EDAM                                                                       BEZIENSWAARDIGHEDEN / HIGHLIGHTSBezienswaardigheden / tips Edam 2022:

1)
Edam: Edam ontstond bij een dam aan de IJe of E die in de Zuiderzee uitmondde. Omstreeks 1230 werden de zeegaten van de Zuiderzee afgedamd. Bij de dam moesten de goederen worden overgeladen en kon tol worden geheven. Zo kon Edam tot een handelsplaats uitgroeien. Scheepsbouw, haringvisserij en kaashandel brachten Edam tot grote bloei. In dit authentieke dorpje aan het IJsselmeer vindt je ook knusse winkelstraatjes en gezellige terrasjes op nog geen half uur reizen van Amsterdam. 


2) Damplein: Rond het Damplein ontdekt je diverse monumenten, zoals de voormalige botermarkt met een opvallende zuilengalerij. Het Raadhuis biedt onderdak aan de VVV en een tentoonstellingsruimte van het Edams Museum.

3)
Edams Museum: Het hoofdgebouw van het museum is een koopmanshuis aan de andere kant van het plein. Het is ingericht als in de 17de eeuw en heeft een op het grondwater drijvende kelder. De stenen bult voor het museum markeert de plek waar in 1569 een sluis werd gebouwd om het achterland te beschermen tegen overstromingen.

4) 
Oudste houten huis: Het oudste houten huis staat in de Breestraat en is waarschijnlijk gebouwd rond 1530 en heeft alle stadsbranden doorstaan.

5) 
Grote of St. Nicolaaskerk: De kerk was oorspronkelijk gewijd aan St. Nicolaas, de beschermheilige van de zeevaarders, maar ging later over in protestantse handen. Trots is men vooral op de gebrandschilderde ramen uit het begin van de 17de eeuw. Rond de kerk bouwden liefdadigheidsinstellingen een weeshuis en een Proveniershuis. Het hofje van het Proveniershuis ziet u rechts van de gracht en bestaat uit twee woonvleugels. Hier woonden ouderen die tegen betaling kost en inwoning kregen.

6)
Kaaswaag: Boeren uit de omgeving verhandelden hun kaas in Edam. De traditie hield stand tot 1922 en werd in 1989 in ere hersteld, maar dan voor toeristen. Dragers sjouwen de kazen aan, waarna ze met handjeklap worden verkocht. Spil van dit schouwspel is de Kaaswaag uit 1778, met binnen een permanente tentoonstelling over de kaasbereiding. Je kunt er ook kaas proeven en kopen. De 19de-eeuwse tegeltableaus op de gevel verbeelden Handel en Nijverheid. Op woensdagochtenden in juli en augustus kun je zien hoe bij de kaaswaag de bolronde Edammer kaasjes worden verhandeld.

7) 
Het carillon: De sierlijke Speeltoren verderop is een restant van de Onze Lieve Vrouwe-of Kleine Kerk die in 1882 grotendeels werd gesloopt. Het carillon bestaat uit negentien klokken die gedeeltelijk aan de buitenkant van de toren hangen.

8)
Fort Edam: Net buiten Edam, vlak bij de buitenhaven, ligt het fort bij Edam dat deel uitmaakte van de Stelling van Amsterdam. Het fortterrein en de omliggende natuur zijn in het zomerseizoen op gezette tijden te bezoeken. Aan de oever van het IJsselmeer vindt je bovendien een jachthaven en een strandbad. 

9) Vervoer: Edam kun je makkelijk te voet of per fiets verkennen. Op een half uur rijden vanaf Edam ligt Amsterdam. De busverbinding is uitstekend. Je kunt vanaf het busstation de buslijnen
314 en 316 nemen. Deze gaan rechtstreeks naar Amsterdam Centraal. De andere lijnen gaan rechtstreeks naar Amsterdam Noord waar je de metro kunt pakken richting Amsterdam Centraal. Als je van wandelen houdt kun je ook vanaf Edam naar Volendam lopen. De mooiste route is langs de dijk. De wandeling duurt ongeveer 35 minuten. Uiteraard kun je ook hier de fiets pakken. 

10)
Rent & Event: Een goede aanbieder om fietsen te huren is Rent & Event. Er is ook een fietsservice waarbij de fietsen brengen en halen op locatie. Men levert fietsen aan individuelen maar ook aan grote groepen.

11)
't Snoepwinkeltje: Als je een zoetekauw bent bezoek dan het bekendste snoepwinkeltje van Edam. Je kunt hier alle soorten snoep kopen. Ook als je niet van snoep/suiker houdt is het leuk om een keer binnen te kijken. (adres Spui 4, Edam). 
Highlights / tips Edam 2022:

1)
Edam: Edam originated at a dam on the IJe or E that flowed into the Zuidersea. Around 1230, the tidal inlets of the Zuidersea were dammed up. At the dam the goods had to be transhipped and a toll could be levied. This allowed Edam to grow into a trading place. Shipbuilding, herring fishing and cheese trade made Edam flourish. In this authentic village on the IJsselmeer you will also find cozy shopping streets and cozy terraces just less than half an hour travel from Amsterdam. 


2) Dam Square: You will discover various monuments around Dam Square, such as the former butter market with a striking colonnade. The Town Hall houses the tourist office and an exhibition space of the Edams Museum.

3)
Edams Museum: The main building of the museum is a merchant's house on the other side of the square. It is furnished as in the 17th century and has a cellar floating on the groundwater. The stone bump in front of the museum marks the spot where a lock was built in 1569 to protect the hinterland from flooding.

4)
Oldest wooden house: The oldest wooden house lies in the Breestraat and was probably built around 1530 and has survived all city fires.

5)
Great or St. Nicholas Church: The church was originally dedicated to St. Nicholas, the patron saint of seafarers, but later passed into Protestant hands. People are especially proud of the stained glass windows from the early 17th century. Charities built an orphanage and a Proveniers home around the church. The courtyard of the Proveniers home can be seen to the right of the canal and consists of two residential wings. Elderly people lived here who received board and lodging for payment.

6)
Cheese weighing House: Farmers from the area traded their cheese in Edam. The tradition lasted untill 1922 and was reinstated in 1989, but for tourists. Porters carry the cheeses, after which they are sold with a clap of hands. The centerpiece of this spectacle is the Cheese weighing House from 1778, with a permanent exhibition inside about cheese making. You can also taste and buy cheese here. The 19th-century tile panels on the facade depict Trade and Industry. On Wednesday mornings in July and August, you can see how the round Edam cheeses are traded at the cheese weighing house.

7)
The Carilon: The graceful play tower is a remnant of Oud Lady-or little church, which was largely demolished in 1882. The carillon consists of nineteen bells that partially hang from the outside of the tower.

8)
Fort Edam: Just outside Edam, near the outer harbor, lies the fortress that was part of the Defense Line of Amsterdam. The fortress grounds and the surrounding nature can be visited periodically during the summer season. You will also find a marina and a beach barth on the banks of the IJsselmeer.

9) Transport: You can easily explore Edam on foot or by bike. Amsterdam is a half hour drive from Edam. The bus connection is excellent. You can take bus lines
314 and 316 from the bus station. These go directly to Amsterdam Central. The other lines go directly to Amsterdam North where you can take the metro to Amsterdam Central Station. If you like walking, you can also walk from Edam to Volendam. The most beautiful trail is along the dike. The trail takes about 35 minutes. Of course you can also take the bike here. 


10) Rent & Event: Rent & Event is a good provider for renting bicycles. There is also a bicycle service where the bicycles are delivered and collected on location. Bicycles are supplied to individuals but also to large groups. 
 
11)
The Candy Store: If you have a sweet tooth, visit the most famous candy store in Edam. You can buy all kinds of sweets here. Even if you don't like sweets/sugar, it's nice to take a look inside. (adress Spui 4, Edam).


Edam is een mooi bewaard gebleven Zuiderzeestadje. Scheepsbouw, visserij en kaashandel zorgden voor rijkdom, totdat in de 18de eeuw de verbinding met zee wegviel. Daardoor was er geen geld voor modernisering en wandel je nu langs historische theekoepels, stadsboerderijen, grachten, pakhuizen en een kleine scheepswerf.

Edam is a beautifully preserved South Sea town. Shipbuilding, fishing and the cheese trade provided wealth, until the connection to the sea was lost in the 18th century. As a result, there was no money for modernization and you can now walk past historic tea domes, city farms, canals, warehouses and a small shipyard.


Het
Damplein, aangelegd in 1585, is omsloten door het voormalig Raadhuis, het vroegere Postkantoor en de voormalige Botermarkt van datzelfde jaar.

The
Dam Square, built in 1585, is enclosed by the former Town Hall, the former Post Office and the former Butter market of that same year.
Het
Edams Museum is gevestigd in het Steenen Coopmanshuys aan het Damplein (hierboven op de foto). Het museum is in 1895 opgericht.

The
Edams Museum is located in the Stone Coopmanshuys on Dam Square (above in the photo). The museum was founded in 1895.


De
Kaaswaag dateert uit 1778. In het gebouw is een permanente tentoonstelling over de kaasbereiding ingericht. Men kan er kaas proeven en kopen.

The
cheese waag dates from 1778. A permanent exhibition on cheese making has been set up in the building. You can taste and buy cheese there.Edam heeft niet alleen een rijke historie op het gebied van kaas. Het begon allemaal in de 12e eeuw, toen boeren en vissers zich vestigden aan het riviertje de IJe.

Edam not only has a rich history in the field of cheese. It all started in the 12th century, when farmers and fishermen settled on the river IJe.
Uit deze zeer eenvoudige nederzetting ontstond later de stad Edam, die tot ver in de 17e eeuw een gestadig toenemende welvaart kende. De scheepsbouw heeft in belangrijke mate daartoe bijgedragen.

The city of
Edam later emerged from this very simple settlement, which experienced a steadily increasing prosperity untill well into the 17th century. Shipbuilding has made a significant contribution to this.
                                  

De
Kwakelburg is een van de oudste bruggen van Edam. De brug verbindt de Kwakelsteeg met de Doelenstraat.

The
Kwakelbridge is one of the oldest bridges in Edam. The bridge connects the Kwakellane with the Doelenstreet. 

                                    


                                    

De Speeltoren is de toren van de voormalige
Onze-Lieve-Vrouwekerk, ook wel de Kleine Kerk genoemd.

The play tower is the tower of the former
Church of Our Lady, also known as the Little Church. 


De pittoreske
straatjes nodigen uit voor een mooie wandeling. Edam is niet erg groot, alles is makkelijk te belopen of je kunt een fiets huren.

The picturesque
streets invite you for a nice walk. Edam is not very big, everything is easy to walk or you can rent a bike


De
Grote of Sint-Nicolaaskerk is de oude stadskerk van de Nederlandse stad Edam. Het is tevens de grootste hallen kerk van Nederland.

The
Grote (big) or Saint-Nicolaas church is the old city church of the Dutch city of Edam. It is also the largest hall church in the Netherlands.


@MK

 
eXTReMe Tracker