig uitzicht over de Glasgow kathedraal. Het is open voor publiek.

3)
Provand's Lordship: Provand's Lordship, in 1471 gebouwd als huis voor kanunniken, is het oudste gebouw van Glasgow en is nu ingericht als museum. De lage plafonds en het houten meubilair geven een goed beeld van het leven in een rijk 15de-eeuws huishouden. Mary Stuart zou hier in 1566 gelogeerd hebben om haar neef en echtegenoot lord Darnley te bezoeken. De entree is gratis.

4)
George Square: George Square is eind 18de eeuw aangelegd. Het enige gebouw dat ongeschonden de 19de-eeuwse opknapbeurt doorstond, is het Millennium Hotel uit 1807 deze staat aan de noordkant van het plein. Rond 1870 kwamen er veel nieuwe gebouwen bij, zoals het voormalige postkantoor uit 1876 en het Merchant House uit 1877. Het opvallendste gebouw aan George Square is echter de City Chambers. Tegenwoordig is George Square een plein waar iedereen samen komt om te relaxen.

5)
Gallery of Modern Art: Dit gebouw uit 1829 was ooit de Royal Exchange van Glasgow (het handelscentrum van de stad) en omsluit tevens een 18de eeuws herenhuis. Na de Tweede Wereldoorlog nam de gemeente het beursgebouw over en maakte er een bibliotheek van. In 1996 werd de Gallery of Modern Art erin gehuisvest. De collectie in dit museum bestaat uit hedendaagse kunst en de kunstenaars zijn afkomstig uit Schotland maar ook uit het buitenland. De entree is gratis.

6)
Botanic Gardens: Deze tuinen vormen een vredige plek in het hart van West End. Ze werden in 1817 elders aangelegd, maar in 1839 verplaatst naar deze locatie, waar ze drie jaar later voor publiek werden geopend. Je vindt er onder meer kassen met palmbomen en tropische gewassen. Een van de interessantste plekken is het Kibble Palace. Dit door John Kibble gebouwde glazen paleis bij Loch Long in de Hooglanden, is rond 1870 hierheen gehaald. Het bevat een collectie vleesetende planten en tropische orchideeën, en de nationale collectie boomvarens. Ook de Botanic Gardens zijn gratis.Highlights / tips Glasgow 2021:

1)
Glasgow Cathedral: The Glasgow Cathedral (also called St Mungo's) is a thirteenth-century Gothic Cathedral and is an imposing edifice and the only medieval Cathedral in Scotland that has survived all those centuries. During the Scottish Reformation Glasgow Cathedral escaped destruction because it was annexed by the Protestants. There is much to tell about the history of this Cathedral, but a visit to this Cathedral tells you a lot about the history. The Cathedral is now used as a parish church of the Church of Scotland and can be visited for free. The opening times vary per season.

2)
Necropolis: Behind the Glasgow Cathedral is a large Victorian cemetery. A visit to this cemetery is definitely worth it. Fifty thousand people are buried here, but there are only 3,500 monuments whose names are on the monuments, mainly prominent Scots. The cemetery was officially opened in 1833. From the cemetery you have a beautiful view of the Glasgow Cathedral. It is open to the public.

3)
Provand's Lordship: Provand's Lordship was built in 1471 as a house for canons, is the oldest building in Glasgow and is now a museum. The low ceilings and wooden furniture gives you a good picture of life in a rich 15th century household. In 1566, Mary Stuart would have stayed here to visit her nephew and husband Lord Darnley. The entrance is free.

4)
George Square: George Square was built at the end of the 18th century. The only building that survived refurbishment in the 19th century is the Millennium Hotel from 1807 on the north side of the square. Around 1870, many new buildings were added, such as the former post office from 1876 and the Merchant House from 1877. However, the most striking building on George Square is the City Chambers. Nowadays George Square is a square where everyone comes together to relax.

5)
Gallery of Modern Art: This building from 1829 was once the Royal Exchange of Glasgow (the trading center of the city) and also includes an 18th century mansion. After the Second World War, the municipality took over the stock exchange and made a library here. In 1996, the Gallery of Modern Art is housed here. The collection is this museum consists of contemporary art and the artists are from Scotland but also from abroad. The entrance is free.

6)
Botanic Gardens: These gardens are a peaceful place in the heart of West End. They were built elsewhere in 1817, but moved to this location in 1839, where they were opened to the public three years later. You will find greenhouses with palm trees and tropical plants. One of the most interesting places is the Kibble Palace. This glass palace, built by John Kibble at Loch Long in the Highlands, was brought here around 1870. It contains a collection of carnivorous plants and tropical orchids, and the national collection of tree ferns. Also, the Botanic Gardens do have free entrance.

Maar weinig mensen denken bij een city trip aan Glasgow. Maar de afgelopen jaren heeft Glasgow een complete metamorfose ondergaan. De zwartgebakerde Victoriaanse panden zijn schoongespoten, er zijn talloze trendy winkels, restaurants en bars geopend.

Just a few people think of a city trip to Glasgow. But Glasgow has undergone a complete metamorphosis in recent years. The blackened Victorian buildings have been sprayed clean, numorous trendy shops, restaurants and bars have been opened.


Glasgow telt 570.000 inwoners en vormt de kern van een grote agglomeratie in het midden van West-Schotland. Hierdoor is de stad het winkelcentrum voor vrijwel de halve Schotse bevolking.

Glasgow has 570,000 inhabitants and forms the core of a large conurbation in the middle of Western Scotland. This makes the city the shopping center for almost half the Scottish population. 


Glasgow heeft de naam de meest modebewuste stad van Schotland te zijn. De beste alternatieve modezaken en boetieks bevinden zich in West End, rondom Byres Road.

Glasgow has the reputation of being the most fashionable city in Scotland. The best alternative fashion stores and boutiques are located in West End, around Byres Road.
 
                                         Het prachtige gebouw en museum de Gallery of Modern Art.

                                                    The beautiful building and museum the Gallery of Modern Art.
                                                    

George Square
(hier boven) is eind 18de eeuw aangelegd als woongebied, maar door herontwikkeling in de Victoriaanse tijd werd het plan de spil van de stad. Tegenwoordig komen hier lokalen en toeristen bijeen om even te relaxen.

George Square  (picture above) was built in the late 18th century as a residential area, but due redevelopment in Victorian times, the plan became the hub of the city. Nowadays, locals and tourists gather here to relax.

Tijdens de Schotse Reformatie ontkwam Glasgow Cathedral  aan de verwoesting doordat hij werd ingelijfd door de protestanten. Het is een zeldzaam voorbeeld van een vrijwel intact gebleven 13de-eeuwse kerk. De kathedraal is gebouwd op de plek waar de beschermheilige van de stad, St Mungo, een 6de eeuwse bisschop uit Strathclyde, een kapel stichtte.

During the Scottish Reformation,
Glasgow Cathedral  escaped the devastation due the fact it was annexed by the Protestants. It is a rare example of a virtually intact 13th century church. The Cathedral was built on the site where the patron saint of the city, St Mungo, a 6th century bishop from Strathclyde, founded a chapel. 
  
                                Omdat de kathedraal  op een heuvel staat, heeft hij twee niveaus. In de crypte ligt de tombe van Mungo, omgeven door pilaren. Achter de kathedraal kijkt de protestant John Knox vanaf zijn Dorische zuil uit over een kerkhof met vervallen monumenten voor rijke zakenfamilies uit Glasgow.

Because the
cathedral lies on a hill, it has two levels. In the crypt lies the tomb of Mungo, surrounded by pillars. Behind the Cathedral, the Protestant John Knox looks out from his Dorian column over a graveyard with dilapidated monuments for wealthy business families from Glasgow. 

Vanaf de Glasgow Cathedral loopt een pad naar het grote kerkhof de Necropolis. Vanaf het kerkhof heb je een prachtig uitzicht over de Glasgow Cathedral.

A path leads from the Glasgow Cathedral to the large cemetery named Necropolis. From the cemetery you have a beautiful view of the
Glasgow Cathedral.

Een necropolis is een grote, ontworpen begraafplaats met uigebreide grafmonumenten. De naam komt van de oude Griekse nekropolis, letterlijk 'stad van de doden'. Deze imposante Victoriaanse begraafplaats , staat vol opvallende tombes en tienduizenden graven, onder meer van prominente Schotten.

A necropolis is a large, designed cemetery with elaborate tomb monuments. The name stems from the Ancient Greek nekropolis, literally meaning 'city of the dead'. This imposing
Victorian cemeter, is full of tombs and thousands of graves, including those of prominent Scots. 

                         

Het prachtige Kelvingrove Art Gallery and Museum heeft een schitterende kunst collectie en is gevestigd in het Kelvingrove Park. Het museum is het meest populairste museum van Schotland.

The beautiful
Kevingrove Art Gallery and Museum has a impressive art collection and is located in Kelvingrove Park. The museum is the most popular museum in Scotland. 

In het Kelvingrove Art Gallery Park vind je ook veel beelden en monumenten waaronder het Cameronians War Memorial (hierboven). Dit monument is opgericht ter nagedachtenis van de dienst van het regiment van de Cameronians (Scottisch Rigles) in de Eerste en Tweede Wereldoorlog.

In Kelvingrove Park you will also find many statues and monuments, including the Cameronians War Memorial (photo above). The monument commemorates the service of the Cameronians (Scottisch Rifles) regiment in the First and Second World Wars.


                 Wat ook de moeite waard is is een bezoek aan de universiteit van Glasgow (foto hierboven).  

                                 
Also, what is worthwhile is a visit to the University of Glasgow (photo above). 

Deze mooie universiteit ligt bij Kelvingrove park en Kelvingrove Art Gallery. Je kunt een bezoek combineren als je naar Kevingrove park of museum gaat. De entree is gratis en vooral het binnenplein is erg indrukwekkend.

This beautiful university is located near Kelvingrove park and Kelvingrove Art Gallery. You can combine a visit if you go to Kevingrove park or museum. The entrance is free and expecially the courtyard is very impressive.


                                               Uitzicht op Kelvingrove park vanaf een mooie woonwijk. 

                                                              
View of Kelvingrove park from a nice residential area. 

@MK


 
eXTReMe Tracker