SIENA                                                                      BEZIENSWAARDIGHEDEN/HIGHLIGHTSBezienswaardigheden / tips Siena 2022
:

1)
Duomo di Siena: Het grootste bouwwerk op de Piazza del Duomo is uiteraard de kathedraal. De adembenemende facade (1284-1296), waarin gotische en romaanse zuilen en sculptuurwerk zijn gecombineerd, is voornamelijk gemaakt door de Pisaanse architect en beeldhouwer Giovanni Pisano. Bekijk binnen vooral het plafond met de bustes van tallozen pausen,  en vervolgens de marmeren vloer, met 56 ingelegde panelen (1349-1547) gemaakt door Sienese topkunstenaars. Vlakbij is nog een meesterwerk, het Baptisterium (1325), met een doopvont met bronzen panelen van Donatello en Jacopo della Quercia. Tip: Als je de dom gaat bezoeken bedek wel je armen want je mag niet met blote schouders en armen naar binnen. Tip: koop een combi ticket dan kun je de kathedraal, Crypt, Doopkapel en het museum bezoeken dit is namelijk goedkoper als je afzonderlijk tickets koopt. 

2) Museo dell'Opera Metropolitana: Dit museum is gevestigd in een onvoltooide zijbeuk van de dom. Een deel van het museum is ingericht met beeldhouwwerk van de buitenkant van de dom. Duccio's tweezijdige Maestà wordt beschouwd als een van de mooiste werken en heeft op de eerste verdieping een hele kamer voor zichzelf. Het is geschilderd in de jaren 1308-1311 en bevat een afbeelding van de Madonna met Kind aan de ene kant en scènes uit het leven van Christus. Als je de kathedraal, Crypt, Doopkapel en het museum wilt bezoeken is het beter om een combi ticket te kopen.

3)
Palazzo Pubblico: Het Palazzo Pubblico is het stadhuis, maar de zalen zijn opengesteld voor het publiek. De grote raadszaal, de Scala del Mappamondo, is genoemd naar de wereldkaart uit de vroeg-14de eeuw, geschilderd door Ambrogio Lorenzetti. Je vind in het gebouw ook het Museo Civico, een van de meest populaire musea van Siena. Het museum bevindt zich op de eerste etage. Als je ook een bezoek wilt brengen aan Torre del Mangia neem dan een combo ticket. Met deze ticket heb je toegang tot het Museo Civico en de Torre del Mangia.  

4) Torre del Mangia: De klokkentoren links van het Palazzo Publico is de op een na hoogste an Italië (102 m). Hij werd tussen 1338 en 1348 gebouwd door de gebroeders Muccio en Francesco di Rinaldo en is genoemd naar de eerste klokkenluider. De klokkenluider moest de burgers waarschuwen voor naderend gevaar. Het hoogtepunt is het beklimmen van de 505 treden van de klokkentoren van het Palazzo Pubblico voor een onvergetelijk uitzicht op het idyllische Toscaanse platteland. Als je ook een bezoek wilt brengen aan Museo Civico neem dan een combo ticket. Met deze ticket heb je toegang tot het Museo Civico en de Torre del Mangia.  

5) Piazza del Campo: In het hart van Siena ligt de schelpvormige Piazza del Campo (il Campo), die omringd is met 13e- en 14e-eeuwse palazzi. Het plein is in negen segmenten verdeeld ter herdenking van de Raad van Negen die de stad in de middeleeuwen bestuurde. Op dit plein voor jaarlijks de Palio van Siena gehouden.

6)
Palio van Siena: Piazza del Campo (Il Campo) doet ook dienst als renbaan voor de Palio, de paardenrace zonder zadel die jaarlijks op 2 juli (Palio di Provenzano) en 16 augustus (Palio dell Ássunta) plaatsvindt. De hele stad neemt deel aan het feest en het feest duurt vier dagen, met overdag tijdritten en optochten in kostuums, en 's avonds veel vertier. Na een stoet van trommelslagers en vaandeldragers komt de race: 90 seconden en drie huiveringwekkende rondjes rond de met aarde bedekte piazza. Het is vrijwel onmogelijk om een kaartje voor de Palio te krijgen (vraag je hotel ruim van tevoren). Je kunt wel op de Campo gaan staan, schouder aan schouder met 50.000 andere toeschouwers.

7) Oefenraces van Palio: Als je niet tijdens de races in Siena bent of je houdt niet van de extreme drukte kun je ook de oefenraces bijwonen. Deze vinden meestal 2 dagen voor de races plaats. Je krijgt hier een goede indruk van de dynamiek van de race.

8) Auto in Siena: Hou er rekening mee dat je niet met de auto het centrum in mag. Alleen vergunninghouders (dus bewoners) mogen het centrum in. Tip: Parkeer in de parkeergarage Santa Caterina, gelegen aan de Via Fontebranda Esterna. Vanuit de parkeergarage loop je de oude stad in en kan je met de roltrap verder tot je bijna naast de Dom staat. Maar er zijn ook genoeg andere parkeerplekken. Check de
website voor de parkeerplaatsen en tarieven.

'

Highlights / tips Siena 2022:

1)
Duomo di Siena: The biggest building on Piazza del Duomo is of course the Cathedral. The breathtaking facade (1284-1296), combining gothic and romance columns and sculpture was mainly designed by the Pisa architect and sculptor Giovanni Pisano. Look inside the ceiling with the busts of countless popes and the marble floor with 56 inlaid panels (1349-1547) designed by Siena's top artists. Nearby is another masterpiece, the Baptistium (1325) with a font with bronze panels of Donatello and Jacopo della Quercia. Tip: If you are going to visit the cathedral, cover your arms and shoulders otherwise you are not able to visit the cathedral. You have to pay an entrance fee but the amount of the fee varies by season.

2)
Museo dell'Opera Metropolitana: This museum is housed in an unfinished side aisle of the cathedral. Part of the museum is decorated with sculptures of the exterior of the cathedral. Duccio's two-sided Maestà is considered one of the most beautiful works and has a whole room on the first floor for itself. It is painted in the years 1308-1311 and includes an image of the Madonna and Child on one side and scenes from the life of Christ. If you want to visit the cathedral, crypt, baptistery and the museum it is better to buy a combi ticket.

3)
Palazzo Pubblico: The Palazzo Pubblico is the town hall, but the halls are open to the public. The large boardroom, the Scala del Mappamondo, is named after the world map of the early 14th century, painted by Ambrogio Lorenzetti. You will also find the Museo Civico, one of Siena's most popular museums. The museum is on the first floor. If you also want to visit Torre del Mangia, buy a combo ticket. With this ticket you have access to the Museo Civico and the Torre del Mangia.

4)
Torre del Mangia: The clock tower to the left of the Palazzo Publico is the second highest in Italy (102 m). It was built between 1338 and 1348 by the brothers Muccio and Francesco di Rinaldo and is named after the first whistleblower. The whistleblower had to warn the citizens for further danger. The highlight is to climb the 505 steps of the Bell Tower of Palazzo Pubblico for an unforgettable view of the idyllic Tuscan countryside. If you also want to visit Museo Civico, buy a combi ticket. With this ticket you have access to the Museo Civico and the Torre del Mangia.

5)
Piazza del Campo: In the heart of Siena is the shell-shaped Piazza del Campo (il Campo), surrounded by 13th and 14th century palazzi. The square is divided into nine segments to commemorate the council of Nine who ruled the city in the Middle Ages. In this square, the Palio of Siena is held annually.

6)
Palio of Siena: Piazza del Campo (Il Campo) also serves as a racetrack for the Palio, the horse race without saddle that takes place annually on July 2 (Palio di Provenzano) and August 16 (Palio dell Ássunta). The whole town takes part in the festival and the festival lasts four days, with daytime trials and parades in costumes, and a lot of fun in the evening. After a bunch of drummers and banners, the race comes: 90 seconds and three horrifying rounds around the ground-paved piazza. It's almost impossible to get a ticket for the Palio (ask your hotel in advance). You can stand on the Campo, shoulder to shoulder with 50,000 other spectators.

7) Palio Exercise Race: If you are not in Siena during the races or you do not like extreme crowded public, you can attend the training session. These usually take place 2 days before the official races. Here you get a good impression of the dynamics of the race.

8) Car in Siena: Please be aware that you are not allowed to enter the center by car. Only licensees (residents) are allowed to go into the center. Tip: Park in the car park of Santa Caterina that is located on Via Fontebranda Esterna. From the parking garage you walk directly into the old town and you can continue with the escalator almost next to the cathedral. But there are also plenty of other parking places. Check the
website for the parking lots and rates.
 


Siena bestaat voor een groot deel uit middeleeuwse straatjes die uitkomen op het Piazza del Campo. De gebouwen rond het plein dateren uit de gouden eeuw van de stad (1260 - 1348), toen veel rijke burgers huizen lieten bouwen. Het verval van Siena begon in 1348 met het uitbreken van de pest, die een derde van de bevolking uitroeide.  

Siena consists largely of medieval streets all leading to the Piazza del Campo. The buildings around the square date back to the golden age of the city (1260-1348), when many wealthy citizens built houses. The lapse of Siena began with the outbreak of the plague in 1348, which have wiped out a third of the population.


200 jaar later stierven nog meer bewoners tijdens het achttien maanden durende beleg van de Florentijnen. De overwinnaars maakten een eind aan de ontwikkeling van de stad. 

200 years later, more people died during the eighteen-month siege of the Florentines. The conquerors made an end to the development of the city.
                                                                                


                                        Het Palazzo Chigi Saracini in Siena is de zetel van de Musical Academy.

                                         The Palazzo Chigi Saracini in Siena is the seat of the Musical Academy.


De Duomo van Siena (1136 - 1382) is een van de spectaculairste van Italië en een van de weinige die in geheel Gotische stijl is gebouwd. Gewone burgers hielpen de zwarte en witte stenen die bij de constructie werden gebruikt te vervoeren van de steengroeven buiten de stad. In 1339 besloten de Siënezen om een nieuw schip te bouwen zodat de kerk de grootste zou worden van het Christendom. Hiervan kwam niets terecht omdat de pest uitbrak en een groot deel van de bevolking stierf. In het onvoltooide schip is nu een museum met gotische beelden  gevestigd.

The
Duomo of Siena (1136 - 1382) is one of the most spectacular in Italy and one of the few that has been built in Gothic style. Ordinary citizens helped the black and white stones that were used in the construction of the quarries to be transported outside the city. During the construction in 1339, the Siënezen decided to build a new ship, so that the church would become the largest church of Christianity. This came to nothing because the plague broke out, and a large part of the population died. Now, in the unfinished ship is a museum with Gothic images.                                 

                                                                                             Binnen in de
kerk.

                                                                                              Inside the
church.

In de kerk mag er tijdens het fotograferen geen flits gebruikt worden. Er lopen mensen rond om te controleren of je de flits gebruikt. Daarom zijn de foto's minder mooi geworden.

In the church no Flash should be used during shooting. People walk around to make sure you are not using the Flash. That is why the photos become less beautiful.


Piazza del Campo is een 12de-eeuwse plein dat wordt omgeven door fraaie palazzi. "Il Campo", zoals het in de volksmond heet, heeft de ovale vorm van een antiek theater dat oorspronkelijk achter het stadhuis doorliep naar het open veld (Campo betekent veld). Op het laagste punt staan het Palazzo Pubblico, stadhuis en museum, en de Torre del Mangia.

Piazza del Campo is a 12th-century square, which is surrounded by beautiful palazzi. "Il Campo", as it is popularly called, has the oval shape of an antique theater that was originally behind the town hall that walked through to the open field (Campo means field). At the lowest point you will find Palazzo Pubblico, the City Hall, museum and the Torre del Mangia.


Vanuit dit centrum is het plein, waaiervormig, ingedeeld in 9 segmenten, als dank en herinnering aan het bestuur van de 'Raad van Negen' (Sieneense gilden) die de stad tussen 1287 en 1355 bestuurden. Dit is te zien aan het karakteristieke plaveisel, gelegd in 1347, dat bestaat uit rood baksteen afgewisseld met lichte stroken kalksteen.

The center starts from the
square, fan-shaped, divided into nine segments, as a thank and remembrance of the board of the "Council of Nine" (Sieneense guilds) that ruled the city between 1287 and 1355. This can be seen in the characteristic squamous, laid in 1347, which consists of red brick interspersed with bright strips of limestone.Tegenover Palazzo Pubblico ligt een openbare fontein: Fonte Gaia (fontein van de vreugde). Deze fontein is het eindpunt van meer dan 30 km. aan wateraanvoer via ondergrondse kanalen en aquaducten. Het plein is onder meer bekend omdat hier de Palio delle contrade wordt gehouden, een paardenrace die twee keer per jaar plaatsvindt, op 2 juli en 16 augustus.

Towards Palazzo Pubblico is a public fountain: Fonte Gaia (fountain of joy). This fountain is the endpoint of more than 30 km water supply which flows through underground channels and aqueducts. The square is best known as the Palio delle contrade, a horse race that is held here and that takes place twice a year, on 2 July and 16 August.


                              Via di Citta (de straat achter Piazza del Campo) is de winkelstraat van Siena. Hier vindt je vele mooie winkels.

Via di Citta (the street behind Piazza del Campo) is the shopping street in Siena. Here you will find many beautiful shops.

                                            Siena was een Etruskische nederzetting en een kleine Romeinse stad.

                                                        Siena was an Etruscan settlement and a small Roman city.

                             


Door het zeer goed behouden middeleeuwse stadsbeeld en zijn bijzondere geschiedenis behoort Siena tot de belangrijkste toeristentrekkers van Italië.

The very well preserved medieval city and the remarkable history of Siena is one of the main tourist attractions of Italy.                                                                                             
Uitzicht vanaf Siena

                                                                                               
View from Siena.

@MK


 
eXTReMe Tracker