SEVILLA                                                                            BEZIENSWAARDIGHEDEN / HIGHLIGHTSBezienswaardigheden / tips 2020:

1)
Sevilla: Sevilla ligt in het zuidwesten van Spanje en is met ruim 700.000 inwoners de hoofdstad van de provincie Andalusië. Sevilla wordt in tweeën gesplitst door de rivier Guadalquivir. Aan de rechteroever ligt het centrum van de stad, dat bestaat uit de wijken El Centro, Santa Cruz en El Arenal. Hier liggen ook de belangrijkste bezienswaardigheden. Dit compacte en vrij kleine centrum is een verzameling kleine straatjes die allemaal uitkomen op mooie pleintjes. Vooral de voormalig joodse wijk Santa Cruz is een doolhof van steegjes met historische huizen en veel tapasbarretjes. El Centro ligt iets ten noorden van Santa Cruz en is het deel van de stad met de meeste winkels. Het plein Plaza Nueva is een van de centrale pleinen in de stad. Sevilla bestaat uit elf districten (distritos in het Spaans) met elk zijn eigen charme. Naar Sevilla ga je voor het echte Spanje. Meer dan in Barcelona en Madrid vind je hier al die typisch Spaanse dingen: flamenco, siësta, sherry, sinaasappelbomen, patio's, paarden en tapas. Met de vele historische gebouwen in vooral zachte kleuren ziet de stad er heel sfeervol en romantisch uit. Sevillanen zijn hartelijk en gastvrij en genieten volop van het leven. Dat doen ze vooral op straat, en dat maakt het een gezellige en relaxte stad.

2)
Real Alcázar: Bezoek het prachtige Koninklijk Paleis met zijn mooie tuinen. Het is een van de beste voorbeelden van Mudéjar-architectuur, een bouwstijl in het door de christenen heroverde Spanje die sterk beïnvloed was door de voorgaande Moorse cultuur. Oorspronkelijk stond op de plek van het Alcázar een Romeins en later Visigotisch fort. Vandaag de dag is het Koninklijk paleis één van Europa's oudste paleizen dat nog steeds in gebruik is. Het advies is om een kaartje online te kopen om de extreme drukte en warmte gedurende de dag te vermijden. Men werkt hier met tijdsloten. Als je eenmaal binnen bent mag je zo lang je maar wilt binnen blijven. Bij binnenkomst krijg je een audio set waar je uitleg krijgt over de kamers en geschiedenis van Real Alcázar.

3) Kathedraal van Sevilla en La GiraldaDe Kathedraal van Sevilla (Catedral de Santa Maria de la Sede) is een gotische kathedraal en de hoofdkerk van het aartsbisdom Sevilla. De kathedraal is gebouwd op de plaats waar voorheen de Moorse hoofdmoskee van de stad stond. Deze werd in de twaalfde eeuw door de Almohaden gebouwd en deed na de christelijk verovering van Sevilla in 1248 aanvankelijk dienst als kathedraal. In 1401 werd besloten tot de bouw van een gigantische nieuwe kathedraal in gotische stijl. Een bezoek aan de kathedraal is zeer de moeite waard. Loop 70 meter omhoog naar de klokkentoren waar je een geweldig mooi uitzicht hebt over Sevilla. Koop ook van te voren online tickets om de drukte te vermijden. 

4)
Plaza de Espanã: Deze indrukwekkende halfronde plaza werd door architect Anibal González ontworpen als middelpunt van de Ibero-Amerikaanse tentoonstelling uit 1929. Een reeks alkoven met schitterende tegeltjes toont alle Spaanse provincies en de geschiedenis van het land. Het renaissancistische, neo-Moorse gebouw tegenover de plaza, met een noordelijke en een zuidelijke toren, is van heinde en verre te zien. Een gracht volgt de bocht van de gevel en wordt overspannen door kleurijke bruggen. Plaza de Espaná is ook bekend als decor van vele films waaronder  Naboo in de film Star Wars: Episode II- Attack of the Clones uit 2002. Een bezoek aan dit prachtige plein is uiteraard gratis.

5)
Parque María Luisa: Grenzend aan Plaza de Espanã ligt het prachtige Parque María Luisa. Dit uitgestrekte park is genoemd naar prinses María Luisa de Orléans, die een deel van het terrein van het Palacio de San Telmo in 1893 aan de stad schonk. De tuin is ontworpen door Jean-Claude Forestier, directeur van het Bois de Boulogne in Parijs, die een lommerrijk decor creëerde voor de Ibero-Amerikaanse tentoonstelling van 1929. Fonteinen, bloemen en koele lanen maken van dit park een verfrissende afwisseling voor de hitte van de stad. Je kunt hier een rondrit maken met een koets maar spreek wel van te voren een vaste prijs af.

6)
Barrio Santa Cruz: De Barrio de Santa Cruz, de oude joodse buurt in Sevilla, is een wirwar van witte straatjes en patio's en vormde ooit de schilderachtigste plek van de stad. De bekende kathedraal en de Real Alcázar liggen in deze wijk. Ten noordoosten van deze monumenten spreidt zich een doolhof van straatjes met witgekalkte huizen uit. De meeste mensen bezoeken vaak alleen de grote bezienswaardigheden maar een wandeling door de oude joodse buurt geeft je een inkijk in het echte oude leven van Sevilla. 

7)
La Macarena: Bezoek de wijk La Macarena, een wijk dat vaak wordt overgeslagen door de meeste mensen. Een wandeling door deze volksbuurt geeft je een idee hoe het dagelijks leven is in dit deel van Sevilla dat gelukkig nog nauwelijks toeristisch is. De Calle de la Feria, de winkelstraat, kun je het beste 's ochtends bezoeken, als het er druk is en de marktkramen vol liggen met verse vis en groenten. Op Calle Feri vind elke donderdagochtend de oudste openluchtmarkt (El jueves) van Sevilla plaats. Op deze markt kom je voornamelijk antieke en tweedehands spullen tegen maar er is ook fruit, brood en zoetigheden te vinden.

8) Vervoer: 
In Sevilla heb je bijna geen openbaar vervoer nodig om je te verplaatsen. Het centrum is niet zo groot en is vooral leuk om wandelend te verkennen. Ook de bezienswaardigheden die net iets buiten het centrum liggen, zoals het Parque de Maria Luisa, zijn goed lopend te bereiken. Je zou ook een een fiets kunnen huren. Sevillanen fietsen veel en graag, vooral omdat hun stad vlak is. SEVICI heeft in Sevilla op diverse punten in totaal 2500 fietsen te huur, 24 uur per dag. Het eerste halfuur is gratis en daarna betaal je per uur. Je moet met je creditcard een borg betalen van 150,00 EURO dat je bij inlevering van de fiets terug krijgt. Maar let wel op: automobilisten zien fietsers als een soort plaag en daarom kan een ritje per fiets risicovol zijn. Het is tenslotte geen Nederland.Highlights / tips 2020:

1)
Seville: Seville is located in the southwest of Spain and is the capital of the province of Andalusia with over 700,000 inhabitants. Seville is split in two by the river Guadalquivir. On the right bank is the center of the city, which consists of the neighborhoods of El Centro, Santa Cruz and El Arenal. Here are also the main sights. This compact and relatively small center is a collection of small streets with beautiful open squares. Especially the former Jewish district of Santa Cruz is a maze of streets with historic houses and many tapas bars. El Centro is located just north of Santa Cruz and is the area of the city with the most shops. Plaza Nueva square is one of the central squares in the city. Seville consists of eleven districts (distritos in Spanish), each with its own charm. You go to Seville for the real Spain. More than in Barcelona and Madrid you will find all those typical Spanish things here such as flamenco, siesta, sherry, orange trees, patios, horses and tapas. With the many historic buildings in mainly soft colors, the city looks very attractive and romantic. Sevillans are warm and hospitable and fully enjoy life. They mainly life on the street, which makes it a pleasant and relaxed city.

2) 
Real Alcázar: Visit the beautiful Royal Palace with its beautiful gardens. It is one of the best examples of Mudéjar architecture, a building style in Christian-reconquered Spain that was strongly influenced by the previous Moorish culture. Originally a Roman and later Visigoth fortress stood on the site of the Alcázar. Today the Royal Palace is one of Europe's oldest palaces that is still in use. The advice is to buy a ticket online to avoid the extreme crowds and heat during the day. Time slots are used here. Once you are inside you can stay in as long as you want. Upon entering you will receive an audio set where you will receive an explanation of the rooms and history of Real Alcázar.

3)
Cathedral of Seville and La Giralda: The Seville Cathedral (Catedral de Santa Maria de la Sede) is a Gothic cathedral and the main church of the Archdiocese of Seville. The cathedral is built on the site of the city's Moorish main mosque. It was built by the Almohads in the twelfth century and initially served as a cathedral after the Christian conquest of Seville in 1248. In 1401 it was decided to build a gigantic new cathedral in Gothic style. A visit to the cathedral is very worthwhile. Walk 70 meters up to the clock tower where you have a great view over Seville. Also buy tickets online in advance to avoid the crowds.

4)
 Plaza de Espanã: This impressive semicircular plaza was designed by architect Anibal González as the centerpiece of the 1929 Ibero-American exhibition. A series of alcoves with beautiful tiles show all of the Spanish provinces and the country's history. The Renaissance, neo-Moorish building opposite the plaza, with a north and a south tower, can be seen from far. A canal follows the curve of the facade and is spanned by colorful bridges. Plaza de Espaná is also known as the setting for many films including Naboo in the movie Star Wars: Episode II- Attack of the Clones from 2002. A visit to this beautiful square is of course free.

5)
Parque María Luisa: Adjacent to Plaza de Espanã lies the beautiful Parque María Luisa. This expansive park is named after Princess María Luisa de Orléans, who donated part of the grounds of the Palacio de San Telmo to the city in 1893. The garden was designed by Jean-Claude Forestier, director of the Bois de Boulogne in Paris, who created a leafy setting for the Ibero-American Exhibition of 1929. Fountains, flowers and cool lanes make this park a refreshing change from the heat of the city. You can take a tour with a carriage here, but agree on a price in advance.

6)
Barrio Santa Cruz: The Barrio de Santa Cruz, the old Jewish quarter in Seville, is a maze of white streets and patios, and was once the most picturesque spot of the city. The famous cathedral and the Real Alcázar are located in this district. Northeast of these monuments spreads a maze of streets with whitewashed houses. Most people often visit the major sights, but a walk through the old Jewish neighborhood gives you an insight into the real old life of Seville.

7)
La Macarena: Visit the La Macarena neighborhood, a neighborhood often skipped by most people. A walk through this working-class area gives you an idea of what daily life is in this part of Seville, which fortunately is hardly touristy. Calle de la Feria, the shopping street, is best visited in the morning, when it is busy and the market stalls are full of fresh fish and vegetables. The oldest open-air market (El jueves) in Seville takes place every Thursday morning on Calle Feri. At this market you will mainly find antique and second-hand items, but there is also fruit, bread and sweets.

8) Transport: In Seville you hardly need public transport to get around. The center is not that big and is especially nice to explore on foot. The center is not that big and is especially nice to explore on foot. The sights just outside the center, such as the Parque de Maria Luisa, are also easily accessible on foot. You could also rent a bicycle. Sevillans like to cycle a lot, especially because their city is flat. 
SEVICI has a total of 2500 bicycles for rent at various points in Seville, 24 hours a day. The first half hour is free and after that you pay per hour. You must pay a deposit of 150.00 EURO with your credit card, which you will receive back when you return the bicycle. But beware: motorists see cyclists as a kind of plague and therefore a ride by bicycle can be risky.

                                                                                                  EL ARENAL
                                                                                               
Ooit lag in El Arenal (hierboven op de foto en
film), de haven van Sevilla, waarvandaan in de 16de eeuw schepen naar de Nieuwe Wereld vertrokken, en bevonden zich hier het hoofdkwartier van de artillerie en de munitievoorraden. Tegenwoordig is het een chique buurt met bars en restaurants.

Once located in El Arenal (above in the photo and
film), the port of Seville, from where ships departed for the New World in the 16th century, were the headquarters of artillery and ammunition stood. Today it is a chic neighborhood with bars and restaurants.

                                                                                     SANTA CRUZ (EL CENTRO)                                                                                      


Het centrum van Sevilla is een doolhof van oude, smalle straten. De meeste bezienswaardigheden zijn dan ook te belopen (zie film).

The center of
Seville is a maze of old narrow streets. Most sights are therefore walkable (see film).                  Hierboven de prachtige
Plaza de S. Francisco waar je normaliter lekker op een terras kunt zitten.

                                Above the beautiful
Plaza de S. Francisco where you normally can sit on a terrace.Plaza del Salvador is een beloopbare open ruimte gelegen in de wijk Alfalfa en de wijk van de oude binnenstad van Sevilla, die zijn naam ontleent aan de Salvador-kerk, een maniëristisch werk uit de 17e eeuw dat de op een na grootste kerk in de stad is na de kathedraal. Plaza del Salvador is vooral in de avonduren een gezellig plein als de meeste Spanjaarden na hun werk een tapas gaan nuttigen.

Plaza del Salvador is a walkable open space located in the quarter of Alfalfa and the district of the Old Town of Seville, which takes its name from the Salvador church, a Mannerist work from the 17th century that is the second biggest church in the city after the cathedral. Plaza del Salvador is a pleasant square, especially in the evenings when most Spaniards go out for tapas after work.  De kathedraal staat op de plek van een grote, in de 12de eeuw door de Almohaden gebouwde moskee. In 1401 begon men met de bouw van de christelijke kathedraal, de grootste in Europa. Een eeuw later was hij klaar (zie film).

The
cathedral is located on the site of a large mosque built by the Almohad in the 12th century. The construction of the Christian cathedral, the largest in Europe, started in 1401. It was finished a century later (see film).

In de zuidelijke dwarsbeuk, bij de Puerta de San Cristóbal, bevindt zich het praalgraf van Christoffel Columbus door Arturo Mélida (hierboven op de foto), dat in 1892 in de kathedraal van Havana gebouwd werd, en na de onafhankelijkheidsverklaring van Cuba in 1898 hiernaartoe werd overgebracht. Het is niet zeker of het monument werkelijk het stoffelijk overschot van Columbus bevat. In de kathedraal staat ook het indrukwekkende, gouden Retablo Mayor in de hoofdkapel is omringd door een ijzeren hek dat in 1518-1532 werd gesmeed.

In the southern transept, at the Puerta de San Cristóbal, lies the
tomb of Christopher Columbus by Arturo Mélida (above on the photo), which was built in Havana Cathedral in 1892, and transferred here after Cuba's declaration of independence in 1898. It is not certain whether the monument actually contains the remains of Columbus. The cathedral also houses the impressive, golden Retablo Mayor in the main chapel, surrounded by an iron gate forged in 1518-1532.La Giralda, de klokkentoren, en de Patio de los Naranjos zijn overblijfsels van dit Moorse bouwwerk. (zie film).

La Giralda, the
bell tower, and the Patio de los Naranjos are vestiges of this Moorish structure. (see movie).Na het bezichtigen van deze enorme gotische kathedraal, kun je La Giralda beklimmen en genieten van een schitterend uitzicht over de stad vanaf het dak (zie film).

After seeing this huge Gothic cathedral, you can climb La Giralda and enjoy a magnificent
view of the city from the roof (see film).

                                                                                De binnenplaats van de kathedraal.

                                                                                     The
courtyard of the cathedral. 

In 1364 gaf Pedro I opdracht een koninklijke residentie te bouwen binnen de paleizen die door de Almohadische heersers waren gebouwd. Binnen twee jaar hadden ambachtslieden uit Granada en Toledo een schitterende verzameling mudéjarpatio's en-gangen gebouwd, het Palacio Pedro I, die nu het hart vormt van de Real Alcázar van Sevilla.   

In 1364 Pedro I commissioned the construction of a royal
residence within the palaces built by the Almohad rulers. Within two years, artisans from Granada and Toledo had built a magnificent collection of mudéjar statios and corridors, the Palacio Pedro I, which is now the heart of the Real Alcázar of Seville. Latere koningen drukten hun eigen stempel op het geheel. Isabella I voegde het Casa de la Contratación toe en Karel V liet grandioze, rijkversierde kamers bouwen (zie film).

Later kings left their own mark on the whole. Isabella I added the Casa de la Contratación and Charles V had built grandiose, richly decorated rooms (see
film).Hierboven op de foto de Patio de las Doncellas. Op de patio van de Maagden is stucwerk te zien van kunstenaars uit Granada.

Above in the photo the
Patio de las Doncellas. The patio of the Virgins features stucco by artists from Granada.Met zijn aangrenzende slaapkamers en gangen was de Patio van de Poppen het hart van het paleis. De Azulejos en stucwerk versieren de Hal van de Ambassadeurs, die over drie symmetrische doorgangen beschikt, elk met drie hoefijzervormige bogen.

With its adjoining bedrooms and hallways, the Patio of the Puppets was the heart of the palace. The Azulejos and stucco decorate the Ambassadors'
Hall, which features three symmetrical passageways, each with three horseshoe arches.

Hoewel je de schoonheid van de tuinen vanaf de balkons van het paleis kunt zien, moet je zeker naar buiten gaan en er een wandeling maken. Ze zijn uniek en weerspiegelen het verstrijken van verschillende historische perioden (zie film).

Although you can see the beauty of the
gardens from the palace balconies, make sure you go outside and take a walk through them. They are unique, and reflect the passing of various historical periods (see film).

Naast de 170 plantensoorten die te vinden zijn in de 60.000 vierkante meter aan tuinen, kun je ook genieten van de Grutesco Gallery (een uitzichtpunt over de tuinen), vijvers, sculpturen, kleurrijke tegels, kanalen en fonteinen zoals de Neptunusfontein in de Ladies Garden (zie film).

Besides the 170
plant species to be found in the 60,000 square metres of gardens, you can also enjoy the Grutesco Gallery (a real viewpoint over the gardens) ponds, sculptures, colourful tiles, canals and fountains such as the Neptune Fountain in the Ladies Garden (see film).Naast de Real Alcázar ligt de
Calle San Fernando met zijn vele terrassen. Dit is tevens ook de doorgaande weg richting Plaza de España.

Next to the Real Alcázar is
Calle San Fernando with its many terraces. This is also the main road towards Plaza de España.

Het halvemaanvormige Plaza de España is een van de bekendste pleinen van Sevilla. Het plein heeft de vorm van een enorme cirkel die volledig wordt omringd door gebouwen. Deze gebouwen vormden tijdens de wereldtentoonstelling van 1929 het paviljoen van Spanje. Het merendeel van deze gebouwen wordt vandaag de dag gebruikt door de overheid.

The crescent-shaped
Plaza de España is one of the most famous squares in Seville. The square is shaped like a huge circle completely surrounded by buildings. These buildings formed the pavilion of Spain during the 1929 World's Fair. Most of these buildings are used by the government today.

Geheel onderaan deze gebouwen bevinden zich 52 tegel mozaïeken, fresco's waarop provincies zijn afgebeeld in azulejo's (typische Andalusische tegeltjes).

At the bottom of these buildings you will find 52 tile mosaics, frescoes that pictured provinces in azulejos (typical Andalusian tiles.             Op de Plaza de España wordt er in de weekenden een gratis flamencoshow gegeven (zie foto en film).

              At the Plaza de España a free
flamenco show will be given during the weekends (see photo and film).   

Midden op het plein staat een fontein en het middenplein wordt bijna volledig omringd door een kanaal waarover vier bruggen zijn aangelegd die de vier oude koninkrijken van Spanje (León, Castilla, Aragón en Navarra) vertegenwoordigen. Het plein is 170 meter diameter groot en heeft een half elliptische vorm. Dit symboliseert de greep die Spanje had op zijn voormalige Amerikaanse gebieden. Het uitzicht op de rivier Guadalquivir symboliseert de weg voorwaarts naar Amerika.

In the center of the
square is a fountain and the central square is almost completely surrounded by a canal over which four bridges have been built, representing the four ancient kingdoms of Spain (León, Castilla, Aragón and Navarra). The square is 170 meters in diameter and has a semi-elliptical shape. This symbolizes the grip Spain had at former US territories. The view of the Guadalquivir River symbolizes the way forward to America.In 1962 fungeerde het Plaza de España als "Cairo Great Britain Army Headquarters" in de film Lawrence of Arabia. Het plein diende ook als filmset voor Naboo in de film Star Wars: Episode II- Attack of the Clones uit 2002. In 2012 werd het gebruikt als filmset in The Dictator.

In 1962, the
Plaza de España acted as "Cairo Great Britain Army Headquarters" in the film Lawrence of Arabia. The square also served as the film set for Naboo in the 2002 film Star Wars: Episode II- Attack of the Clones. In 2012 it was used as a film set in The Dictator.

                                                                                                      MACARENA

De wijk Macarena is een mooie gezellige wijk en nauwelijks toeristisch. Hier krijg je een echt indruk van het echte leven in Sevilla. Op de foto de verdedigingsmuren van het oude paleis van de Infante Don Fadrique.

The Macarena district is a nice cozy neighborhood and hardly touristy. Here you get a real impression of the real life in Seville. In the photo the defensive walls of the old palace of the Infante Don Fadrique.


                                                     De vlooienmarkt die elke donderdag plaatsvindt in Macarena.

                                                     The flea market that takes place every Thursday in Macarena. 

                                                                     Gezellige terrassen op Alameda de Hércules.

                                                                           Cozy terraces at Alameda de Hércules.


@MK


 
eXTReMe Tracker