UNITED KINGDOMAlgemene informatie: Groot-Brittannië (officiële naam: United Kingdom, of Great Britain and Northern Ireland, ofwel het Verenigd Koninkrijk) is ongeveer zeven maar zo groot als Nederland. Tot Groot-Brittannië behoren: Engeland, Wales, Schotland, Noord-Ierland, het eiland Man en de Kanaaleilanden. Groot-Brittannië telt zo'n 56 miljoen inwoners. Het is één van de meest verstedelijkte landen ter wereld. Het dichtst bevolkt zijn de agglomeratie Groot-Londen (Greater London), de Midlands, het Noordwesten (met de industriesteden Liverpool, Manchester, Sheffield, Leeds en Bradford), de monding van de rivier de Tyne de omgeving van Newcastle en Zuid-Wales rond Cardiff. Groot-Brittannië heeft de Europese Unie (EU) verlaten op 31 januari 2020. Nu geldt een overgangsperiode tot en met 31 december 2020.

Hoofdstad: Londen.

Staatsvorm: Groot-Brittannië is een constitutionele monarchie, met als staatshoofd een koning(in). De controle op het staatsbestel is in handen van een democratisch gekozen parlement. Deze bestaat uit het Lagerhuis, vergelijkbaar met de Nederlandse Tweede kamer, en het Hogerhuis, enigzins vergelijkbaar met de Nederlandse Eerste Kamer, maar met voor het leven benoemde leden. In 1931 werd het Gemenebest (Commonwealth) gevormd, een groep van zelfstandige staten die ooit tot het Britse rijk behoorden. De Britse Kroon wordt als hoofd van het Gemenebest erkend. De landen willen onderling bepaalde, meestal overigens niet formeel vastgelegde banden, blijven onderhouden.

Munteenheid: De officiële munteenheid is het Pond Sterling (GBP), onderverdeeld in 100 pennies.

Taal: De officiële taal is het Engels. In het noorden en westen van Schotland wordt nog het Gaelic gesproken en in Wales het Welsh. Beide zijn aan elkaar verwante oude Keltische talen. Sporen van de oorspronkelijke Keltische talen worden ook nog gevonden in Ulster en Cornwall. Naast het officiële Engels wordt op de Kanaaleilanden ook veel Frans gesproken.

Religie: Sinds het begin van de 16de eeuw, onder de regering van koning Hendrik VIII, heeft Groot-Brittannië een staatskerk. Aan het hoofd van deze kerk, in Engeland de anglicaanse kerk (Church of England) en in Schotland de presbyteriaanse kerk (Church of Scotland) geheten, staat de regerend vorst(in). Bisschoppen worden benoemd door de Kroon. De zetel van de anglicaanse kerk is Canterbury.

Ligging: Groot-Brittannië wordt begrensd door de Noordzee in het oosten, het Nauw van Calais en het Kanaal in het zuiden, de Atlantische Oceaan in het noordwesten, de Keltische Zee in het zuidwesten, het Noorder Kanaal, de Ierse Zee en het St. George Kanaal in het westen. Noord-Ierland ligt aan de overzijde van de Ierse Zee en het Noorder Kanaal en grenst in het zuiden en westen aan de Ierse Republiek. 

Klimaat: Groot-Brittannië heeft een gematigd zeeklimaat met in het algemeen zachte winters, niet al te hete zomers en over alle jaargetijden vrij gelijkmatig verdeelde neerslag. Vanwege de overheersende westenwinden valt er in het westen van Groot-Brittannië de meeste neerslag. Met name de berggebieden van Wales, het Lake District en Noord-Schotland hebben extreem veel neerslag, waarvan in de winter een flink deel als sneeuw. Vooral de Schotse Hooglanden staan bekend om het ruige en natte klimaat. Zelfs midden in de zomer komen hier hagelbuien, nachtvorst en vliegende storm voor. De bergen van Wales en Schotland zijn ook beruchte mistgebieden. Het droogst is de oostkust. Aan de zuidkust en op de Kanaaleilanden heerst een mild klimaat met gemiddeld meer zon en hogere temperaturen dan in de rest van Groot-Brittannië.   

Beste Reistijd: De informatie over het klimaat maakt al duidelijk dat de beste reistijd voor Groot-Brittannië voorjaar en zomer is. Londen als stedenbestemming wordt echter het gehele jaar door bezocht. 

Hoogtepunten: Londen, Windsor, Oxford, Brighton, Canterbury, Dover, Folkestone, Wight, Bournemouth, Southhampton, Portsmouth, Salisbury Winchester, Bath, Liverpool, Newcastle, Wales, Schotland en Noord-Ierland (deze benoem ik apart), veel te veel om op te noemen.
 General information: Great Britain is the official name of the United Kingdom. Great Britain includes: England, Wales, Scotland, Northern Ireland, the Isle of Man and the Channel Islands. Great Britain has about 56 million inhabitants. It is one of the most urbanized countries in the world. The most densely populated are the Greater London metropolitan area (Greater London), the Midlands, the North West (with the industrial cities of Liverpool, Manchester, Sheffield, Leeds and Bradford), the mouth of the River Tyne the Newcastle area and South Wales around Cardiff. Great Britain left the European Union (EU) on January 31, 2020. There is now a transition period until December 31, 2020.

Capital: London.

Form of Government: Great Britain is a constitutional monarchy, with a king or queen as head of state. The control of the state system is in the hands of a democratically elected parliament. This consists of the Lower House and the Upper House but with members appointed for life. In 1931 the Commonwealth was formed, a group of independent states that once belonged to the British Empire. The British Crown is recognized as the head of the Commonwealth. The countries want to maintain certain ties with each other, usually not formally established.

Currency: The official currency is Pound Sterling (GBP), divided into 100 pennies. 

Language: The official language is English. Gaelic is still spoken in the north and west of Scotland and Welsh in Wales. Both are related ancient Celtic languages. Traces of the original Celtic languages are still found in Ulster and Cornwall. In addition to official English, French is also widely spoken on the Channel Islands. 

Religion: Since the beginning of the 16th century, under the reign of King Henry VIII, Great Britain has had a state church. At the head of this church, in England the Anglican church (Church of England) and in Scotland the Presbyterian church (Church of Scotland), is the reigning monarch. Bishops are appointed by the Crown. The seat of the Anglican Church lies in Canterbury.

Location: Britain is bordered by the North Sea in the east, the strait and the Channel in the south, the Atlantic Ocean to the north west, the Celtic Sea to the southwest, the North Channel, the Irish Sea and St. George Channel in the West. Northern Ireland lies across the Irish Sea and the North Channel and is bordered to the south and west by the Republic of Ireland. 

Climate: Great Britain has a moderate maritime climate with generally mild winters, not too hot summers and fairly evenly distributed rainfall over all seasons. Because of the prevailing westerly winds, western Great Britain receives the most rainfall. In particular in mountainous areas of Wales, the Lake District and North Scotland have extreme rainfall, which a large part as snow in winter. Especially the Scottish Highlands are known for the rough and wet climate. Even in the middle of summer, hailstorms, night frosts and a flying storm occur here. The mountains of Wales and Scotland are also notorious areas of fog. The driest is the east coast. The south coast and the Channel Islands have a mild climate with on average more sun and higher temperatures than in the rest of Great Britain.

Best Time to Travel: The information about the climate makes it clear that the best time to travel to Great Britain is spring and summer. London as a city destination, however, is visited all year round.

Highlights: London, Windsor, Oxford, Brighton, Canterbury, Dover, Folkestone, Wight, Bournemouth, Southhampton, Portsmouth, Salisbury Winchester, Bath, Liverpool, Newcastle, Wales, Scotland and Northern Ireland (I will mention these separately), far too many to mention.


@MK
 
eXTReMe Tracker