SAINT-VALÉRY-SUR-SOMME                                                                          BEZIENSWAARDIGHEDEN/HIGHLIGHTSBezienswaardigheden in Saint-Valéry-sur-Somme 2021:

1)
Saint-Valéry-sur-Somme: Saint-Valéry-sur-Somme heeft een bewogen geschiedenis. Willem de Veroveraar en Jeanne d'Arc trokken ooit door deze middeleeuwse stad. Neem de tijd om de middeleeuwse stad, de overblijfselen van de wallen, de Guillaume torens, de kleine geplaveide straatjes met bloemen, de Saint-Martin-kerk te ontdekken. Wandel over de kades die grenzen aan de Baie de Somme en daal af door de zeemanswijk "Le Courtgain" en ontdek de charmante kleurrijke vissershuisjes.

2)
La Chapelle des Marins: La Chapelle des Marins oftewel de Kapel der Zeelieden is gelegen op het uitzichtpunt van Cap Hornu en is een neogotisch bouwwerk. De kapel heeft een dakruiter en glas in loodramen welke episoden uit het leven van Sint Walricus verbeelden. De kapel bevat diverse votiefschepen, welke door zeelieden zijn geschonken. De kerk is idyllisch gelegen en vanaf hier en er naar toe zijn wandelpaden uitgezet naar St Valery. Zeker een wandeling waard met een prachtig uitzicht op de Baie de la Somme.De kerk is open van 1 mei tot 30 september en de entree is gratis. 

3) Tours Guillaume: De Tours Guillaume, ook bekend als Porte Jeanne d'Arc of Porte du Haut, is een stadspoort. De stadspoort bestaat uit twee zware ronde torens, waartussen zich een poort ingang bevindt. De torens stammen van de 11e eeuw en bestonden reeds toen Willem de Veroveraar in 1066 met zijn vloot moest aanleggen in deze plaats, alvorens naar England te varen. In 1430 kwam Jeanne d'Arc, toen al gevangen door de Engelsen, door deze poort. De huidige poortingang werd pas in 1785 gebouwd. De torens hebben gediend als wachttoren en gevangenis. De ophaalbrug werd in 1614 afgebroken en ook de verdedigingswerken die zich ooit voor de poort uitstrekten, bestaan helaas niet meer.

4)
Porte de Nevers: De Porte de Nevers of Porte du Bas is een stadspoort. Deze stadspoort werd in de 16e eeuw gebouwd als een hoog poortgebouw met puntgevel. In de voorgevel zijn twee langgerekte openingen te zien, waarin vroeger de kabels van de ophaalbrug bevestigd waren. Ook vindt men in de voorgevel het wapenschild van Graaf de Gonzague-Nevers met het devies fides. Dit heeft betrekking op de deelname van de militie van de stad aan de Slag bij Bouvines in 1214. In de ruimte boven de poort bevond zich de wacht. Ook was er een cachot, dat tegenwoordig als tentoonstellingsruimte dienst doet.  

Highlights in Saint-Valéry-sur-Somme 2021:  

1) 
Saint-Valéry-sur-Somme: Saint-Valéry-sur-Somme has an eventful history. William the Conqueror and Joan of Arc once passed through this medieval city. Take the time to discover the medieval city, the remains of the ramparts, the Guillaume towers, the small cobbled streets with flowers and the Saint-Martin church. Walk on the quays bordering the Baie de Somme and descend through the sailor's quarter "Le Courtgain" and discover the charming colorful fishermen's houses.

2) 
La Chapelle des Marins: La Chapelle des Marins or the Chapel of the Seamen is located on the viewpoint of Cap Hornu and is a neo-Gothic building. The chapel has a ridge turret and stained glass windows which depict episodes from the life of Saint Walricus. The chapel contains several votive vessels, which were donated by sailors. The church is idyllically situated and from here and towards it foothpaths haven been set out to St Valery. Well worth a walk with great views of the Baie de la Somme. The church is open from May 1 to September 30 and admission is free.

3) Tours Guillaume: The Tours Guillaume, also known as Porte Jeanne d'Arc or Porte du Haut, is a city gate. The city gate consists of two heavy round towers, between which there is a gate entrance. The towers date from 11th century and already existed when William the Conqueror had to dock with his fleet in this place in 1066, before sailing to England. In 1430 Joan of Arc, already captured by the English, came through this gate. The current gate entrance was not built until 1785. The towers have served as a watchtower and prison. The drawbridge was demolished in 1614 and the defenses that once stretched in front of the gate unfortunately no longer exist.

4) 
Porte de Nevers: The Porte de Nevers or Porte du Bas is a city gate. The city gate was built in the 16th century as a high gabled gatehouse. The front shows two elongated holes, which were formerly attached to the cables of the drawbridge. The coat of arms of Count de Gonzague-Nevers with the motto fides can also be found in the facade. This relates to the participation of the city's militia in the Battle of Bouvines in 1214. In the space above the gate stood a guard. There was also a dungeon, which serves as an exhibition space today.    
                         
Saint-Valéry-sur-Somme is een charmante vissershaven en badplaats waarvan de promenade uitkijkt over de monding van de Somme.

Saint-Valéry-sur-Somme is a charming fishing harbor and beach town whose promenade is overlooking the mouth of the Somme.                


                     Saint-Valéry-sur-Somme is niet alleen een gezellig stadje maar ook een middeleeuwse stad.        

                                       Saint-Valéry-sur-Somme is not just a nice town but also a medieval city.                                                 


                  De oorsprong van de stad is zeer oud. Hier vertrok Willem de Veroveraar in 1066 naar England.

                  The origin of the city is very old. From here, Willem the Conqueror departed to England in 1066. 

                                                                                                                                
                                                         Prachtig uitzicht op het strand en Somme.

                                                                             Beautiful view on the beach and Somme.
                                                                
De twee grote torens aan de oostkant van de middeleeuwse stad worden Guillaume's torens genoemd (Guillaume = William).

The two big towers at the eastern end of the medieval city are called Guillaume's towers (Guillaume = William).
In 1430 op weg naar Rouen, werd Jeanne d'Arc door de Engelsen naar deze stad gebracht. Ze verbleef hier een nacht in een cel. Daarna werd ze in Rouen op de brandstapel verbrand.

In 1430 Jeanne d'Arc was brought to the city by the English, on the way to Rouen. She spent one night in a cell and the they brought her to Rouen where she was burnt on a stake. 

 
 

                                           


                                                                                    Het middeleeuwse stadcentrum.
     
                                                                                            The medieval city center.
                                                                                      
De kerk Saint-Martin is een parochiekerk. De kerk werd in de 12de eeuw gebouwd. Tijdens de 100-jarige oorlog werd de kerk en de stad in 1475 in brand gestoken in opdracht van Lodewijk XI de toenmalige koning van England. De kerk werd herbouwd in de late 15de eeuw.

The church Saint-Martin is a parish church. The church was built in the 12th century. During the 100-year war, the church and the city were burned down by order of Louis XI, the king of England in 1475. The church was rebuilt in the late 15th century.
                                                                          

                                                                                


                                                                             Uitzicht vanaf de kerk Saint Martin.

                                                                              View from the church Saint Martin.

@MK


 
eXTReMe Tracker