ROME

                                                                         BEZIENSWAARDIGHEDEN/HIGHLIGHTS

 

Bezienswaardigheden / tips Rome 2017:

1) Forum Romanum: Het Forum Romanum was eeuwenlang het politieke, commerciële en religieuze centrum van de stad en van het Romeinse Rijk. Hoewel er maar een klein deel van het complex is overgebleven, is het behoorlijk indrukwekkend om tussen de ruïnes, de marmeren zuilen en de funamenten door te lopen. Het Forum Romanum is net een openluchtmuseum en tegenwoordig moet je hier voor betalen. (De
openings tijden varieren per seizoen).

2) Colosseum: Het Colosseum staat bekend als het mooiste en beroemdste amfitheater uit de Romeinse tijd. Het is gebouwd in de eerste eeuw na Christus, op een ovaalvorming meertje. Er was plek voor 50.000 mensen die hier kwamen voor de veelal geweldadige spektakels. Oorspronkelijk waren de muren bedekt met marmer, maar dit werd in de Middeleeuwen verwijderd ten behoeve van andere gebouwen. Het verhaal is dat de Katholieke Sint-Pieterskerk ook een gedeelte van het marmer in zijn bezit heeft. De wachtijden kunnen enorm oplopen daarom is het raadzaam om je kaartjes vooraf te kopen. (Koop hier je kaartjes
online). De openingstijden variëren per seizoen.

3) Vaticaanstad: Vaticaanstad is een onafhankelijke ministaat met het hoofdkwartier van de Rooms-Katholieke Kerk. Met de immense Sint-Pieterskerk, de Sixtijnse kapel en het Sint-Pietersplein is dit al eeuwenlang een pelgrimsoord voor gelovigen en kunstliefhebbers, want in dit kleine staatje vind je een onvoorstelbare verzameling kunstschatten bij elkaar. Als je de Sint-Pieterskerk bezoekt hou wel rekening met lange rijen (ook vanwege veiligheids redenen). Tip: Later in de middag is de rij korter dan in de ochtend. Als je de kerk bezoekt draag gepaste kleding want je schouders en knieën moeten bedekt zijn. De entree is gratis tenzij je de koepel wilt bezoeken daar moet je wel apart voor betalen. De openingstijden zijn van 07.00 tot 19.00 uur. Van oktober tot en met maart zijn de openingstijden van 07.00 tot 18.00 uur. 

4) Panthéon: Toen de Romeinen begonnen met de bouw van het Vaticaan hebben ze veel gebouwen in de stad geplunderd om bouwmaterialen te verzamelen. Het minst aangetast is de in 119 (na Christus) gebouwde godentempel het Panthéon. Dit is dan ook het best bewaard gebleven monument van het klassieke Rome. De koepel is een van de grootste gemetselde gewelven ooit. De entree is gratis.

5) De Trevifontein: De Trevifontein is de grootste en bekendste fontein van Rome en
is gebouwd in opdracht van paus Clemens XII. De Trevifontein is in veel films als locatie gebruikt. Niet alleen was de fontein te bewonderen in romantische films als Three coins in a fountain en Roman holiday, maar ook in La dolce vita. De naam Trevi komt van de woorden tre via (drie wegen). Vroeger kwamen er namelijk drie wegen uit op het plein van de fontein. Vandaar deze naam. 


6) Spaanse Trappen: Deze zijn vernoemd naar de Spaanse ambassade die hier in de zeventiende eeuw was gevestigd. Achter de beroemde Barcaccia fontein komen de trappen mooi uit. Na de bouw in de achttiende eeuw werd het plein een ontmoetingsplein voor kunstenaars. En ook nu nog worden de Spaanse Trappen vaak gebruikt als onmoetingsplek. 

7) Beste reistijd: Eigenlijk zijn alle maanden van het jaar geschikt voor een ciytrip Rome, zolang je maar niet in augustus gaat! Het is dan erg heet (de temperatuur kan oplopen tot 40 graden) en bovendien hebben de Italianen dan vakantie. Veel Romeinen zijn dan de stad uit op zoek naar verkoeling met als gevolg dat veel typische Italiaanse restaurants, bars en winkels gesloten zijn. In juli is alles nog wel open, maar ook dan is het erg warm. Het voor- en najaar zijn de beste periodes voor een bezoek aan Rome. De winters zijn, met een gemiddelde temperatuur van 13 graden, vrij zacht.
Highlights / tips Rome 2017:

1) Forum Romanum: The Roman Forum was for centuries the political, commercial and religious center of the city and of the Roman Empire. Although only a small part of the complex is still left, it is quite impressive to walk among the ruins, marble columns and funamenten. The Roman Forum is just an open-air museum and nowadays you have to pay for the entrance. (
Opening times vary per season).

2) Colosseum: The Colosseum is known as the most beautiful and famous amphitheater of Roman times. It was built in the first century AD on an oval shaped lake. There was place for 50,000 people who came here for the violent spectacles very often. Originally, the walls were covered with marble, but it was removed in medieval times for other buildings. The story is that the Catholic St Peter has some of the marble in their possession as well. The waiting times can be huge, so it is advisable to buy your tickets in advance (Buy your tickets here online). Opening hours vary by season.

3) Vatican City: Vatican City is an independent ministate with the headquarters of the Roman Church. With the immense St. Peter's church, the Sistine Chapel and St. Peter's Square, this has long been a pilgrimage place for believers and art lovers because in this small state you will find an unimaginable collection of art treasures. Please be aware that there are long queues if you visit St. Peter's church (also due safety reasons). Tip: Later in the afternoon the row is shorter than in the morning. If you visit the church wear appropriate clothing because your shoulders and knees must be covered. Admission is free unless you want to visit the dome that you have to pay for separately. The opening hours are from 07:00 to 19:00. From October to March the opening hours are from 07:00 to 18:00.

4) Pantheon: When the Romans began with the construction of the Vatian they have plundered many buildings in the city to collect materials. The least affected is the temple of the Panthéon built in 119 (after Christ). Therefore, this is the best preserved monument of classical Rome. The dome is one of the largest masonry vaults ever. The entrance is free.

5) The Trevi Fountain: The Trevi Fountain is Rome's largest and most famous fountain and was built on behalf of Pope Clemens XII. The Trevi Fountain is used in many films as a location. Not only was the fountain used and admired in romantic movies like Three Coins in a Fountain and Roman Holiday, but also in La Dolce Vita. The name Trevi comes from the words tre via (drie wegen). Previously, three roads came together on the square of the fountain. That is the reason why they called it Trevi Fountain.

6) Spanish Steps: These are named after the Spanisch Embassy located in the seventeenth century. The stairs are beautiful behind the famous Barcaccia fountain. After the construction, the square became a meeting place for artists in the eighteenth century. And even now, the Spanish Steps are often used as a meeting place.

7) Best travel time: Actually, all months of the year are suitable for a Rome trip as long as you do not go in the month of August! It is very hot then (the temperature can rise to 40 degrees (104 Fahrenheit) and in addittion, the Italians have their holiday in August. Many Romans are out of town looking for a cooler area with the result that many typical Italian restaurants, bars and shops are closed. In July everything is still open but it can also be very hot. The spring and autumn are the best periods for a visit to Rome. The winters are quite mild at an average temperature of 13 degrees (55.5 Fahrenheit).

  

Het Forum Romanum was ooit het centrum van het Romeinse rijk. Hier was de belangrijkste rechtbank en zetelde het volkstribunaal. Het hedendaagse Forum bestaat uit archeologische resten en opgravingen van het ooit zo machtige Forum Romanum en zijn gratis publiekelijk toegankelijk. 

The Forum Romanum was once the center of the Roman Empire. Here was the main street of the court and people's court. The current Forum is composed of the archaeological remains and excavations of the once mighty Roman Forum and is free publicly accessible.

 De acht resterende zuilen zijn van de tempel van Saturnus. De drie zuilen aan de rechterkant zijn de zuilen van de tempel van Vespasianus. De zuilen lagen bijna volledig onder de grond. 

The eight remaining columns are from the temple of Saturnus. The three columns on the right are the pillars of the temple of Vespasianus. The columns were almost entirely underground.                                                                       Keizer Domitianus richtte in 81 n.C. deze triomfboog op ter ere van de overwinningen van zijn broer, Titus, en zijn vader Vespasianus.

Emperor Domitianus founded in 81 after Christus the triumphal arch in honor of the Victories of his brother, Titus, and his father Vespasianus.

 

De tempel van Antoninus en Faustina werd in 141 n.C. gewijd door keizer Antoninus Pius aan zijn overleden vrouw Faustina. Na de dood van de keizer is ze aan beiden gewijd. 

The temple of Antoninus and Faustina was dedicated in 141 after Christus by Emperor Antoninus Pius to his deceased wife Faustina. After the death of the Emperor, she is devoted to both.

Nog steeds worden er bloemen neergelegd op de plek waar Julius Ceasar is vermoord. Zijn laatste woorden waren Veni, Vidi, Vici ik kwam, ik zag en ik overwon betekent: Ik kwam (naar de senaat) Ik zag (de moordenaars), en ik stierf.

They still laid flowers at the spot where Julius Caesar was assassinated. His last words were Veni, Vidi, Vici I came, I saw and I conquered means: I came (to the Senate) I saw (the killers), and I died.                                                                        

De imponerende ruines met tongewelven van de Basilica van Constantijn beheersen de oostkust van het Forum Romanum.

The impressive ruins with barrel vaults of the Basilica of Constantine dominate the east coast of the Roman Forum.

                               Hier liggen de resten van een podium voor openbare toespraken op het forum.

                                          Here lie the remains of a platform for public speeches at the forum.

De markten van Trajanus was een complex van 150 winkels en kantoren aan het begin van de 2de eeuw. Het was een modern winkelcentrum waar alles te koop was van zijde en specerijen uit het Midden-Oosten tot verse vis, fruit en bloemen.

The markets of Trajanus was a complex of 150 shops and offices at the beginning of the second century. It was a modern shopping mall where everything was for sale of silk and spices from the Middle East to fresh fish, fruits and flowers. 

                                                                                           Uitkijk op het Colloseum. 

                                                                                             View of the Colloseum. 

 

Vespasianus (hij regeerde van 69 tot 79 n. Chr.) bouwde een reusachtige arena op de plek van Nero's meer, waarin ondere andere de feestdagen konden worden gevierd. Hij begon met de bouw rond het jaar 72 n. Chr. en het werd later opnieuw ingewijd.

Vespasian (ruled 69-79 A.C.) built a huge arena on the site of Nero's lake, where the holidays could be celebrated. He began to build around the year 72 after Christus and it was later rededicated.

Dit amfitheater werd later het Colosseum genoemd. Het gebouw werd zo genoemd omdat er direct naast het gebouw een enorm verguld beeld stond van Nero (hij was hier afgebeeld als zonnegod).

This amphitheater was later called the Colosseum. The building was so named because next to the building there stood a huge gilded statue of Nero. (it was shown here as the sun god).

Het Romeinse jaar telde vermoedelijk zo'n 130 feestdagen; voor de herdenking van oude religieuze dagen, keizerlijke triomfen en andere hoogtepunten uit de roemrijke geschiedenis van Rome. Ongeveer de helft van alle feesten ging samen met allerlei soorten spelen en spektakels zoals wagenrennen, gladiatorengevechten en dierengevechten. Bij gladiatorengevechten lieten ze misdadigers op elkaar los. Dat waren altijd gevechten op leven en dood.

The Roman year had probably 130 Roman holidays, for the commemoration of ancient religious days, imperial triumphs and other highlights from the glorious history of Rome. About half of all the parties went along with all sorts of games and spectacles such as chariot races, gladiator fights and animal fights. In gladiatorial combat criminals let loose on each other. They were always fighting to death.

Onder de arena ligt een ingewikkeld kooien- en gangenstelsel voor de dieren en de gladiatoren. De kooien werden ondergronds opgehesen waarna de dieren en de gladiatoren de arena in konden. Vanaf de kelder van het Colosseum liep er een tunnel naar de Ludus Magnus, de plaats waar gladiatoren opgeleid werden.

Below the arena is a complex of corridors and cages for the animals and gladiators. The cages were underground and then hoisted the animals and gladiators in the arena. From the basement of the Colosseum was a tunnel to the Ludus Magnus, the place where gladiators were trained.            De plek waar de keizers zaten en bepaalde of de verliezende gladiator mocht leven of moest sterven.

                  The place where the emperors were and determine if the losing gladiator should live or die.Santa Maria di Loreto is een 16e-eeuwse kerk in Rome en ligt schuin tegenover het Monument van Vittorio Emanuele II. 

Santa Maria di Loreto is a 16th century church in Rome that lays opposite the Monument of Vittorio Emanuele II.

Dit in 1885 begonnen monument, bekend als il Vittoriano, werd in 1911 voltooid ter ere van Victor Emanuel II van Savoie, de eerste koning van Italie. De koning is afgebeeld op een verguld bronzen paard. 

This monument began in 1885, known as Il Vittoriano, was completed in 1911 in honor of Victor Emmanuel II of Savoy, the first king of Italy. The king is depicted on a gilt bronze horse.                                                          Het Palazzo Senatorio was in gebruik door de Romeinse Senaat sinds de 12de eeuw. Nu zijn het de burgemeestersvertrekken. Michelangelo ontwierp het patroon en de gevels van de gebouwen.

The Palazzo Senatorio was used by the Roman Senate since the 12th century. Now it is the Mayor leave. Michelangelo designed the pattern and the facades of the buildings.De wereldberoemde fontein. Gelegen aan het pleintje Piazza di Trevi. Gebouwd volgens het thema oceaan. Zeegod Neptunus wordt op een strijdwagen en door gevleugelde paarden en jonge zeegoden naar de oceaan getrokken.

The world famous fountain. Located on the square Piazza di Trevi. Built to the ocean theme. Sea god Neptune on a chariot and winged horses and young sea gods drawn to the ocean.                                                                                       _________________________________________________________________________________

                                                                                               VATICAN CITY                                                                           De brug over op weg naar Vaticaanstad.

                                                                        On the way across the bridge to Vatican city.De Sint Pieters is een katholieke kerk in Vaticaanstad gebouwd tussen 1506 en 1626. Als centrum van het rooms-katholieke geloof trekt de Sint Pieter pelgrims aan uit de hele wereld.

St. Peter's is a Catholic Church in Vatican City and was built between 1506 and 1626. As the center of Catholicism attracts pilgrims to St. Peter's from around the world.

Trek er minstens 3 uur vooruit om Vaticaanstad te bezichtigen. De rijen zijn lang en je tas wordt gecontroleerd. Hier sta je minstens een uur in de rij om de Sint Pieterskerk binnen te komen. Hou er rekening mee dat je armen en benen bedekt moeten zijn als je de Sint Pieters wilt bezichtigen anders wordt je niet binnen gelaten.

You need at least 3 hours ahead to visit Vatican city. The queues are long and your bag will be checked. Here, you stand at least one hour in line to enter the Sint Pieters church. Keep in mind that your arms and legs are covered up if you want to visit the Sint Pieters or the entry will be refused.   

                                                                        

             Wij liepen net de Paus mis want het schijnt dat hij meestal op zondagmorgen een toespraak houdt.

                         We just missed the Pope, it seems that he usually keeps a speech on Sunday mornings.

                                                          Binnen in het Vaticaan. Alles is gemaakt van bladgoud.

                                                             Inside the Vatican. Everything is made of gold leaf.

                                                              
Wij hadden ook een tour buiten Rome geboekt waar je nog de oude restanten kunt bekijken van de viaducten uit de romeinse tijd.
De bekende weg waar de Romeinse soldaten liepen op weg na Rome na hun veldslagen.

Also, we had booked a tour just outside Rome, where you can still see the remains of the old viaducts from the Roman period. The famous Roman road where the soldiers were on their way from Rome after their battles.

 

De Thermen van Caracalla is een badinrichting die de Romeinse keizers Septimius Severus en zijn zoon Caracalla lieten bouwen tussen 206 en 216.

The Baths of Caracalla is a swimming bath, which the Roman emperors Septimius Severus and his son Caracalla built between 206 and 216.    

  
      Met zijn oppervlakte van ongeveer 11 ha was het het grootste thermencomplex tot dan toe en bood plaats aan 1600 gasten.

Covering about 11 acres this complex was the largest spa complex and there was room for 1600 guests.

De imposante ruines van de thermen met restanten van schitterende mozaieken zijn in Rome nog te zien aan de avenue "Viale delle Terme di Caracalla".

The imposing ruins of the Baths with remnants of beautiful mosaics in Rome are still visible on the avenue "Viale delle Terme di Caracalla".

                                                                          De restanten van paleis Domus Augustana.

                                                                            The remains of palace Domus Augustana.

@MK

eXTReMe Tracker