BELGIUM
Algemene informatie:

Hoofdstad: Brussel. 

Staatsvorm: België is een op een grondwet (constitutie) gebaseerde monarchie, met aan het hoofd een koning of koningin. België is een federale staat opgebouwd uit gemeenschappen en gewesten met een nationaal parlement, bestaande uit de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat. Daarnaast zijn er rechtstreeks gekozen Vlaamse en Waalse vertegenwoordigers in de gemeenschap-en gewestparlementen.  

Munteenheid
Euro. Sinds 1 januari 2002 is de Euro ingevoerd. 

Taal: Officieel zijn drie talen erkend. Nederlands, Frans en Duits. België kent vier taalgebieden: Het Nederlandse (de Vlaamse provincies Antwerpen, Limburg, West en Oost Vlaanderen). Het Franse (de Waalse provincies Henegouwen, Namen, Luxemburg en Luik). Het Duitse, de zogenaamde Oost-kantons, in de Ardennen, dicht bij de Duitse grens (0,6% van de bevolking). De tweetalige (Nederlands/Frans) wordt gesproken in de hoofdstad Brussel.

Religie: België is vanouds een bolwerk van de rooms katholieke kerk. Hoewel de actieve beleving van het geloof terugloopt, drukt de kerk nog een belangrijk stempel op het dagelijks leven, zeker in cultureel opzicht. Denk bijvoorbeeld aan de talloze processies, waarvan de Heilig Bloedprocessie in Brugge, die ook door veel toeristen wordt bezocht, de belangrijkste is. Ook de uitbundig gevierde carnavalsfeesten, waarvan met name dat van Binche wereldberoemd is, dragen een sterk religieus karakter. De invloed van de kerk is het grootst in de provincies West en Oost Vlaanderen en Limburg. 

Ligging: België wordt begrensd door Nederland in het noorden, Duitsland in het oosten, Frankrijk in het zuiden en de Noordzee in het westen. 

Klimaat: België heeft een gematigd zeeklimaat met matig warme zomers en zachte winters. In oostelijk België krijgt het klimaat een meer continentaal karakter, wat betekent dat de zomers gemiddeld wat warmer en de winters beduidend kouder zijn. In de Ardennen zijn de sneeuwkansen groter dan in de aangrenzende Duitse Eifel. 

Beste Reistijd: De beste reistijd is voor België moeilijk vast te stellen. Veel is afhankelijk van de aard van de vakantie. Stedenbezoek is het hele jaar mogelijk met een voorkeur voor het voor en naseizoen, strandvakanties zullen vooral in de zomer vallen, terwijl de Ardennen zowel 's zomers als 's winters (wintersport) toeristen trekken. 

Tijdsverschil: Er is geen tijdsverschil met Nederland. 

Hoogtepunten: Antwerpen, Brussel, Brugge, Gent, Dinant, de Ardennen teveel om op te noemen. General information:

Capital: Brussels.

Form of Government: Belgium is a constitutional monarchy, headed by a king or queen. Belgium is a federal state made up of communities and regions with a national parliament, consisting of the Chamber of Representatives and the Senate. There are also directly elected Flemish and Walloon representatives in the community and regional parliaments.


Currency: The EURO. The EURO was introduced on 1 January 2002. 

Language: Officially, three languages are recognised. Dutch, French and German. Belgium has four language areas: The Dutch (the Flemish provinces of Antwerp, Limburg, West and East Flanders. The French (the Walloon provinces of Hainaut, Namur, Luxembourg and Liège). The German language, the so-called East Cantons, in the Ardennes, close to the German border (0.6% of the population). The billingual (Dutch/French) is spoken in the capital Brussels. 

Religion: Belgium has traditionally been a stronghold of the Roman Catholic Church. Although the active experience of faith is declining, the church still leaves an important mark on daily life, especially in a cultural sense. For example, think of the countless processions, the most important of which is the Holy Blood Procession in Bruges, which is also visited by many tourists. The exuberantly celebrated carnivals, of which Binche in particular is world famous, also have a strongly religious character. The influence of the church is greatest in the provinces of West and East Flanders and Limburg. 

Location: Belgium is bordered by the Netherlands to the north, Germany to the east, France to the south and the North Sea to the west.

Climate: Belgiumm has a temperate maritime climate with moderately warm summers and mild winters. In eastern Belgium, the climate takes on a more continental character, which means that the summers are on average somewhat warmer and the winters significantly colder. In the Ardennes, the chances of snow are greater than in the adjacent German Eifel. 

Best time to visit: The best travel time for Belgium is difficult to determine. Much depends on the nature of the vacation. City visits are possible all year round with a preference for the early and late season, beach holidays will mainly fall in the summer, while the Ardennes attract tourists in both summer and winter (winter sports). 

Highlights: Antwerp, Brussels, Bruges, Ghent, Dinant, the Ardennes too many to mention.


@MK
 
eXTReMe Tracker