VENICE


                                                        
                                                         BEZIENSWAARDIGHEDEN / HIGHLIGHTS 


Bezienswaardigheden / tips Venetië 2017:

1)
Highlights / tips Venice 2017:

1)

                                                                     
Venetie is van oudsher verdeeld in zes buurten of sestieri. De meeste toeristen gaan eerst naar het Piazza San Marco, maar elke wijk heeft wel een aantal hoogtepunten en een ontdekkingstocht is dan ook zeker de moeite waard.

Venice is traditionally divided into six neighborhoods or sestieri. Most tourists go to the Piazza San Marco first, but each district has a number of highlights and a discovery is certainly worth it.
                                                                    
________________________________________________________________________________

                                                                                                   SANTA CROCE

De wijk Santa Croce bestaat grotendeels uit smalle, dicht op elkaar gelegen straatjes en pleinen waar je de arme kant van Venetië kunt zien.  

The district Santa Croce consists largely of small, closely spaced streets and squares where you can see the poor side of Venice.

Venetië is een unieke stad gebouwd op 117 eilanden, die met ruim 400 bruggen en meer dan 150 kanalen met elkaar verbonden zijn.

Venice is a unique city built on 117 islands, that are connected with over 400 bridges and more than 150
channels.
________________________________________________________________________________

                                                                                                         SAN POLO                                      
                                                
San Polo is een levendige wijk met kleine winkeltjes en buurt cafes. De kerk hierboven aan het plein waaraan ook de beroemde Scuola Grande di San Rocco staat, is in 1489 ontworpen door Bartolomeo Bon en werd herbouwd in 1725. Hierdoor vertoont de buitenkant van de kerk een vreemde mengeling van stijlen.

San Polo is a lively area with small shops and cafes nearby. The church above to the square, where the famous Scuola Grande di San Rocco stands, was designed in 1489 by Bartolomeo Bon and was rebuilt in 1725. As a result, the outside of the church has a strange mixture of styles.                                        
                                      

Je vindt in San Polo overal leuke pleintjes met mooie huizenJe vindt hier ook prachtige pittoreske steegjes.

You will find lovely squares with beautiful houses in San Polo. You will also find beautiful picturesque alleys.
_________________________________________________________________________________

                                                                                                     CANAREGGIO
De noordelijkste wijk van de stad, Cannaregio, strekt zich in een grote boog uit. Vanaf de Noordelijke kaden kun je de lagune eilanden zien terwijl de stadswijk in het zuiden wordt begrensd door de Canal Grande. De Ponte degli Scalzi (Brug van de Barefoot) is een van de drie bruggen om het Grand Canal over te steken. Het werd ontworpen door Eugenio Miozzi en voltooid in 1934, als vervanging voor een Oostenrijkse ijzeren brug. Het verbindt de wijk van Santa Croce met Cannaregio.

The northernmost district of the city, Cannaregio, stretches in a large arc. From the northern quays you can see the lagoon islands while the district is bordered by the Grand Canal to the south. The Ponte degli Scalzi (Bridge of the Barefoot) is one of the three bridges which cross the Grand Canal. It was designed by Eugenio Miozzi and concluded in 1934, as a replacement for an Austrian iron bridge. It connects the district of Santa Croce with Cannaregio.                                       
                                              

Meer dan een derde van de bevolking van de stad woont in Cannaregio. De omgeving is nog grotendeels onbedorven en wordt gekenmerkt door smalle straatjes, kleine winkeltjes, cafes en werkplaatsen. Van de 270.000 inwoners, wonen ongeveer 62.000 in het historische centrum, in Venetië, wonen ongeveer 176.000 op het vasteland of "Terraferma", achter de lagune, op locaties zoals Mestre en Marghera, en alle anderen wonen op eilanden in de lagune (er zijn ongeveer honderd eilanden in Venetië).

More than a third of the population of the city lives in Cannaregio. The area is still unspoiled and is characterized by narrow streets, small shops, cafes and shops. Out of the 270,000 inhabitants, about 62,000 live in the historic center, or city of Venice, about 176,000 live in the mainland or "Terraferma", behind the lagoon, in locations like Mestre and Marghera, and all the others live on islands throughout the lagoon (islands around Venice are about one–hundred).

Het toerisme concentreert zich in twee hoofdstraten: De Lista di Spagna straat (hierboven) en de brede Strada Nova. Verrassend weinig toeristen vinden de weg naar het onbedorven noordelijke deel van Cannaregio. Dit is de bescheiden, vrediger kant van Venetië.

Tourism is concentrated in two main blocks: the Lista di Spagna street (above) and the broad Strada Nova. Still, Surprisingly few tourists find their way to the untouched northern part of Cannaregio. This is the humble, peaceful side of Venice.
_______________________________________________________________


                                                                                                        SAN MARCO                                                            De wijk San Marco is het centrum van de politieke en rechtelijke macht inVenetië sinds de eerste dagen van de Republiek. Het Dogepaleis aan het San Marcoplein was het paleis van de doge, de leider van de Republiek Venetië. Het is een van de belangrijkste niet-religieuze bouwwerken in gotische stijl.  

Since the early days of the Republic, the San Marco district is the center of political and judiciary in Venice. The Doge's Palace in San Marco Square was the palace of the doge, the leader of the Venetian Republic. It is one of the main non-religious buildings in the Gothic style.

Tot de achttiende eeuw werd Venetië door de Dogen geregeerd. Zij waren niet alleen de baas van Venetië, ze gaven ook leiding aan de Katholieke kerk. Overigens waren de Dogen strenge regeerders. Viel je niet in de smaak, dan werd je zonder pardon geëxecuteerd.

Until the eighteenth century, Venice was ruled by the Doges. They were not only the boss of Venice, they also gave leadership to the Catholic Church. Incidentally,
the Doges were harsh rulers. If you was not their taste, you were mercilessly executed.


 
                                

De Campanile van Venetië is een 98,5 meter hoge campanile (klokkentoren) op het San Marcoplein. De vergulde windwijzer bovenop de toren is een uitbeelding van de aartsengel Gabriël. Voor de toren bevindt zich de marmeren hal Logetta. Er staan bronzen beelden van Minerva, Apollo, Mercurius en Pax en er is een bronzen deur.

The Campanile of Venice is a 98.5 meters high campanile (bell tower) on the Piazza the San Marco. The gilded weather vane on top of the tower is a depiction of the Archangel Gabriel. In front of the tower is the marble hall Logetta. There are bronze statues of Minerva, Apollo, Mercury and Pax and a bronze door.


Om de hoek van het San Marcoplein kom je op Riva Degli Schiavoni, met uitkijk op de Lagune. Ook bekend als een magnetische punt voor geliefden, liefhebbers, kunstenaars en dichters, Venetië is een magische stad, die zich uitstrekt over een groot aantal kleine eilanden. Het wordt vaak aangeduid als de stad van "Gondole", vervoer dat wordt gebruikt om de vele kanalen in de stad over te steken.

Around the corner from Piazza San Marco you are on the Riva degli Schiavoni, with a view of the Lagoon. Also known as a magnetic point for sweethearts, lovers, artists and poets, Venice is a magic city, which stretches across numerous small islands. It is often refered to as the city of "
gondole", which are the means of transportation used to cross the numerous canals passing through the city.                                     
                                               


                                  De Rialtobrug is de oudste en bekendste van de vier bruggen over het Canal Grande.

                                The Rialto Bridge is the oldest and most famous of the four bridges of the
 Grand Canal.                                                                 Het plein Campo Sant' Angelo in de wijk San Marco.

                                                           The square Campo Sant' Angelo in the district San Marco.

                                  

De meeste toeristen blijven hangen rond het San Marco plein. Maar juist de onbekende kleine straatjes en de pleinen zijn het leukst om te bekijken.

Most tourists hang around the San Marco square. But the unknown small streets and squares are the most fun to watch.                                                                
_______________________________________________________________________________
                                                                      
                                                                                               
THE GRAND CANAL                                                                           
                                                                                             
De Grand Canal, dat door de Venetianen Canalazzo genoemd wordt, volgt het spoor van een slingerende oude rivierbedding door het hart van Venetie. Sinds de eerste dagen van de stichting van de stad was het kanaal de belangrijkste vaarroute. 

The Grand Canal, which is called by the Venetians Canalazzo, follows the trail of a swinging old riverbed through the heart of Venice. Since the first days of the Foundation of the city the Canal was the main shipping route.                                                                                      

 Vroeger voeren grote galeien en handelsschepen in vol ornaat tot aan de Rialtobrug, nu wemelt het er van de motorsloepen en gondels.

Previously, large galleys and merchant ships in full regalia sailed to the Rialto Bridge, now it swarming with motor boats and gondolas.
 _________________________________________________________________________________

                                                                                                 DORSODURODe Dorsoduro is een rustige en aantrekkelijke buurt met lommerrijke pleinen, stille kanalen en schilderachtige woningen, die toebehoren aan rijke Venetianen en buitenlanders.

The Dorsoduro is a quiet and attractive neighborhood with tree-lined squares, quiet canals and quaint houses, belonging to wealthy Venetians and foreigners.

                 
In het begin van de 19de eeuw hadden zich hier veel Britten gevestigd, die de Anglicaanse St Georgekerk op het Campo San Vio bezochten. Een van de attracties van het gebied is het weidse uitzicht op de lagune.

Early in the 19th century, many Britons were settled here and visited the Anglican St George's Church the Campo San Vio. One of the attractions of the area is the panoramic view of the lagoon.       
                                     

                                                                    Uitkijk op de Grand Canal en San Marco.

                                                                    View on the Grand Canal and San Marco.                                                            Uitzicht op lagune Venetië vanaf de wijk Dorsoduro.

                                                          View of the lagoon Venice from the district Dorsoduro.
_________________________________________________________________________________

                                                                                                       CASTELLOCastello is de grootste wijk van de stad en strekt zich uit van San Marco en Cannaregio in het westen tot de moderne huizenblokken van Sant'Elena in het oosten. De wijk heet naar het 8ste-eeuwse fort dat eens op het eiland San Pietro stond en eeuwenlang het religieuze centrum van de stad was.

Castello is the largest district of the city and stretches from San Marco and Cannaregio in the west to the modern blocks of Sant'Elena in the east. The district is named after the 8th century fort that once stood on the island of San Pietro, and for centuries it was the religious center of the city.
Het Arsenale werd in de 12de eeuw gebouwd en is tussen de 14de en de 16de eeuw steeds uitgebreid. Het vormde het centrum van de Venetiaanse zeemacht en was de grootste scheepswerf ter wereld.
Achter de Arsenal vindt je rustige straatjes en gelukkig niet al te veel toeristen.

The Arsenale was built in the 12th century and is was extended between the 14th and 16th centuries. It was the center of the Venetian navy and was the largest shipyard in the world. Behind the Arsenal you will find quiet streets and fortunately not too many tourists.                          
                          Ook de wijk Castello heeft veel te bieden. Je vindt hier niet alleen de Arsenal maar ook mooie kerken en prachtige woonwijken.

The Castello district has much to offer. You will find not only the Arsenal but also beautiful churches and residential areas.

 De Santi Giovanni e Paolo werd rond 1400 gebouwd door de dominicaner monniken en is indrukwekkend door zijn enorme afmetingen. Het herbergt de graven van niet minder dan 25 dogen. Vele ervan zijn prachtige kunstwerken, gemaakt door de familie Lombardi en andere vooraanstaande beeldhouwers.

The Santi Giovanni e Paolo was built around 1400 by the Dominican monks and is impressive due to its enormous size. It houses the graves of 25 doges. Many of them are beautiful works of art, created by the Lombardi family and other prominent sculptors.


@MK                                                                          

                                
 

eXTReMe Tracker