PRAGUE                                                        BEZIENSWAARDIGHEDEN / HIGHLIGHTSBezienswaardigheden / tips Praag 2022:

1)
Praagse Burcht: De nummer één attractie is de Praagse Burcht in de wijk Hradcany. De bouw van dit complex is begonnen in de negende eeuw en pas afgerond in de twintigste eeuw, waardoor je een overweldigende mix van bouwstijlen aantreft. Binnen de muren van de vesting vind je paleizen, kerken, kloosters, musea, tuinen en historische straatjes. Het meest opvallende gebouw is de St-Vituskathedraal, waarvan je de torens overal bovenuit ziet steken. Wil je op je gemak rondlopen, dan kun je de burcht beter bezoeken aan het begin of aan het einde van de dag. Tip: Om 12.00 uur 's middags is de meest uitgebreide wisseling van de wacht.  

2) 
Karelsbrug :  Deze voetgangersbrug is de manier om van het ene deel van het centrum naar het andere te komen, bovendien is het een van de bekendste bezienswaardigheden van de stad. De brug is vijfhonderd meter lang, tien meter breed en wordt geflankeerd door dertig standbeelden die zijn geschonken door personen die iets voor de stad wilden betekenen. Ter bescherming zijn de meeste beelden inmiddels vervangen voor kopieën. De brug is de hele dag vol met toeristen , kunstenaars en straatmuzikanten. Vooral in de vroege ochtend of de late avond is het bijzonder om over de Karelsbrug te wandelen.

3)
Staré Mesto: De charmante oude wijk Staré Mesto (oude wijk) is het hart van de stad en de ideale plek om lekker te wandelen in het grotendeels autovrije doolhof van straatjes en steegjes. Ook hier heb je het gevoel eeuwen terug te gaan in de tijd. Je vindt hier alleen maar oude huizen, veel leuke winkels, restaurants, hotels, barretjes in de oude kelders en verborgen pleintjes. Via het straatje Týnská kom je op het Ungeltplein. En hoe je ook loopt, je komt altijd weer uit op het centrale punt van deze wijk: het Oude Stadsplein. Ooit was hier de grote markt van Praag, nu is het vooral een plek waar altijd iets te beleven en te bekijken valt.

4)
Astronomische klok: Bij het stadhuis, om de hoek bij het Oude Stadsplein, verzamelen zich elk uur toeristen die komen kijken naar de astronomische klok Orloj. Op de twee mooie wijzerplaten uit 1410 is zoveel te zien dat het zelfs lastig is om de tijd te lezen. De klok geeft de dagen, de maanden, drie verschillende tijden, de standen van de maan en de zon aan. Als de klok slaat, komen de twaalf apostelen tevoorschijn.

5)
Josefov: Op loopafstand van het Oude Stadsplein ligt de voormalige joodse wijk Josefov. Praag heeft altijd een grote joodse gemeenschap gehad en in deze wijk krijg je een goed beeld van hun geschiedenis. Het meest indrukwekkend is de begraafplaats. Lange tijd mochten joden hun overledenen alleen hier begraven. Er staan ongeveer twaalfduizend grafzerken kriskras door elkaar, maar er liggen meer dan honderdduizend mensen begraven. Naast de begraafplaats ligt de Pinkassynagoge. Hier zijn de muren beschreven met namen van meer dan 77.000 Tsjechische joden die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord. Tegenwoordig is Josefov vooral een erg leuke wijk, met mooie winkels en restaurants.

6) Beste reistijd: Praag heeft een continentaal klimaat met warme zomers en koude winters. De beste tijd om Praag te bezoeken zijn de maanden mei en september wanneer het weer niet te warm of te koud is en de stad niet overvol is. De lente en de zomer zijn de zonnigste maanden terwijl de periode tussen mei en augustus de regenachtigste is, plotselinge stormen en regenbuien zijn gebruikelijk, dus vergeet niet je paraplu. Als je toch van plan bent om Praag te bezoeken tijdens het hoogseizoen wees dan wel voorbereid op drukke restaurants en hotels en een stad vol met toeristen.
Highlights / tips Prague 2022:

1) 
Prague Castle: The number one attraction is the Prague Castle in the Hradcany district. The construction of this complex began in the ninth century and only completed in the twentieth century, which gives you a stunning mix of architectural styles. Inside the fortress walls you will find palaces, churches, monasteries, museums, gardens and historic StreetsThe most remarkable building is the St Vitus Cathedral from where you can see the towers everywhere. It is better to visit the castle at he beginning or at the end of the day because it is then quieter. Tip: At 12.00 pm is the most comprehensive changing of the guard.  

2) 
Charles Bridge :  This pedestrian bridge is the way to get from one part of the center to another and it is one of the city's most famous sights. The bridge is five hundred feet tall, ten meters wide and is flanked by thirty statues that were donated by people who wanted to mean something for the cityFor protection most statues have now been replaced for copies. The bridge is full of tourists, artists and street musicians throughout the day. Especially in the early morning or late evening it is special to walk across the Charles Bridge.

3)
Staré Mesto: The charming old quarter of Staré Mesto (old town) is the heart of the city and the ideal place for a walk in the largely car-free maze of streets and alleys. Here, you have the feeling of returning ages in time. You will find only old houses, many nice shops, restaurants, hotels, bars in the old cellars and hidden squaresVia the street Týnská you arrive at the Ungeltsquare. It doesn't matter how you walk you always come to the center of this district: the Old Town Square. Once, on this square was the big market of Prague, now it is especially a place where you can always enjoy viewing the people and the area. 

4)
Astronomical Clock: At the town hall around the corner at the Old Town Square tourists gather every hour to see the astronomical clock Orloj. On the two beautiful dials from 1410 is so much to see that it is even difficult to read the time. The clock shows the days, months, three different times, the moon and the sun's positions. When the clock hits, the twelve apostles appear   

5)
Josefov: The former Jewish quarter of Josefov is within a walking distance of Old Town Square. Prague has always had a large Jewish community and in this area you get a good picture of their history. The most impressive is the cemetery. For a long time Jews could only bury their deceased here. There are about twelve thousand gravestones standing criss-crossed, but more than one hundred thousand people are buried here. Next to the cemetery is the Pinkassynagogue. Here, in the walls the names of more than 77,000 Czech Jews are described who were killed during World War II. Today, Josefov is a very nice neighborhood, with beautiful shops and restaurants.

6) Best time to visit: Prague has a continental climate with hot summers and cold winters. The best time to visit Prague is around May and September when the weather is not too hot or cold and the city is not overcrowded. Spring and Summer are likely to be the sunniest months, while the period between May and August is the rainiest, sudden storms and showers are common, therefore don't forget your umbrella. If you're planning to visit Prague during the peak summer season, be prepared for crowded restaurants and hotels, and a city of forign tourists.
___________________________________________________________________________________

                                                                                          VEILIGHEID / SAFETYCriminaliteit en oplichting in Praag 2022:

Praag is een relatief veilige stad en zware gewelddadige misdrijven komen hier bijna nooit voor. Ondanks de criminaliteit nog steeds hier laag is moeten algemene veiligheidsmaatregelen toch worden genomen, aangezien de kleine criminaliteit in het centrum van Praag toch in groten getale aanwezig is.

1) Hotel: Laat geen waardevolle spullen inclusief je paspoort onbewaakt achter in je hotelkamer. In plaats daarvan maak gebruik van de hotelkluizen of beter nog, laat je dure spullen thuis en neem je paspoort altijd mee.

2) Zakkenrollers: Het grootste gevaar voor toeristen zijn zakkenrollers. Dit komt het meeste voor bij grote groepen, dat wil zeggen in drukke trams (let op! tram nr. 22) of op drukke toeristische plekken.

3) Taxi: Helaas heeft Praag nog steeds een van de slechtste reputaties (taxichauffeurs) ter wereld als het gaat om het oplichten van klanten. De taxichauffeurs vragen vaak veel te hoge prijzen aan toeristen en zelfs aan de lokale bewoners. Neem nooit een taxi van de straat. Reserveer een taxi van te voren vanaf de luchthaven. Een betrouwbare taxi aanbieder is bijvoorbeeld de
Prague Airport Transfer.

4) Restaurants: Hoewel de huidige situatie veel beter is dan tien jaar geleden moet je nog steeds opletten als je de rekening krijgt. Controleer altijd je rekening zorgvuldig. De meest voorkomende oplichting gaat over de tarieven voor extra's, zoals sauzen, brood of pretzels op tafel. Meestal vermeldt het menu dat de prijs de kosten voor brood enz. uitsluit maar de tekst dat je er wel voor moet betalen wordt ergens anders afgedrukt waar het moeilijk leesbaar is. De eenvoudige oplossing is, als je niet wilt betalen voor deze extra's vraag dan aan het personeel om ze weg te halen. Ook als je het niet op eet maar het staat wel op tafel ben je verplicht te betalen. 
 

5) Cafés: Als je geen gespecificeerde rekening in een café krijgt doe snel een ruwe berekening en vraag om een uitgebreide rekening als je twijfelt. Vooral als je met een grote groep bent is het vrij makkelijk om een paar extra kronen op uw rekening te zetten of ze kunnen een verkeerde berekening doen. Volgens de Tsjechische wet bevat de rekening altijd servicekosten maar bevat geen optionele kosten. Sommige drinkgelegenheden proberen klanten te overtuigen om nog eens 10% extra te betalen, alhoewel u niet hoeft te betalen, tenzij de service uitstekend was.

Tip: Bewaar bij het reizen een fotokopie van uw paspoort en uw creditcardgegevens.
 Als je deze items verliest of ze worden gestolen kun je op deze manier sneller de vervangende reisdocumenten opvragen en toegang tot uw geld krijgen. Volgens de Tsjechische wet moet je altijd een bewijs van identificatie bij je hebben maar in feite vraagt de politie zelden om je identificatie.


 


Crime and scams in Prague 2022:

Prague is a comparatively safe city, violent crimes very seldom happen, and while the crime rate is still low, common safety precautions should be taken as petty crime  is on the increase in the central areas of Prague.

1) Hotel: Do not leave valuables, incuding your passport, unattended in hotel rooms. Instead, use hotel safes or better yet, leave your expensive items at home and just take your passport.

2) Pick-pockets: The biggest danger for tourists is definitely pick-pocketing. This is most common where large groups gather, i.e. on crowded trams (be particularly careful on tram no. 22) or at busy tourist spots.

3) Taxi: Sadly, Prague still has some of the worst taxi drivers in the world when it comes to overcharging. It's a standard warning that taxi drivers in Prague are famous for trying to rip off tourists and even locals. Never take a taxi off the street. From the airport, pre-book a safe taxi in advance with 
Prague Airport Transfers.

4) Restaurants: Even though the current situation is much better compared to ten years ago, you should still be aware of this and always check your bill carefully. The most common scam is charging for additional extras like sauces, bread, rolls or pretzels on the table. Usually the menu will state that the price excludes charges for bread, but the notice will be printed somewhere where it is hard to see. The simple solution is if you do not want to pay for those items, then ask the wait staff to take them away, Even if you do not eat it, but it is on the table, you are obliged to pay.

5) Cafés: In pubs if you do not get an itemised bill, do a quick rough calculation and if in doubt, ask your wait staff for a detailed check. If you pay a large bill for a group of people, it is pretty easy to squeeze in a few extra crowns on your bill or they may make a wrong calculation. By Czech law, the bill always includes a service charge, but does not include optional tips. Some establishments might try to persuade customers to leave an additional 10%, although you do not have to pay unless the service was excellent.    

Tip: When travelling, keep a photocopy of your passport and credit card information on you. This way if you lose these items or have them stolen, you will be able to get replacement travel documents and access to your money. According to the Czech law you have to have proof of identification with you at all times, but in reality, the police rarely ask people for identification.   
                                                              
                                                                        

De centrale ligging van Praag maakte het tot een belangwekkende handelsstad, maar ook tot een groot cultureel en winkel centrum. Op Nám Republiky vind je een groot overdekt winkelcentrum met 200 winkels en een hele grote foodcourt. Als je Praag te duur vindt kun je in de foodcourt goedkoop eten.

The central location of Prague made it an important trade city, but also to a great cultural and shopping center.
On Nám Republiky you will find a large indoor shopping mall with 200 stores and a huge food court. If you think Prague is too expensive you can eat in the food court because the food here is inexpensive

                         

De stad ligt aan weerszijden van de Moldau en wordt geroemd om de schoonheid en het uitzonderlijk aanzien. Dit komt niet alleen door de unieke gotische bouwwerken, maar vooral door de barok uit de bloeitijd in de 18de eeuw. Wegens de architectonische rijkdom en de vele goudsmederijen kreeg Praag de bijnaam “Gouden Praag”.

The city lies on either side of the Moldau river and is renowned for its beauty and exceptional appearance. This is not only because of the unique Gothic buildings, but mainly by the baroque from the heyday in the 18th century. Because of the architectural riches and the many gold Locksmitheries Prague got the nickname "Golden Prague.Centraal in Staré Mesto ligt het marktplein
Staromestská radnice met het oude Raadhuis (hierboven en onder op de foto) en een samenstelling van een rijtje huizen uit de 15de eeuw.

Central in Staré Mesto lies the market square
Staromestská radnice with the old town hall (above and below on the picture), with an assembly of a row of houses from the 15th century. 

Het interieur van het raadhuis, te bereiken via het toeristenbureau, is zeker een bezoek waard. Het gebouw functioneert niet langer als bestuurscentrum, maar wordt nog wel gebruikt bij officiële gelegenheden.

The interior of the town hall, is accessible through the tourist office and is well worth a visit. The building is no longer functioning as an administrative center, but is still used in official occasions.


                                 

Het trekt vooral veel toeristen door het in de raadhuistoren ingebouwde reusachtige, astronomische uurwerk uit ongeveer 1410. Deze klok is de oudste in zijn soort in Europa. Wanneer hij de hele uren slaat, trekken de
twaalf apostelen in optocht voorbij, samen met andere figuren zoals IJdelheid, Hebzucht, Dood en een Turk. De klok is vaak gerepareerd, de laatste keer nadat hij door de Duitse troepen was beschadigd en de apostelen vervangen moesten worden.

It attracts a lot of tourists because of the huge astronomical clock in the town hall tower that was built around 1410. This clock is the oldest of its kind in Europe
When he strikes the hours, the
twelve apostles passed in procession, along with other figures such as Vanity, Greed, Death and a Turk. The clock has been repaired many times, the last time he was damaged by German troops and the apostles had to be replaced.             De Tynkerk is interessant wegens de gotische bouwstijl, het schitterende interieur en het graf van de Deense astronoom Tycho Brahe. De opvallende dubbeltoren van de Týnkerk steekt boven alles uit. De ingang van de kerk is te bereiken via de arcades van de school. De bouw van de kerk begon in 1365. Ondanks vele verbouwingen heeft hij zijn gotische sfeer behouden. De bouw van de torens begon in 1402, maar kwam stil te liggen door de Hussietenoorlogen. De torenspitsen waren pas in 1511 klaar.

The Tyn Church is interesting because of the Gothic architecture the beautiful interior and the tomb of the Danish astronomer Tycho Brahe. The remarkable double tower of the Tyn church sticks out above all. The entrance to the Church is accessible via the arcades of a school. The construction of the Church began in 1365. Despite numerous renovations it has retained its Gothic atmosphere. The construction of the towers began in 1402, but came to a standstill by the Hussite wars. The spiers were only finished in 1511.


Het Husmonument op het plein is meer dan een standbeeld, het beeldt een drama uit: hussieten soldaten en protestanten worden verbannen, terwijl de figuur van een jonge moeder de nationale wederopstanding symboliseert. Het
marktplein in de ruime omgeving staan als geheel op de monumentenlijst.

The Husmonument on the square is more than a statue, it portrays a drama: Hussite soldiers and Protestants are relegated, while the figure of a young mother symbolizes the national resurrection. The market square in the spacious environment state as a whole on the monuments list.

              
De kerk van St Nicolaas, ook bekend als Sint-Nicolaas is een barokke kerk. De kerk is gebouwd in 1730 en is een van de mooiste kerken van Praag.

The Church of St Nicholas, also known as Saint Nicholas is a Baroque church. The church was built in 1730 and is one of the most beautiful churches in Prague.De oude stad (Staré mêsto), het centrum van het historische Praag dat rond het
Oudestadsplein (Staromestské námesti) ligt, heeft weinig van zijn middeleeuwse indeling verloren. Overal aan het plein en aan de straten staan oude huizen op funderingen uit de 11e en 12e eeuw.

The Old Town (Stare Mesto), the center of historic Prague is located around
Old Town Square (Staromestske namesti), has lost little of its medieval layout. Everywhere on the square and the streets are old houses on foundations from the 11th and 12th centuries.
                               


In Praag kun je niet alleen leuk winkelen maar Praag staat ook bekend om een goede kwaliteit glaswerk dat overal te krijgen is. Elke grote stad heeft winkels met glaswerk, maar voor de beste keus en de laagste prijzen moet je in Praag zijn.  


In Prague, you can not only enjoy shopping but Prague is also known for a good quality glassware you can get everywhere. Every major town has shops with glassware but you will have the best selection and the lowest prices in Prague.De Havelská-markt in de Oude Stad is erg op toeristen gericht en u vindt er ’s middags bijvoorbeeld poppen, handgemaakte sieraden en matige schilderijen. Als je ’s ochtends komt, worden er echter verse voedzame producten verkocht, zoals dat al eeuwen gaat. Daarnaast worden met kerst en Pasen op de centrale pleinen feestmarkten gehouden waar zelfgemaakte kaarsen, honing, gebak, wollen kleding en keramiek worden verkocht.
 
The Havelska-market in the Old City is very focused on tourists, in the afternoon you will find for example; dolls, handmade jewelry and even paintings. If the morning you will find fresh nutritious products that are sold for centuries. In addition, party markets are held in the central squares where homemade candles, honey, cakes, woolen garments are sold at Christmas and Easter.                    
___________________________________________________________________________________

                                                                                 Josefov (Joodse wijk, Jewish Quarter)Net ten noorden van het Oudestadsplein ligt het voormalige joodse getto Josefov, dat vooral bekend is vanwege de oude begraafplaats (Starý zidovsky hrbitov, foto hierboven) waar duizenden grafstenen elkaar verdringen.

Just north of the Old Town Square lies the former Jewish ghetto Josefov, which is best known for its ancient cemetery (Stary Zidovsky hrbitov, picture above) where thousands of tombstones jostle each other.
De naam Josefov is een eerbewijs aan keizer Jozef II die zich tolerant opstelde tegenover de joden. In 1850 werd de wijk Josefov een aparte stadswijk binnen Praag. De buurt ging gebukt onder overbevolking en gebrekkige sanitaire voorzieningen. Eind 19e eeuw werden de oude woningen vervangen door hoge woonblokken met art-nouveau versieringen.

The name Josefov is a tribute to Emperor Joseph II who was tolerant against the Jews. In 1850, Josefov became a separate district in Prague. The neighborhood was suffering from overcrowding and poor sanitation. At the end of the 19th century the old houses were replaced by high-rise residential blocks with art-nouveau decorations.
                                                          

                                 

                                                                         Het beeld van de zwangere dame in Dlouhá.

                                                                           The image of the pregnant lady in Dlouhá.     De meeste straten komen uit op de Staromestske namesti waaronder de Dlouha straat (hierboven op de foto).

             Most streets come out on Staromestske namesti including the Dlouha street (above  on the picture).Tegenwoordig is Josefov niet alleen een buurt waar fascinerende resten van de joodse wijk te zien zijn, maar ook een buurt met chique winkelstraten, dure restaurants en bars. De chique winkelstraten zijn gevestigd in Parizska. Hier vind je alle bekende merken zoals Gucci, Versace, Yves Saint Laurent en nog vele andere dure merken.

Nowadays,
Josefov is not only a fascinating area where the remains of the Jewish Quarter are visible, but is also an area with upscale shopping, expensive restaurants and bars. The chic shopping streets are located in Parizska. Here you will find all the famous brands such as Gucci, Versace, Yves Saint Laurent and many more expensive brands.

                                      

In Praag is een monument voor Franz Kafka onthuld. Het 3,7 meter hoge bronzen beeld, een lopende figuur zonder hoofd met Kafka op de schouders, is van de Tsjechische beeldhouwer Jaroslav Rona.

monument is revealed to Franz Kafka in Prague. The 3.7 meter high bronze statue, a running headless figure with Kafka on the shoulders from the Czech sculptor Jaroslav Rona.
___________________________________________________________________________________

                                                                                       Karelsbrug, Charles Bridge
                                 

Een van de spectaculairste bruggen van Europa, de Karelsbrug (Karluv most), verbindt Malá Strana met de Oude Stad. Dit middeleeuwse meesterwerk is 500 m lang en heeft 16 bogen.

One of the most spectacular bridges in Europe, the Charles Bridge (Karluv Most), connects Malá Strana to the Old City. This medieval masterpiece is 500 m long and has 16 arches.


In 1357 begon Peter Parler met de bouw in opdracht van Karel IV, maar pas in 1402 was de brug klaar. Hij verving de nabijgelegen Judithbrug die in 1342 door overstromingen was verwoest. Vijfhonderd jaar lang was de Karluv most de enige verbinding tussen de twee stadsdelen.

In 1357, Peter Parler started with the construction on behalf of Charles IV, the bridge was finally finished in 1402. He replaced the nearby Judith Bridge which had been destroyed by floods in 1342. For five hundred years the Karluv Most was the only connection between the two boroughs.Ook het
uitzicht vanaf de brug is spectaculair; halverwege kijkt u aan beide kanten op de schitterende daken van barokkerken, gotische en middeleeuwse torens.

The
view from the bridge is spectacular, halfway you look at both sides on the beautiful roofs of baroque churches, Gothic and medieval towers.Het mooiste van de
Karelsbrug, dat vaak verborgen gaat achter groepen toeristen, verkopers en straatmuzikanten, is de reeks barokbeelden op de balustraden. Sommige zijn 19e-eeuwse kopieën omdat de originelen door overstromingen aangetast zijn.

The best part of the
Charles Bridge, which is often hidden behind groups of tourists, vendors and street musicians are the series baroque sculptures on the balustrades. Some of them are 19th-century copies because the originals have been affected by floods.

                               

De originelen zijn te zien in het Lapidárium van het Nationaal Museum. De beelden zijn het werk van Boheemse meesters als Ferdinand Brokoff en Matthias Braun.

The originals can be seen in the Lapidarium of the National Museum. The images are the work of masters such as Bohemian Brokoff Ferdinand and Matthias Braun.

Aan het einde van de Karelsbrug (rechts beneden waar de wijk Malá Stana begint) zit een een goede bakker die hele lekkere
trdelník maakt. Trdelnik is een traditionele Slowaakse taart en zoet gebak, oorspronkelijk afkomstig uit het Hongaars-sprekende deel van Transsylvanië, Roemenië. Het is ook bekend in het culinaire erfgoed van andere Europese landen zoals Hongarije, de Tsjechische Republiek en Oostenrijk. Het is gemaakt van gerold deeg dat is gewikkeld rond een stok, daarna gegrild en gegarneerd met suiker en walnoot mix. Tegenwoordig is trdelnik erg populair onder de toeristen.

At the end of the Charles Bridge (right below where the Mala Stana begins) you will find a great bakery who makes very good
trdelník. Trdelník is a traditional Slovak cake and sweet pastry, originally coming from Hungarian-speaking part of Transylvania, Romania. It also is known within the culinary heritages of other European countries like Hungary, the Czech Republic and Austria. It is made from rolled dough that is wrapped around a stick, then grilled and topped with sugar and walnut mix. Nowadays, trdelník is very popular among tourists.
___________________________________________________________________________________

                                                                                                        Malá StranaVanaf de wijk Malá Strana kun je een 1 uur of 2 uur durende
boottocht maken over de Moldau (Vltava). Dit tochtje is zeer de moeite waard en de tour kost 10 euro per persoon.

From Mala Strana you can make a one-hour or two-hour
cruise on the Moldau (Vltava). This trip is well worth it and the tour costs 10 euros per person.                                                                                     De
Karelsbrug vanaf het water.

                                                                                The
Charles bridge from the water.Malá Strana is een van de oudste wijken van de Tsjechische hoofdstad Praag. Malá Strana ligt tussen de Praagse burcht en de Moldau. Aan de andere zijde van de rivier ligt de Oude Stad, waarmee Malá Strana verbonden is door middel van de Karelsbrug.

Malá Strana is one of the oldest districts of the Czech capital Prague. Malá Strana is located between Prague Castle and the Moldau River. On the other side of the river is the Old City which Malá Strana is connected by the Charles Bridge.

Al bij de stichting van de Praagse burcht vormde zich onder de heuvel een "voorburcht". Gauw groeide de Kleine Zijde, de nederzetting aan de overzijde van de Moldau, uit tot een centrum in de internationale handel. Malá Strana was een tussenstation geworden in de internationale verkeersader van het Wolgagebied naar Córdoba.

Under the hill a castle was already formed at the Foundation of Prague Castle. Soon became the Lesser Town the settlement on the other side of the Moldau river, it became the center of international trade. Malá Strana became a transit point in the international thoroughfare of the Volga Region to Córdoba.In het jaar 1257 verdreef koning Ottokar II van Bohemen de bevolking van het
stadje en liet hij er Noord-Duitse kolonisten zich vestigen. De stad werd Nova civitas sub castro Pragensi (Latijn voor nieuwe stad onder de Praagse burcht) genoemd. 

In the year 1257, King Ottokar II of Bohemia drove out the population of the
town and he let North-German settle in this area. The city was called Nova civitas castro sub Pragensi (Latin for new town beneath the Prague Castle).

                                  

Al in de 14e eeuw werd de stad Civitas Minor Pragensis genoemd, wat Kleine Praagse Stad betekend. De huidige naam is hiervan afgeleid.

In the 14th century, the city was already called Civitas Minor Pragensis what means Little Prague City. The current name is derived from this.Als je een fan bent van de Beatles, mag je de
John Lennon muur bij de Panny Marie Pod Retezem niet missen. Deze muur met graffiti vormt een eerbetoon aan de zanger.

If you're a Beatles fan you can not miss the
John Lennon Wall in the Panny Mary Pod Retezem. This wall with graffiti is a tribute to the singer.             ___________________________________________________________________________________

                                                                                       Praagse Burcht / Prague CastleToen in de 9e eeuw hoog boven de rivier de Vltava een kasteel (hrad) was gebouwd, ontstonden er rond dit kasteel, de eerste Praagse Burcht, al snel nederzettingen. De eerste daarvan waren Hradcany (Burchtwijk) en Malá Strana (Kleine Zijde), die tussen de Burcht en de rivier ligt.

When in the 9th century above the Vltava river a castle (hrad) was built the first settlements soon arose. The first districts were Hradcany (Castle District) and Malá Strana (lesser town) which lies between the castle and the river.                                       


                                                                              
Uitzicht op Praag vanaf Praag Burcht.

                                                                                
View of Prague from Prague Castle.Iedere uur vindt op de binnenplaats van de burcht van Praag de
aflossing van de wacht plaats. Deze ceremoniële wisseling vindt sinds 1990 weer dagelijks plaats. Om 12.00 uur 's middags is de grote ceremonie. Vanaf de 2e verdieping van het paleis begeleidden trompetten en trommels de overdracht. Na het marcheren van een grote groep militairen over de binnenplaats neemt een nieuwe groep militairen de wacht op zich.

The
changing of the guards in Prague Castle takes place in the courtyard each hour. This ceremonial change takes place since 1990 on a daily basis. At noon is the big ceremony. Trumpets and drums accompanied the transfer from the 2nd floor of the palace. After marching, across the courtyard a large group of soldiers takes a new group of soldiers waiting for them.Van beneden af ziet de
Praagse Burcht (Prazský hrad) er als een steenklomp uit, maar eenmaal binnen de poorten bent u in een stad binnen de stad.

From below the
Prague Castle (Prazský hrad) looks like a stone clog, but once inside the gates you are in a city within the city.Tussen de vele
binnenpleinen en schilderachtige steegjes liggen niet alleen het Koninklijke paleis en de kathedraal, maar ook andere paleizen, een romaanse basiliek en vestingwerken. Trek voldoende tijd uit om de Burcht te bezoeken, temeer daar in veel gebouwen musea gevestigd zijn.

Among the many
courtyards and picturesque alleys are not only the Royal Palace and the Cathedral, but also other palaces, a Romanesque Basilica and fortifications. Take plenty of time to visit the castle, especially since museums are located in many buildings.

                             


De
St.-Vituskathedraal (Chrám sv. Vita), een van de grootste gotische kathedralen van Europa, is prachtig gelegen, hoog boven de rivier de Vltava. Hij staat op het derde binnenplein van de Praagse Burcht op de plaats van een koepelkerk uit 929.

The
St. Vitus Cathedral (Chrám sv. Vita), one of the largest Gothic cathedrals of Europe is beautifully located high above the River Vltava. It stands on the third courtyard of Prague Castle on the site of a Dome Church from 929.                                 

Toen Praag in 1344 een aartsbisdom werd, besloot koning Jan van Luxemburg (1310-1346) om een grotere kerk te bouwen die beter bij de stad zou passen, maar de bouw van de kerk zou zeshonderd jaar in beslag nemen. Karel IV (1346-1378) zette de ambitieuze bouwplannen voort.

In 1344, when Prague became an archdiocese King John of Luxembourg (1310-1346) decided to build a larger church that would fit better in the city but the construction of the church would take six hundred years. Charles IV (1346-1378) continued the ambitious plans.

De
Sint-Jorisbasiliek (hierboven gebouw in het rood) is een basiliek. De basiliek is de oudste kerk binnen de Praagse burcht, waar ook de Sint-Vituskathedraal staat. Oorspronkelijk werd de kerk rond het jaar 920 gebouwd, waarmee het de tweede Christelijke kerk was binnen het gebied dat nu Praag heet. In de eerste helft van de 12e eeuw werd de kerk herbouwd in romaanse stijl. De barokke gevel van de Sint-Jorisbasiliek stamt uit de 17e eeuw.

The 
St. George's Basilica (building in red above) is a Basilica Church. The Basilica is the oldest church in Prague Castle and is established on the site of the St.Vitus Cathedral. Originally, the Church was built around the year 920, making it the second Christian Church in the area now called Prague. In the first half of the 12th century the Church was rebuilt in Romanesque style. The Baroque facade of the St. George's Basilica dates back to the 17th century.

                                 

                                                               Standbeeld Van De Jongen Met De Gouden Penis.

                                                                      Statue Of The Boy With The Golden Penis.


@MK 
eXTReMe Tracker