ALFAMA                                                                         BEZIENSWAARDIGHEDEN/HIGHLIGHTSBezienswaardigheden / tips Alfama 2022:

1)
Castelo de São Jorge: Castelo de São Jorge is Lissabons bekendste en hoogstgelegen historisch gebouw, waarvandaan je een geweldig uitzicht over heel Lissabon hebt. Het kasteel was van oorsprong Romeins, maar werd later verbouwd tot een Moorse vesting. Ook is het lange tijd de residentie van de Portugese koningen geweest. Vooral de muren met hun grote vierkante torens, waar je overheen kunt lopen zijn indrukwekkend. De openingstijden verschillen per seizoen. 

2) Kathedraal van Lissabon: De kathedraal van Lissabon of Sé de Lisboa vaak afgekort als Sé is de oudste en enige nog bestaande kathedraal van Lissabon. In 1147 werd Lissabon door koning Alfonso I heroverd op de Arabieren en begon de bouw van de Sé-kathedraal demonstratief boven op de plek waar voorheen de grote moskee stond. De entree van het klooster is gratis en er wordt van je verwacht dat je je fatsoenlijk kleedt. De kathedraal is dagelijks geopend van 09.00 tot 19.00. 

3)
Miradoura da Garca: De Miradouro da Garca is een van de vele miradouros (uitzichtpunten) die het op zeven heuvels gebouwde Lissabon rijk is. Letterlijk vertaald betekent mirdoura 'gouden blik'. Bestel net als de lokale bevolking een tosti en een koffie terwijl je in de schaduw van het Convento da Graca uitkijkt over de binnenstad.

4)
Miradouro de Santa Luzia: Het terras bij de kerk Santa Luzia biedt ook een mooi uitzicht op Alfama en de Taag. De zuidmuur van de Santa Luzia heeft twee prachtige tegelpanelen die je echt gezien moet hebben.

5) Mosteiro de São Vicente de Fora
: In het Mosteiro de São Vicente de Fora rust hier onder anderen Catarina de Bragança, de Portugese prinses die door haar huwelijk met Charles II in de 16e eeuw koningin van England werd. In het klooster liggen de resten begraven van alle Portugese koningen die heersten tussen 1640 en 1910. Het graf monument van de koning uit 1908 trekt de aandacht. Zijn vrouw koningin Amália zit, in wit marmer uitgehakt, huilend geknield voor de tombes van haar man en oudste zoon. Ze werden voor haar ogen doodgeschoten op het grote plein aan de Taag. Zij en haar jongste zoon, de laatste koning, overleefden de aanslag. De openingstijden verschillen per seizoen.

6) Santa Engrácia: Een van Lissabons mooiste monumenten is de hoog oprijzende koepel van de Santa Engrácia.
De oorspronkelijke kerk is tijdens een storm in 1681 ingestort. Het leggen van de eerste steen van het nieuwe barokke monument in 1682 markeert het begin van een 284 jaar durende lijdensweg en men dacht dat het nooit af zou komen. Het werd in 1966 voltooid. Je vindt hier grafmonumenten van Portugese helden als Vasco da Gama, Afonso de Albuquerque, onderkoning van India en Hendrik de Zeevaarder.

7) Museu de Artes Decorativas
: Hier kun je 17e- en 18e-eeuwse interieurs van de Portugese adel bekijken. Ook is er een collectie van Azulejos (beschilderde tegels van keramiek), zilver, porselein, textiel, meubels en schilderijen uit diverse paleizen te zien, variërend van de 15e tot en met de 18e eeuw. Het museum is gevestigd in het 17e-eeuwse Palácio Azurara. Highlights / tips Alfama 2022:

1)
Castelo de São Jorge: Castelo de São Jorge is Lisbon's most famous and highest historical building, where you have a great view over Lisbon. The castle was originally Roman but became a Moorish fortress later. For many years it was also the residence of the Portuguese kings. Especially the walls with their large square towers where you can walk over are very impressive. The hours vary by season. 

2) Lisbon Cathedral: The Lisbon Cathedral or de Lisboa often abbreviated as is the oldest and only surviving Cathedral in Lisbon. In 1147, Lisbon was reconquered from the Arabs by King Alfonso I and he began to build the Cathedral demonstratively above the spot where formerly the Great Mosque stood. The monastery entrance is free and you are expected to dress decently. The cathedral is open daily from 09:00 to 19:00.

3)
Miradoura da Garca: The Miradoua da Garca is one of the many miradouros (viewpoints) which is built on the seven hills Lisbon is rich for. Literally translated, mirdoura means ' Golden look'. Act like the locals and order a sandwich and a coffee while standing in the shadow of the Convento da Graca that overlooks downtown.

4)
Miradoura de Santa Luzia: The terrace at the church Santa Luzia also offers a nice view of Alfama and the Tagus River. The south wall of the Santa Luzia has two beautiful tile panels that you really must see.

5)
Mosteiro de São Vicente de Fora: In the Mosteiro de São Vicente de Fora rest among others Catarina de Bragança, the Portuguese princess who married Charles II in the 16th century and became queen of England. In the monastery you will find the remains that are buried of all the Portuguese kings who ruled between 1640 and 1910. The grave monument of the king from 1908 attracts attention. His wife Queen Amália is carved in white marble, weeping, kneeling for the tombs of her husband and oldest son. They were shot dead in front of her eyes on the large square to the Tagus River. She and her youngest son, the last King, survived the attack. Hours of operation vary by season.

6) Santa Engrácia: One of Lisbon's most beautiful monuments is the towering dome of Santa Engrácia
. The original church collapsed during a storm in 1681. Laying the foundation stone of the new baroque monument in 1682 marks the beginning of a 284-year of suffering and they thought that it would never be finished. It was completed in 1966You'll find tombs of Portuguese heroes such as Vasco da Gama, Afonso de Albuquerquethe the reign King of India and Henry the Navigator.

7)
Museu de Artes Decorativas: Here you can see the 17th and 18th century interiors of the Portuguese nobility. There is also a collection of Azulejos (painted ceramic tiles), silver, porcelain, textiles, furniture and paintings from several palaces, ranging from the 15th to the 18th century. The museum is housed in the 17th-century Palácio Azurara. 
___________________________________________________________________________________

                                                                                                   WINKELEN/SHOPPINGWinkelen in Alfama 2022:


1)
Feira da Ladra is de vlooienmarkt van Lissabon. Elke dinsdag en zaterdag kan iedereen die dat wil zijn kraam opzetten om zijn spullen te verkopen. Van kunst tot kitsch, nieuw of tweedehands, meubilair, kleding en huisraad. Feira da Ladra betekent letterlijk 'dievenmarkt' omdat dit vroeger de plek was waar dieven hun buit ongestraft mochten verkopen. Nu heeft de naam ook een andere betekenis gekregen: Ondanks men aangeeft dat het redelijk veilig is, zijn er rondom de markt nog steeds zakkenrollers actief. Wees dus voorzichtig.Shopping in Alfama 2022:

1)
Feira da Ladra is the flea market of Lisbon. Every Tuesday and Saturday, anyone can sell his stuff and set up his own booth. From art to kitsch, new or second-hand, furniture, clothing and household goods. Feira da Ladra literally means ' thieves market ' because this used to be the place where thieves were allowed to sell their loot unpunished. Now the name has also been given a different meaning: although it is stated that it is reasonably safe, pickpockets are still active around the market. So please be careful.
___________________________________________________________________________________

                                                                                            VEILIGHEID/SAFETY
Onveilige gedeeltes in Alfama 2022:

1) Loop na sluitingstijd van de cafés niet alleen door Alfama. Na sluitingstijd komen er vaak ongure gasten tevoorschijn die het voorzien hebben op je persoonlijke bezittingen. Dit komt helaas voor in de hele wijk.

2) Feira da ladra: Zoals boven al aangegeven lopen er veel zakkenrollers rond op de markt. Hou je bezittingen in de gaten want voor je het weet ben je gerolt.
Unsafe areas in Alfama 2022:

1) Do not walk through Alfama after closing time of bars. After-hours you will find often unsavory guests that want to have your personal belongings. This is unfortunately throughout the district.

2) Feira da ladra: As mentioned above, many pickpockets are on the market. Keep an eye on your possessions, before you know you are rolled.
De wijk Alfama was ooit de meest begeerde wijk van Lissabon. In de Moorse tijd werd de stad begrensd door de steegjes rondom het versterkte kasteel. De aftakeling begon al in de middeleeuwen, toen de rijke bewoners uit angst voor aardbevingen naar het westen verhuisden en de wijk aan de vissers en de armen lieten. De gebouwen weerstonden de aardbeving van 1755 en hoewel er geen Moorse huizen meer overeind staan, heeft de wijk zijn kasba-achtige indeling behouden. Vandaag de dag is Alfama een fascinerende wijk. Laat in de middag en vroeg in de avond, beginnen de kleine taverna's vol te lopen en komt de wijk tot leven.

Alfama
was once the most desirable part of Lisbon. In Moorish times, the city was bordered by the streets around the fortified castle. The decline began in the Middle Ages when the wealthy residents moved out of fear of earthquakes to the west. From that moment the fishermen and the poor left behind in Alfama. In 1755, the buildings withstood the earthquake although there are no Moorish houses standing, the district has kept its kasbah-like atmosphere. Today, Alfama is a fascinating district. Late afternoon and early evening the small taverns start to fill up and the neighborhood is coming to life.


                                

Drie jaar nadat Afonso Henriques Lissabon in 1150 op de moren had heroverd, bouwde hij een kathedraal op de plek van de oude moskee voor de eerste bisschop van Lissabon. Sé is een afkorting voor Sedes Episcopalis, de zetel van een bisschop. De
kathedraal leed onder drie aardschokken in de 14de eeuw en die van 1755, en is in de loop der tijd vaak gerestaureerd.

In 1150, three years after Afonso Henriques had recaptured Lisbon by the Moors, he built a cathedral on the site of the old mosque for the first bishop of Lisbon. is an abbreviation for Sedes Episcopalis, the seat of a
bishop. The cathedral suffered from three earthquakes in the 14th century and in 1755 and has been frequently restored during the course of time.                                                                                         Binnen in de kathedraal.

                                                                                             Inside the cathedral
  

   
                                                                  
                                                                           Een paneel van het vroegere Lissabon.


                                                                                       A panel of former Lisbon.
Het
terras bij de kerk Santa Luzia biedt een fraai uitzicht op Alfama en de Taag. De koepel van de Santa Engrácia, de kerk Santo Estêvão en de twee opvallende witte torens van de São Miguel zijn historische monumenten.

The
terrace at the church Santa Luzia offers a beautiful view of Alfama and the Tagus River. The dome of the Santa Engrácia, the church Santo Estêvão and the two striking white towers of São Miguel are historical monuments.


                                       De zuidmuur van de Santa Luzia heeft twee tegelpanelen: een van de Praca do Comércio voor de verwoesting en een van de christenen die in 1147 het castelo de São Jorge belegerden.

The south wall of the Santa Luzia has two tile panels: one of the Praca do Comercio for the destruction and one of the Christians who besieged the Castelo de São Jorge in 1147.                                                                  
Uitzicht op de Taag en Alfama vanaf het terras.

                                                              
Overlooking the Tagus and Alfama from the terrace.
                      Op weg naar Castelo de Sao Jorge (boven op de heuvel) kom je veel kabeltrams tegen.

                                    On the way to Castelo de Sao Jorge (on the hill) you will see a lot of
cable cars.

                                              Uitkijk op de wijk
Alfama vanaf Largo das portas do sol.

                                                        View of the neighborhood Alfama
from Largo dos Portas do sol.

Largo das portas do sol heeft een eigen uitkijkterras op een verbouwd dak aan de oostkant van de Santa Luziakerk.

Largo das Portas do Sol has a private viewing deck on a rebuilt roof on the east side of the Santa Luziakerk.
___________________________________________________________________________________

                                                                                            CASTELO DE SAO JORGE 


                                                                    
Als je door de poort loopt kom je eerst nog leuke
winkeltjes en restaurantjes tegen voordat je Castelo de Sao Jorge binnen komt.

When you walk through the gate you will find nice
shops and restaurants first before you enter the Castelo de Sao Jorge.Castelo de Sao Jorge, na de herovering van Lissabon op de moren in 1147 liet koning Afonso Henriques het fort op de heuveltop ombouwen tot residentie van de Portugese koningen.

Castelo de Sao Jorge, after the reconquest of Lisbon from the moors in 1147, King Afonso Henriques gave instruction to rebuilt the fort into a residence on the hill for the Portuguese kings.

In 1511 bouwde Manuel I een luxueuzer paleis aan wat nu de Praca do Comércio is, waarna het kasteel dienstdeed als theater, gevangenis en wapendepot.

In 1511, Manuel I built a luxurious palace on what is now the Praca do Comercio, whereupon the castle was used as a theater, a prison and armory
.

Na de aardbeving van 1755 bleef de
borstwering tot 1938 een ruïne, waarna Salazar met de complete restauratie begon.

After the earthquake of 1755, the
ramparts remained a ruin until 1938, after Salazar began with the complete restoration.                   Bezoekers kunnen de
toren beklimmen en langs de gerestaureerde kasteelmuren wandelen.

                                         Visitors can climb the
tower and walk along the restored castle walls.                                   De middeleeuwse muren werden opgebouwd en er werden tuinen aangelegd.

                                                       The medieval walls were built and gardens were created
.                         Vanaf het schaduwrijke
uitzichtterras heb je een fraai uitzicht op Lissabon en de Taag.  

                      From the shaded overlooking
terrace you have a great view of Lisbon and the Tagus River.

                          Hierboven het
dek met de kanonnen dat Lissabon moest beschermen tegen indringers. 

                                      Above the
deck with cannons that had to protect Lisbon against intruders. 

                                                    Overal heb je een mooi
uitzicht op het centrum van Lissabon.

                                                            Anywhere you have a nice
view of downtown Lisbon.                                                                                     De
brug van Castelo de Sao Jorge.

                                                                                   The
bridge of Castelo de Sao Jorge.Je kunt ook de
tuktuk nemen als je niet veel wilt of kunt lopen. De tuktuk brengt je naar alle bezienswaardigheden.

You can also take the
tuk-tuk if you do not like or can walk much. The tuk-tuk will take you to all the sights.            Vele voorgevels zijn bedekt met deze typische azulejos (spreek uit: azoelèsjoes). Lissabon heeft de meeste azulejos ter wereld.

Many facades are covered with the typical azulejos (pronounced azoelèsjoes). Lisbon has the most azulejos in the world.Dit opvallende huis, bezet met ruitvormige stenen (bicos), werd in 1523 gebouwd voor Brás de Albuquerque, de onechte zoon van Afonso, onderkoning van India en veroveraar van Goa en Malakka. Het ontwerp van de gevel is een aanpassing van een stijl die in de 16de eeuw populair was in Europa. De twee bovenverdiepingen, verwoest door de aardbeving van 1755, zijn na 1980 gerestaureerd op basis van oude afbeeldingen. Tot die tijd was het gebouw in gebrui voor het zouten van vis (Rua dos Bacalhoeiros betekent Kabeljauwvisserstraat). Nu biedt het gebouw onderdak aan het hoofdkantoor van de Stichting José Saramago. Er is een permanente expositie over deze Nobelprijswinnende schrijver.

This iconic house, set with diamond-shaped stones (bicos), was built in 1523 for Brás de Albuquerque, the illegitimate son of Afonso, viceroy of India and conqueror of Goa and Malacca. The façade design is an adaptation of a style that was popular in the 16th century in Europe. The two upper floors were destroyed by the earthquake in 1755, they restored the hous based on old pictures after 1980. Until then, the building was used for salting fish (Rua dos Bacalhoeiros means Codfish Street). Now the building houses the headquarters of the Foundation José Saramago. There is a permanent exhibition about the Nobel Prize winning writer.


@MK

 
eXTReMe Tracker