STOCKHOLM                                                                       BEZIENSWAARDIGHEDEN / HIGHLIGHTS
Bezienswaardigheden / tips Stockholm 2022:

1)
Gamla Stan (oude stad): Bezoek de oudste wijk Gamla Stan, de historische kern en leukste wijk van Stockholm, is gebouwd in de dertiende eeuw en sindsdien opvallend goed bewaard gebleven. Ideaal om een paar uurtjes doorheen te slenteren. In de punt van het eiland liggen het koninklijke paleis en de statige kathedraal Storkyrkan. Het hart van het oude centrum is het plein Stortorget. Hier en in de straatjes rond dit plein vind je vele souvenirwinkels, koffiehuizen en traditionele restaurants. De grootste winkelstraat van Gamla Stan is de Vasterlanggatan. Vooral in de zomer is het hier erg druk met toeristen. Ook leuk is Marten Trotzigs Gränd: nog geen negentig centimeter breed en daarmee het smalste straatje van de stad.

2)
Kungliga Slottet: Het huidige koninklijk paleis (kungliga slottet) verrees op de plek van het Drie Kronen paleis (Tre Kronor), dat in 1697 afbrandde. Het paleis is beroemd om zijn wandtapijten, zowel gobelin als van Zweeds design, maar de meest tot de verbeelding sprekende kamer is de schrijfkamer van Oscar II. Deze biedt nog exact dezelfde aanblik als toen de koning in 1907 overleed. De comfortabele, huiselijke kamer staat vol met 19e-eeuwse voorwerpen en familiefoto's. De koninklijke familie woont er niet, maar gebruikt het paleis wel voor officiële gelegenheden. Het is open voor publiek, en op de binnenplaats vindt elke dag om 12.00 uur 's middags de wisseling van de wacht plaats.

3)
Het stadhuis: Het stadhuis (stadshuset) ligt aan de oostkant van het eiland Kungsholmen en is een van de belangrijkste gebouwen van de stad. Hier worden elk jaar de Nobelprijzen uitgereikt tijdens het speciale banket in de Blue Room. Bij deze chique gebeurtenis zijn zo'n twaalfhonderd mensen aanwezig en na de uitreiking wordt er gedanst in de Golden Hall. Voor toeristen worden er dagelijks rondleidingen gegeven in dit mooie gebouw, waarbij je natuurlijk ook in de belangrijke zalen mag kijken. De Nobelprijs is in het leven geroepen door de Zweedse zakenman en uitvinder van het dynamiet Alfred Nobel, en wordt sinds 1901 uitgereikt aan personen of instellingen die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de natuurkunde, scheikunde, economie, geneeskunde, literatuur of vrede. Vanaf de 106 meter hoge toren heb je een geweldig uitzicht over Stockholm. Omdat de gemeente hier gehuisvest is kun je het stadhuis alleen bezoeken via een tour. De rondleidingen variëren per seizoen, ook de tickets voor de tour wijken af in het voor en naseizoen. Raadpleeg de website voor de tijden en ticket prijzen.

4)
ABBA Museum: Als je een fan bent van de groep ABBA is een bezoek aan het ABBA museum zeer de moeite waard. Hier vindt je alle informatie over de geschiedenis en het ontstaan van deze band. Vele geluidsfragmenten zijn hier te beluisteren en je kunt ook diverse kleding bezichtigen die Agnetha, Frida, Björn en Benny hebben gedragen tijdens hun vele shows. In deze interactieve museum heb je ook de mogelijkheid om als vijfde persoon mee te zingen op het podium. Het leuke is dat alle interactieve acties die je in het museum hebt uitgevoerd vanaf huis kunt downloaden en bekijken. Een ticket kost tussen de 220,00 of 280,00 SEK (26 EURO) per volwassen en per seizoen. Je kunt hier alleen maar pinnen of met een credit card betalen. 

5) Vasamuseum: Het Vasa Muséet opende in 1990 zijn deuren. Binnen vindt je onder andere het oorlogsschip Vasa. Dit schip werd op bevel van de Zweedse oorlogskoning Gustaaf II Adolf in de jaren twintig van de 17e eeuw gebouwd voor de Dertigjarige Oorlog en was een eerbetoon aan de grondlegger van zijn dynastie, Gustaaf Wasa. Het was een prachtig schip, met bladgoud op de achtersteven en de boeg, bronzen kanonnen en 700 sculpturen en houtsnijwerken. In 1628 vertrok het uit de haven van Stockholm voor zijn eerste reis. Het schip van van 1300 ton solide eikenhout bracht een koninklijk saluut toen een plotselinge windvlaag vat op hem kreeg en het water door de geschutpoorten stroomde. Het schip helde over en zonk, waarbij vrijwel de gehele bemanning de dood vond. Het schip  bleef daar liggen tot 1956, toen de Zweedse archeoloog Anders Franzén het vond. In 1961 werd het opgetakeld en begon het lange proces van restauratie. Meer dan 24.000 objecten zijn geborgen, waaronder skeletten, zeilen, kanonnen, kleding, gereedschap, munten, boter, rum en vele gebruiksvoorwerpen. Het is verboden om grote tassen mee te nemen. De openingstijden en ticket prijzen variëren per seizoen en een ticket kost 170,00 of 190,00 SEK (18,00 EURO) per volwassen. 

6)
Storkyrkan: De kathedraal, die zowel parochiekerk is, als het decor van vele koninklijke evenementen en kroningen (tot 1907 toen Gustaaf V, de overgrootvader van de huidige koning, die de formele kroning afschafte). De fantastische gotische kathedraal is het oudste bouwwerk van Gamla Stan en dateert deels uit de 12e eeuw. Het heeft hoge booggewelven, robuuste pilaren van rood baksteen en een prachtige orgel. In de periode oktober-april kun je 's zaterdags rond lunchtijd een recital bijwonen en daarna de kerk bewonderen. Het beroemdste beeld van Storkyrkan en ook het grootste middeleeuwse monument van Scandinavië is dat van Sint Joris en de draak, een houten sculptuur uit 1489 van Bernt Notke. De openingstijden variëren per seizoen en de entree kost 60,00 SEK (5,50 EURO) per volwassen.

7)
Tyska Kyrkan: Hoewel Stockholm nooit een Hanzestad was, behoren de sierlijke koperen spits en de klokken van de Tyska Kyrkan (Duitse kerk) tot de bezienswaardigheden van de stad. De klokken brengen overdag om de vier uur afwisselend twee hymnes ten gehore. Hier worden regelmatig orgelconcerten gegeven en de diensten zijn in het Duits. De openingstijden variëren, vrijdag en zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur en op zondag van 12.30 tot 16.00 uur. Tegenwoordig vragen ze een kleine vergoeding van 30 kr (2,80 EURO).

8) Winkelen:
Op zaterdag gaan de meeste winkels al om 14.00 uur dicht. Als je wilt winkelen zorg dat je door de weeks in Stockholm bent.

9) Openingstijden Musea: Op maandag zijn de meeste musea dicht. Hou hier rekening mee.  

10) Stockholm Pass: De Stockholm kaart kun je gebruiken voor de bus, metro en trein. Je hebt ook gratis toegang tot 75 museums en bezienswaardigheden. Gratis boottrip: Historical Canal Tour (tijdens de zomermaanden). Gids met informatie over de attracties en praktische informatie en nog vele andere kortingen.Highlights / tips Stockholm 2022:

1)
Gamla Stan (old town): Visit the Gamla district, the historic core and nicest district of Stockholm, was built in the thirteenth century and has been remarkably well-preserved since then. This used to be the place where it all happened, now it's more the quiet and atmospheric part of the city. Ideal to stroll through for a few hours. At the tip of the island you will find the royal palace and the stately Storkyrkan cathedral. The heart of the old center is the Stortorget square. Here, in and around this square you will find many souvenir shops, coffee houses and traditional restaurants. The largest shopping street of Gamla Stan is the Vasterlanggatan. Especially in the summer it is very busy with tourists. Marten Trotzigs Gränd is also very nice: not even ninety centimeters wide and therefore the narrowest street in the city.

2)
Kungliga Slottet: The current royal palace (Kungliga slottet) was built on the site of the Tre Kronor Three Crowns palace (Tre Kronor), which burned down in 1697. The palace is famous for its tapestries, both gobelin and Swedish design, but the most imaginative room is the writing room of Oscar II's. This still offers the exact same appearance as when the king died in 1907. The comfortable, homely room is filled with 19th-century objects and family photos. The royal family does not live here, but it uses the palace for official occasions. It is open to the public, and the Changing of the Guard takes place in the courtyard every day at noon.

3)
City Hall: The City Hall (stadshuset) is located on the east side of Kungsholmen Island and is one of the most important buildings in the city. Every year, the Nobel Prizes are awarded here during the special banquet in the Blue Room. About twelve hundred people are present at this chic event and after the ceremony there is dancing in the Golden Hall. Daily tours are given for tourists where you have the possibility to view this beautiful building with their important halls. The Nobel Prize was created by the Swedish businessman and inventor of the dynamite Alfred Nobel, and has been awarded since 1901 to individuals or institutions who have made important contributions to physics, chemistry, economics, medicine, literature or peace. From the (348 feet) 106 meter high tower you have a great view over Stockholm. Because the municipality is located here, you can only visit the City Hall through a tour. The tours vary per season, the tickets for the tour also differ in the early and late season. Check the website for times and ticket prices.

4)
ABBA Museum: If you are a fan of the ABBA band, a visit to the ABBA museum is worthwhile. Here you will find all information about the history and origin of this band. Here, many sound clips can be heard and you can also view various clothes that Agnetha, Frida, Björn and Benny have worn during their many shows. In this interactive museum you also have the possibility to sing on stage as the fifth person of the ABBA band. The nicest thing is that all interactive actions that you performed in the museum can be downloaded and viewed from home. A ticket costs SEK 220.00 or 280.00 (26 EURO) per adult and per season. You can only pay by debit card or credit card.

5)
Vasa Museum: The Vasa Muséet opened in 1990. Inside you will find the warship Vasa. This ship was built for the Thirty Years War by order of the Swedish war king Gustav II Adolf in the 1920s and was a tribute to the founder of his dynasty, Gustaaf Wasa. It was beautiful ship, with gold leaf on the stern and bow, bronze cannons and 700 sculptures and carvings. In 1628 it left the harbor in Stockholm for its maiden voyage. The 1,300-ton solid oak ship brought a royal salute when a sudden gust of wind caught him and the water flowed through the gun ports. The ship tipped over and sank, killing almost the entire crew. The ship remained there until 1956, when Swedish archaeologist Anders Franzén found it. In 1961 it was rebuilt and the long process of restoration started. More than 24,000 objects have been recovered, including skeletons, sails, cannons, clothing, tools, coins, butter, rum and many utensils. It is not allowed to bring large bags. The opening hours and ticket prices vary per season and a ticket costs SEK 170.00 or 190.00 (18.00 EURO or $ 20.00) per adult.

6)
Storkyrkan: The cathedral, which is both a parish church, and the scene of many royal coronations and events (up to 1907 when Gustav V, the grandfather of the present king, who abolished the formal coronatio). The great Gothic cathedral is the oldest building in Gamla Stan and partly dates back to the 12th century. It has high arches, robust red brick pillars and a beautiful organ. In the October-April period, you can attend a recital on Saturday at lunchtime and then view the church. The most famous statue of Storkyrkan and also the largest medieval monument in Scandinavia is that of Saint George and the dragon, a wooden sculpture from 1489 by Bernt Notke. The opening hours vary per season and the entrance costs SEK 60.00 (5.50 EURO 0r $ 7.00) per adult.

7)
Tyska Kyrkan: Although Stockholm was never a Hanseatic city, the ornate copper spire and bells of the Tyska Kyrkan (German Church) are the attractions of the city. The bells alternately perform two hymns every four hours during the day. Organ concerts are regularly given and the services are in German. Opening hours vary on Friday and Saturday from 11 am to 3 pm and on Sunday from 12.30 p, to 4 pm. Nowadays they charge a small fee of 30.00 SEK (2.80 EURO or $ 3.50). 

8) Shopping: Most shops close at 14.00 (2 pm) on Saturdays. If you want to shop make sure you are in Stockholm during the week.

9) Openings hours museums: If you want to visit a museum, don't go on Monday because most museums are closed.

4) Stockholm Pass: The Stockholm Card can be used for bus, subway and train. You also have free access to 75 museums and attractions. Free boat trip: Historical Canal Tour (in the summer time and you will also receive a guide with information on attractions and practical information and many other discounts.Stockholms geschiedenis begint in Gamla Stan (Oude Stad), dat nog altijd het karakter van een middeleeuwse stad heeft.

Stockholms history begins in Gamla Stan (Old Town), which still has the character of a medieval city. 
De Gamla Stan heeft het meeste te bieden, er ademt een speciale sfeer met veel levendige straatjes met souvenir-winkels, boekhandels en antiek zaken tot sierlijke paleizen, kerken en musea.

Gamla Stan has the most to offer, it breathes a special atmosphere with lots of lively streets with souvenir shops, bookstores and antique shops to ornate palaces, churches and museums.

Storatorget, het oude plein van Stockholm, is pittoresk en gevuld met geschiedenis. Het oude plein is omringd met mooie 18e eeuwse gebouwen en beschikt over interessante smalle winkelstraatjes die van en naar het centrum gaan. Christin II gebruikt Storatorget als locatie voor de 1520 "Stockholm Blood Bath". Hij ontsloeg zijn politieke oppositie en liet ze onthoofden op dit openbare plein. Vandaag de dag, kijkend naar het mooie rustige plein, is het moeilijk voor te stellen hoe verschrikkelijk dit historische bloedbad was.

Storatorget, the old square of Stockholm, is picturesque and filled with history. The old square is ringed with lovely 18th century buildings and has interesting narrow shopping streets leading to and from its center. Christin II used Storatorget as the site for the 1520 "Stockholm Blood Bath". He got rid of almost all of his political opposition by having them beheaded in this public square. Looking at the lovely, peaceful square today, it is difficult to imagine how horrific this historic bloodbath was.Hierboven het Koninklijk paleis (Kungliga Slottet). Sinds de 11de eeuw hebben op Stadsholmen altijd verdedigings-werken en kastelen gestaan. 

Above the Royal Palace (Kungliga Slottet). Since the 11th century on town Holmen their always stood fortifications and castles. 

Kasteel Tre Kronor (Drie Kronen) werden halverwege de 13de eeuw voltooid, maar werd pas in de volgende eeuw de koninklijke residentie. (zie film).

Castle Tre Kronor (Three Crowns) were completed around the mid-13th century, but it was not the Royal Residence until the next century (see
film).  
     
                                         
                                                                      

De Plaza en de Riksdagshuset. De gebouwen van het parlement (Riksdaghuset) en de centrale bank van Zweden op Helgeandsholmen zijn ingewijd in 1905 en 1906. Tussen 1970 en 1990 werden ze gerestaureerd, samengevoegd en uitgebreid met een modern gebouw.

The Plaza and Riksdagshuset. The buildings of the parliament (Riksdaghuset) and the Central Bank of Sweden Helgeandsholmen been initiated in 1905 and 1906. Between 1970 and 1990 they were restored, expanded and merged with a modern building.                   Hier zagen we de nationaal guards alvast oefenen voor de bruiloft van kroonprinses Victoria.

                 Here we saw the National Guard already practicing for the wedding of Crown Princess Victoria.Tegenwoordig beslaat Gamla Stan het oorspronkelijke eiland Stadsholmen, Riddarholmen (het eiland van de ridders en edelen), Helgeandsholmen en het piepkleine Strömsborg.

uToday, Gamla Stan covers the original island of Stadsholmen, Riddarholmen (the island of the knights and nobles), Helgeandsholmen and the tiny Strömsborg. 


Stockholms 700 jaar oude kathedraal (Storkyrkan) is van groot religieus belang voor Zweden. De Zweedse zendeling Olaus Petri verspreidde zijn lutherse boodschap vanuit deze kerk. In het verleden en heden wordt de kathedraal gebruikt voor koninklijke plechtigheden.

Stockholms 700 years old Cathedral (Storkyrkan) is of great religious importance for Sweden. The Swedish Lutheran missionary Olaus Petri spread his message from this church. In the past and present  the cathedral is used for royal ceremonies. 

Het zoete en zoute water wordt gescheiden door het eiland Gamla Stan en de grote sluisdeuren van Slussen aan de zuidkant. Dit eiland was net voor het begin van de 13e eeuw de bakermat van de stad Stockholm.

The fresh and salt water is separated by the island of Gamla Stan and the large lock gates of Slussen on the south side. This island was the cradle of the city of Stockholm just before the beginning of the 13th century.


Tegenwoordig ligt de ene helft van de stad in het Mälarmeer en de andere helft in het Saltsjön (zoutmeer). En de stad dijt nog altijd verder uit.

Today, one half of the city is located in the Mälar Lake and the other half in the Saltsjön (salt lake). And the city is still expanding.
                                                                                                                                                                                                                                      

@MK                                         

 

eXTReMe Tracker