CARDIFF                                                                        BEZIENSWAARDIGHEDEN / HIGHLIGHTS Bezienswaardigheden / tips Cardiff 2022:

1)
Cardiff: Cardiff is de hoofdstad van Wales. Tot de 19e eeuw was Cardiff een betrekkelijk kleine stad. Dankzij de industrialisatie en de steenkolenmijnen maakte de stad een groeispurt door. In 1883 werd in Cardiff een universiteit gesticht, het stadhuis werd in 1904 gebouwd. Een jaar later kreeg Cardiff stadsrechten (1905). Vijftig jaar later werd Cardiff de hoofdstad van Wales (1955), dat voorheen geen officiële hoofdstad had. In de jaren 1980 verkommerde het havengebied sterk als gevolg van de steenkoolcrisis. Inmiddels is het omgebouwd tot kantorenzone en vrijetijdscentrum. Vandaag de dag is Cardiff een leuke stad om te bezoeken. Ook is Cardiff ideaal voor dagtochten in de naaste omgeving.

2)
Cardiff Castle: Cardiff Castle werd gebouwd in 1091, op de restanten van het voorgaande Romeinse fort (en ook gebruikmakend van enkele van de muren die nog overeind stonden). Het kasteel werd in 1947 door de familie Bute geschonken aan de stad Cardiff. Cardiff Castle wordt nu gerund als toeristische attractie en is een van de meest populaire locaties in de stad. Het kasteel is niet volledig gemeubileerd, aangezien het meubilair en de accessoires in het kasteel in 1947 door de markies zijn verwijderd en vervolgens zijn afgestoten. Een ticket voor een volwassen kost GBP 14,50 (16,75 EURO). 


3) Cardiff Bay: Meer dan 150 jaar was Cardiff Bay's werelds grootste opslagplaats van kolen en staal en daarmee het hart van Cardiff als vestigingslocatie. Het Millennium Waterfront vormt het kader voor een rij sculpturen van eigentijdse kunstenaars. Verder kun je hier in het Atlantic Wharf Leisure centre zaalsporten beoefenen, naar de bioscoop gaan of op kracht komen in een van de talrijke gelegenheden aan Mermaid Quay. Ook vind je hier voldoende aanbod van cafe's en restaurants. 

4)
Principality Stadium: Het Principality Stadium voorheen het Millennium Stadion, verrijst boven de rivier de Taff. Langs de oever biedt de houten Walkway een prettige looproute van het spoorstation richting Bute Park en Cathedral Road. In het ovale Stadion passen bijna 75.000 toeschouwers. Het verrees op de plek van het legendarische Cardiff Arms Park waar het Welshe rugbyteam in de jaren 70 zijn eerste grote triomfen vierde. Het nieuwe stadium dient ook als concertarena, oa Coldplay en Ed Sheeran stonden hier en voetbal, zoals bij de Olympische Spelen van 2012. De rondleiding voert onder meer naar de kleedkamers van de spelers, met op de achtergrond de geluiden van toeschouwers op de tribunes, en de players tunnel.  

5)
National Museum Cardiff: Het in 1927 gebouwde museum toont de geschiedenis van Wales van de ijzertijd tot heden, de geologie en de flora en fauna. Van kunst tot wetenschap, alledaagse voorwerpen tot prachtige artefacten, je vindt het allemaal in één ongelooflijk museum. Maak een reis door de ruimte en tijd in de Evolution of Wales-galerij, waar je echte meteorieten, maanstenen, dinosaurussen en wolharige mammoeten kunt zien. De toegang tot dit museum is gratis.

6)
Cariff Bay Trail: De autovrije, bijna hellingsvrije rondtocht biedt voetgangers en fietsers niet alleen maar prachtige uitzichten op de moderne skyline van Cardiff Bay. Onderweg is veel boeiends te zien zoals beelden en exposities over de industriële geschiedenis van de haven. Tot de belangrijkste highlights behoort de Cardiff Bay Barage die dwars door het voormalige havengebied loopt. Vervolgens is het makkelijk fietsen langs de Taff en de vogelvriendlijke wetlands. Kort voor het eind van de ronde biedt de oever in het Hamadryad Park een pauzemogelijkheid.   

7)
St Fagans National History Museum: Het National History Museum in St Fagans in Cardiff is een groot openluchtmuseum met tientallen gebouwen uit de hele geschiedenis van Wales die naar de locatie in Cardiff zijn verplaatst. Nu kunnen bezoekers bijvoorbeeld zien hoe indertijd werd gewerkt in een wolspinnerij en ze kunnen een blik werpen in de sober ingerichte arbeidershuizen uit Merthyr Tydfil of in een ronde hut van het nagebouwde Keltische dorp. Het bezoek eindigt met een rondgang door het in 1580 ontstane maar in de 19e eeuw gemeubileerde landhuis. Ook dit openluchtmuseum is gratis. 
 Highlights / tips Cardiff 2022

1)
Cardiff: Cardiff is the capital of Wales. Until the 19th century, Cardiff was a relatively small city. Thanks to industrialization and the coal mines, the city experienced a growth spurt. A university was founded in Cardiff in 1883, the town hall was built in 1904. A year later, Cardiff received city rights (1905). Fifty years later, Cardiff became the capital of Wales (1955), which previously had no official capital. In the 1980s, the port area declined sharply as a result of the coal crisis. It has now been converted into an office zone and leisure center. Today, Cardiff is a nice city to visit. Cardiff is also ideal for day trips in the surrounding area.

2)
Cardiff Castle: Cardiff Castle was built in 1091, on the remains of the previous Roman fortress (and also using some of the walls that were still standing). The castle was donated to the city of Cardiff by the Bute family in 1947. Cardiff Castle is now run as a tourist attraction, and is one of the most popular sites in the city. The castle is not fully furnished, as the furniture and fittings in the castle were removed by the Marquess in 1947 and subsequently disposed of. An adult ticket costs GBP 14.50 ($ 20.00).

3)
Cardiff Bay: For over 150 years, Cardiff Bay was the world's largest coal and steel depot, making it the heart of Cardiff as a business location. The Millennium Waterfront provides the framework for a row of sculptures by contemporary artists. You can also play indoor sports here at the Atlantic Wharf Leisure center, go to the cinema or recharge your batteries at one of the numerous venues at Mermaid Quay. You will also find a sufficient range of cafes and restaurants here.

4) 
Principality Stadium: The Principality Stadium formerly Millennium Stadium, rises above the River Taff. Along the bank, the wooden walkway provides a pleasant walking route from the rail station to Bute Park and Cathedral Road. Almost 75,000 spectators can fit in the oval Stadium. It was built on the site of the legendary Cardiff Arms Park where the Welsh rugby union team celebrated its first major triumphs in the 1970s. The new stadium also serves as a concert arena, including Coldplay and Ed Sheeran, and football, as at the 2012 Olympic Games. The tour takes you to the dressing rooms of the players, with the sounds in the background of spectators in the stands, and the players tunnel.

5)
National Museum Cardiff: Built in 1927, the museum traces the history of Wales from the Iron Age to the present day, geology and flora and fauna. From art to science, everyday objects to beautiful artefacts, you'll find it all in one incredible museum. Take a journey through space and time in the Evolution of Wales gallery, where you can see real meteorites, moon rock, dinosaurs and woolly mammoths. Admission to this museum is free.

6)
Cariff Bay Trail: The car-free, almost slope-free tour offers pedestrians and cyclists not only beautiful views of the modern Cardiff Bay skyline. There are many fascinating things to see along the way, such as images and exhibitions about the industrial history of the port. The main highlights include the Cardiff Bay Barage, which runs right through the former harbor area. Then it is easy to cycle along the Taff and the bird-friendly wetlands. Shortly before the end of the round, the shore in Hamadryad Park offers a break.

7) 
St Fagans National History Museum: The National History Museum at St Fagans in Cardiff is a large open-air museum with dozens of buildings from all over Wales history that have been relocated to the Cardiff site. Now visitors can, for example, see how a wool spinning mill was used in the past and they can take a look at the soberly furnished workers' houses in Merthyr Tydfil or in a round hut of the recreated Celtic village. The visit ends with a tour of the country house built in 1580 but furnished in the 19th century. This open-air museum is also free.   
Cardiff Castle is een belangrijke toeristische attractie in de stad en ligt in het hart van het stadscentrum. Cardiff ontstond in 1903 rond een Normandish kasteel, Cardiff Castle. Op dezelfde plek had eerder een Romeins castellum gestaan.

Cardiff Castle is a major tourist attraction in the city and is located in the heart of the city center. Cardiff was created in 1903 around a Norman castle, Cardiff Castle. A Roman castellum had previously stood on the same spot.

Afgezien van de Normandische donjon in de kasteeltuin stamt
Cardiff Castle hoofdzakelijk uit de 19e eeuw, wat het werk was van een miljonair en zijn bouwmeester. Sedert midden 18e eeuw bepaalden de Lords of Bute de lotsbestemmingen van de regio rond Cardiff.

Apart from the Norman keep in the castle garden,
Cardiff Castle dates mainly from the 19th century, which was the work of a millionaire and his master builder. Since the mid-18th century, the Lords of Bute have determined the destinies of the Cardiff region.

De derde Markies van Bute (1847-1900) was een van de rijkste mensen ter wereld. Hij had niets beters te doen dan het half vervallen Castle te veranderen in een droomkasteel.

The third Marquess of Bute (1847-1900) was one of the richest people in the world. He had nothing better to do than turn the half-ruined Castle into a dream castle.Zijn vriend, de architect William Burges (1827-1881), ontwierp voor hem een half victoriaans kasteel waarvan de extravagantie pas goed in beeld komt als je binnen bent: oosterse dromen en middeleeuwse ridderzalen, Italiaanse renaissance kortom een fantasiegebouw, gemaakt van de kostbaarste materialen uit heel Europa.

His friend, the architect William Burges (1827-1881), designed for him a semi-Victorian castle whose extravagance only comes into sight when you are inside: oriental dreams and medieval knights' halls, Italian renaissance in short, a fantasy building, made of the most precious materials from all over Europe.

De
donjon op de heuvel kun je beklimmen zodat je een prachtig uitzicht op het kasteel en omgeving hebt. Van de binnenkant van de donjon is weinig meer over.

You can climb the
Norman Keep on the hill so that you have a beautiful view of the castle and surroundings. Little is left of the inside. 
                                                       Hierboven op de foto het
uitzicht vanaf de donjon (zie film).

                                                              Above in the photo the
view from the keep (see film).

Hoogtepunt is de in 1869-1873 gebouwde Clock Tower. Het paleis is nu bezit van de stad omdat, na de nationalisatie van de steenkoolwinning in 1947, de op slag arm geworden Butes zich ontdeden van hun residentie waarvan het onderhoud enorme bedragen verslond, en ook van het omliggende terrein, Bute Park. Aan de straatzijde wordt het slot omgeven door een hoge muur, de Animal Wall, die is versierd met sculpturen van exotische dieren.

The highlight is the Clock Tower, built in 1869-1873. The palace now belongs to the city because, after the nationalization of coal mining in 1947, the instantly poor Butes got rid of their residence, whose upkeep devoured huge amounts, as well as the surrounding grounds, Bute Park. On the street side, the castle is surrounded by a high wall, the Animal Wall, which is decorated with sculptures of exotic animals. 

Bute Park is een groot park in de stad Cardiff. Het omvat 130 acres (53 ha) aan aangelegde tuinen en parken die ooit het terrein vormden van Cardiff Castle. 

Bute Park is a major park in the city of Cardiff. It comprises 130 acres (53 ha) of landscaped gardens and parkland that once formed the grounds of Cardiff Castle.

Het
park is vernoemd naar de 3e Markies van Bute, wiens familie het kasteel bezat. De 5e Markies van Bute schonk het park in 1947 aan de Raad en het park is nog steeds eigendom van en wordt beheerd door Cardiff Council.


The park is named after the 3rd Marquess of Bute, whose family owned the castle. The 5th Marquess of Bute presented the park to the Council in 1947 and the park is still owned and managed by Cardiff Council.

Het Millennium Stadium, sinds 2016 bekend als het Principality Stadium vanwege sponsoringredenen, is het nationale stadion van Wales. Het is de thuisbasis van het nationale rugby team van Wales en hier worden ook wedstrijden van het nationale voetbalelftal van Wales gehouden.

The Millennium Stadium, known since 2016 as the Principality Stadium for sponsorship reasons, is the national stadium of Wales. It is the home of the Wales national rugby union team and has also held Wales national football team games.

                                          Bij en rondom Cardiff Bay vind je vele
kermisattracties (zie foto en film).

                             In and around Cardiff Bay you will find many fairground
attractions (see photo and film).

Honderd jaar geleden werd Cardiff's fortuin gebouwd op de export van Welshe steenkool, toen de dokken van de familie Bute een bruisend knooppunt waren om miljoenen tonnen over de hele wereld te vervoeren. 

One hundred years ago Cardiff’s fortunes were built on exports of Welsh coal, when the Bute family docks were a bustling hub shipping millions of tonnes across the globe. 

Met het verval van de steenkoolindustrie raakten de oude havengebieden in verval, maar de laatste tijd zijn er herontwikkelingen geweest om
Cardiff Bay te creëren, tegenwoordig een levendige waterkant rond de oever van een prachtig zoetwatermeer.

With the decline of the coal industry the old docklands fell in to disuse and were left to decay but, in recent times, they have been redeveloped to create
Cardiff Bay, a vibrant waterfront around the shore of a stunning freshwater lake.

Nu is het
gebied weer levendig en bruist het van activiteiten, zijn de schepen en machines vervangen door restaurants en bars met entertainment en plezier.

Now the
area is alive and bustling with activity once more, the ships and machinery replaced with restaurants and bars, with entertainment and enjoyment.

                 Er zijn veel attracties in deze omgeving die een bezoek aan
Cardiff Bay de moeite waard maken.

                            There are many attractions in this area that make a visit to
Cardiff Bay worthwhile.

                           In Cardiff is er ook voldoende
winkelgelegenheid en er staat een prachtige carousel.

                                            There is also plenty of
shopping in Cardiff and a beautiful carousel.

Het
National Museum of Wales werd opgericht in 1905. Het museum heeft collecties van plantkunde, schone en toegepaste kunst, geologie en zoölogie.

The
National Museum of Wales was founded in 1905. The museum has collections of botany, fine and applied art, geology, and zoology.

                                                     Hier vind je insecten,
fossielen en wapens uit de bronstijd (zie film).

                                                    Here you will find insects,
fossils and Bronze Age weapons (see film).


@MK 
 
eXTReMe Tracker