BAIRRO ALTO EN ESTRELA                        


                                                      
                                                         BEZIENSWAARDIGHEDEN / HIGHLIGHTS                               Bezienswaardigheden / tips Bairro Alto en Estrela 2021:

1)
Ruínas do Carmo: Vanaf Rossio zie je ze al staan: de sierlijke gotische bogen van de Ruínas do Carmo (Igreja do Carmo) in de hoger gelegen wijk. Bij de voltooiing in 1423 was dit de grootste kerk van de stad. Helaas ontkwam ook dit gebouw niet aan de verwoestende aardbeving van 1755. De gotische pijlers zijn blijven staan ter herinnering aan deze catastrofe. Ticket prijzen zijn 5,00 EURO per volwassen en de openingstijden varieëren per seizoen.

2)
Sao Roque kerk: De Sao Roque kerk erd aan het eind van de 16de eeuw gesticht door de jezuïeten orde, die toen zeer machtig was. In 1742 werd opdracht gegeven tot de bouw van de kapel van Johannes de Doper (achterin links) door João V. De oudste en interessantste tegels in de kerk zijn te vinden in de derde kapel rechts. Ze stammen uit de 16de eeuw en zijn gewijd aan São Roque, beschermer tegen de pest. Ook fraai zijn de geschilderde scénes van het Laatste Oordeel op het plafond. Er is hier voldoende te zien en de entree voor de kerk is gratis. De entree voor het museum is 2,50 EURO behalve op zondag dan kun je tot 14.00 gratis naar binnen.

3)
Jardim da Estrela: Deze drukbezochte tuinen, die halverwege de 19de eeuw tegenover de Basilica da Estrela werden aangelegd, zijn het hoogtepunt van de Estrela. In het weekeinde komen hier gezinnen die de eendjes voeren en komen hier om te relaxen. Midden in het park staat een groene, met versierde smeedijzeren muziektent, waar 's zomers wordt gespeeld. Een bezoek aan dit park is zeker de moeite waard.Highlights / tips Bairro Alto and Estrela 2021:

1)
Ruínas do Carmo: From Rossio you can see them: the ornate Gothic arches of the Ruínas do Carmo (Igreja do Carmo) in the upper district. At the completion in 1423 this was the largest church in the city. Unfortunately, this building also did not escape the devastating earthquake of 1755. The Gothic pillars remain in memory of this catastrophe. The ticket prices are 5,00 EURO ($ 6.00) per adult and opening hours vary per season. 

2)
Sao Roque church: The Sao Roque church was founded at the end of the 16th century by the Jesuit order, which was very powerfull in that period. In 1742, the chapel of John the Baptist (in the back left) was commissioned by João V. The oldest and most interesting tiles in the church can be found in the third chapel on the right. They originate from the 16th century and are dedicated to São Roque, protector against the plague. Also, beautiful are the painted scenes of the Last Judgment on the ceiling. There is enough to see here and the entrance to the church is free. The entrance to the museum is 2,50 EURO except on Sunday till 14.00 you can enter the museum for free.

3)
Jardim da Estrela: These crowded gardens, built in the mid-19th century across the Basicica da Estrela, are the highlight of the Estrela. On weekends families come here to feed the ducks and to relax. In the middle of the park is a green, decorated wrought iron music tent, played in the summer. A visit to this park is definitely worth it.
_______________________________________________________________________________________

                                                                                              VEILIGHEID / SAFETY
Onveilige gedeeltes in Bairro Alto en Estrela 2021:

Bairro Alto en
Estrela: Ook in deze wijk moet je goed opletten na sluitingstijd van de cafés. De kleine criminaliteit is hier aanwezig zoals zakkenrollers en tasjesdieven. Ze slaan meestal toe tijdens drukke menigten en als het 's avonds stil is op straat.
Unsafe areas in Bairro Alto and Estrela 2021:

Bairro Alto and Estrela: Also, in this area you have to pay attention after closing time of bars. Small crime is present here such as pickpockets and bag snatchers. They usually strike during busy crowds and in quiet streets during the evening time. 

De op een heuvel gelegen Bairro Alto, aan het eind van de 16de eeuw aangelegd in schaakbordpatroon, is een van de mooiste wijken van de stad. Aanvankelijk woonden er rijke burgers die de beruchte Alfama waren ontvlucht. In de 19de eeuw was het een vervallen buurt. Nu vindt men er veel werkplaatsen en tascas (goedkope restaurants) plus een bruisend nachtleven.

Bairro Alto is located on a hill that is built in a chessboard pattern at the end of the 16th century and is one of the most beautiful neighborhoods in the city. Initially wealty citizens lived here who fled the infamous Alfama. In the 19th century it was a deserted neighborhood. Now there are many workshops and tascas (cheap restaurants) with a vibrant nightlife.


De gotische ruïnes van de karmelietenkerk, die is gebouwd op een heuvel met uitzicht op de Baixa, vormen een indrukwekkende getuigenis van de aardbeving uit 1755. Op het moment dat de dienst in volle gang was, kwamen tonnen steen van het instortende gebouw naar beneden en raakten de gelovigen eronder.

The
gothic ruins of the Carmelite church, built on a hill overlooking the Baixa, form an impressive testimony of the earthquake of 1755. At the time when the service was going on, tons of stone from the collapsing building came down and the believers became underneath.                          

De kerk, gesticht aan het eind door Nuno Àlvares Pereira, de commandant die karmeliet werd, was ooit de grootste in Lissabon.

The
church, founded at the end by Nuno Àlvares Pereira, the commander who became Carmelite, was once the greatest in Lisbon.                               


In het schip en het koor, dat ondanks de beving overeind bleef, is tegenwoordig een archeologisch museum te vinden met een kleine, gevarieerde collectie sarcofagen, beelden, keramiek en mozaïeken.

In the ship and the choir, which remained intact despite the earthquake, is now an archaeological museum with a small, varied collection of Sarcophaes, statues, ceramics and mosaincs.


Tot de oudere Europese schatten behoren een deel van een Visigotische zuil en een Romeinse tombe die is versierd met reliëfs aan de muzen.

The older
European treasures are part of a Visigoth pillar and a Roman tomb decorated with reliefs on the muses.Ook zijn er vondsten uit Mexico en Zuid-Amerika te zien, waaronder oude mummies. (Zie hierboven op de foto).

There are also findings from Mexico and South America, including old mummies. (See picture above).


De Bairro Alto (bovenstad) is een fascinerend gebied met klinkerstraatjes, grenzend aan de Carmo en de Chiado.

The Bairro Alto (upper city) is a fascinating area with cobbled streets, adjacent to Carmo and Chiado. 


                                 Sinds de jaren tachtig van de 20ste eeuw is dit de belangrijkste uitgaanswijk van Lissabon, met talloze kleine bars en restaurants naast de oudere casa de fado.

Since the eighties of the 20th century, this is Lisbon's main nightlife district, with countless little bars and restaurants next to the older casas de fado. 
                                   


De afgelopen vier jaar hebben veel restauratiewerkzaamheden plaatsgevonden, er staan nu veel nieuwe gebouwen naast oude, smalle huizen.

During the last four years, many restoration work has taken place, now there are many new buildings next to old, narrow houses. 


                           
Langs de Taag kun je heerlijk relaxen men heeft genoeg zitmogelijkheden gecreëerd.

                                                              Along the Taag you can relax due plenty of seating.

@MK

                           
 
eXTReMe Tracker